Trakų r. ūkininkai kiaules turės paskersti iki rugsėjo 15-osios
Lie­tu­vo­je to­liau plin­tant af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui, pra­tęs­tas ter­mi­nas Tra­kų ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­skers­ti kiau­les.

Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius sa­ko, kad 3 ki­lo­me­trų spin­du­liu nuo ži­di­nio kiau­les lai­kan­tys ūki­nin­kai tai pri­va­lo pa­da­ry­ti iki rug­sė­jo 5-osios, o 10 km spin­du­liu – iki 15 die­nos. Iki šiol bu­vo nu­ro­dy­ta kiau­les pa­skers­ti iki rug­sė­jo 1-osios.

„Nes­pė­ja žmo­nės iš­skers­ti kiau­lių – pa­si­ta­rė­me su vie­tos val­džia ir nu­ta­rė­me pra­tęs­ti ter­mi­ną“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė J.Mi­lius.

Pa­sak jo, ra­jo­ne tu­rės bū­ti pa­skers­ta apie 900 kiau­lių. Be to, iš­plė­tus bu­fe­ri­nę zo­ną, jos te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri kai kur sie­kia iki 20 km ir api­ma Tra­kų bei Va­rė­nos ra­jo­nus, kiau­lės tu­rės bū­ti iš­skers­tos iki spa­lio 15 die­nos.

Anot J.Mi­liaus, pra­ėju­sią sa­vai­tę tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos ve­te­ri­na­rams su­ta­rus dar griež­čiau ko­vo­ti su ma­ru, Lie­tu­va taip pat im­sis griež­tes­nių prie­mo­nių – nu­ma­to­ma, kad šer­nus bus ga­li­ma šau­dy­ti, nau­do­jant nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sus bei dus­lin­tu­vus. Be to, J.Mi­liaus tei­gi­mu, bus siū­lo­ma nau­do­ti spąs­tus.

„Ma­ty­si­me, gal net Vy­riau­sy­bės spren­di­mo tam rei­kės, ypač dėl spąs­tų – ap­lin­ki­nės ša­lys juos jau nau­do­ja, o Lie­tu­vo­je tai drau­džia­ma da­ry­ti“, – kal­bė­jo Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas.

Pa­sak J.Mi­liaus, Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je pa­dė­tis, ko­vo­jant su ma­ru, yra blo­ges­nė nei Lie­tu­vo­je – Lat­vi­jo­je šie­met yra dau­giau nei 600 šer­nų ma­ro ži­di­nių ir 8 – kiau­lių (su­nai­kin­ta apie 100 kiau­lių), o Es­ti­jo­je – ati­tin­ka­mai dau­giau nei 300 ir 16 ži­di­nių, be to, šio­je ša­ly­je yra daug ma­ro pa­žeis­tų kiau­lių komp­lek­sų – per pa­sta­ruo­sius du mė­ne­sius juo­se su­nai­kin­ta apie 24–25 tūkst. kiau­lių.

Lie­tu­vo­je šie­met nu­sta­ty­ti 78 šer­nų ži­di­niai ir 12 – kiau­lių, su­nai­kin­tos 53 kiau­lės. Ma­žiau­siai ma­ro pa­lies­ta yra Len­ki­ja – jo­je šie­met nu­sta­ty­ta 46 šer­nų ir 1 kiau­lių ži­di­nys.