Tragedija jūroje: kol kas tik atsiprašymai
Bal­ti­jos jū­ro­je prieš še­šias die­nas įvy­ku­si tra­ge­di­ja tik da­bar ant ko­jų su­kė­lė aukš­čiau­sią ša­lies val­džią. Sei­mas nu­spren­dė aiš­kin­tis kri­ti­kuo­ja­mos gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos de­ta­les, ini­cia­ty­vos im­tis ke­ti­na ir Vy­riau­sy­bė.

Šį­ryt į ne­ei­li­nį po­sė­dį su­si­rink­sian­ti Vy­riau­sy­bė ke­ti­na su­da­ry­ti ko­mi­si­ją į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo An-2 ne­lai­mei tir­ti. Po­sė­džiui tu­rė­tų pir­mi­nin­kau­ti vi­zi­tą Ka­zachs­ta­ne va­kar bai­gęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Ar jis pa­guos Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) va­do­vą Juo­zą Ole­ką, su­lau­ku­sį dau­gy­bės kri­ti­kos strė­lių dėl ne­vy­ku­sios gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos, su­nku nu­spė­ti. Ta­čiau ti­kė­ti­na, kad vie­nas iš dvie­jų pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis daž­niau­siai mi­ni­mų Vy­riau­sy­bės na­rių - J. Ole­kas ar­ba su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius - tu­rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę.

Apie tai va­kar už­si­mi­nė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, nors kon­kre­čių pa­var­džių ir ne­įvar­di­jo. „Aiš­kiai ži­no­me, kad koor­di­na­ci­ja tarp ži­ny­bų bu­vo ne­pa­kan­ka­ma, tad pa­ieš­ka bu­vo ir pa­vė­luo­ta, ir ne­efek­ty­vi iš pat pra­džių“, - sa­kė ji.

Ne­su­val­dė situacijos

Ge­rą va­lan­dą prie Sei­mo tri­bū­nos va­kar sto­vė­jęs J. Ole­kas iš­gir­do daug kar­čių žo­džių tiek apie sa­ve, tiek apie va­do­vau­ja­mas tar­ny­bas. Par­la­men­ta­rai kons­ta­ta­vo, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ne­su­val­dė si­tua­ci­jos, o jo ke­lio­nė į Briu­se­lį, ži­nant, kad įvy­ko ne­lai­mė, bu­vu­si klai­da.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos ne­sklan­du­mus J. Ole­kas mė­gi­no tei­sin­ti dar 2009 me­tais pa­tvir­tin­to Žmo­nių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo dar­bų pla­no spra­go­mis ir jas ža­dė­jo ar­ti­miau­siu me­tu lo­py­ti. „Nau­do­da­ma­sis šia tri­bū­na, no­riu sa­vo ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos var­du at­sip­ra­šy­ti pi­lo­tų ar­ti­mų­jų ir drau­gų, ko­le­gų, su ku­riais jiems te­ko skrai­dy­ti, jog tur­būt ne vis­ką pa­da­rė­me, kad nie­kam ne­kil­tų abe­jo­nių, jog vi­sa ope­ra­ci­ja vyk­dy­ta taip, kaip rei­kė­jo“, - kal­bė­jo mi­nis­tras. Jis pri­pa­ži­no, kad silp­niau­sia gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos da­lis bu­vo ko­mu­ni­ka­vi­mas su pa­te­ku­sių­jų į ne­lai­mę ar­ti­mai­siais ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas. Pa­sak J. Ole­ko, ope­ra­ci­ja par­odė, kad bū­ti­na stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp ins­ti­tu­ci­jų.

Mi­nis­tras in­for­ma­vo, jog pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je įvai­riu me­tu nau­do­ta nuo ke­tu­rių iki pen­kių or­lai­vių, pa­dė­jo Šve­di­jos ir Lat­vi­jos pa­jė­gos. At­sa­ky­da­mas į Sei­mo na­rių klau­si­mus J. Ole­kas aiš­ki­no, kad An-2 iš Šve­di­jos skri­do že­mai ir jo ne­fik­sa­vo nei ci­vi­li­nės, nei ka­ri­nės avia­ci­jos ra­da­rai. „Lie­tu­va šian­dien ne­tu­ri pa­čių mo­der­niau­sių ra­da­rų, bet ki­tą­met, ma­nau, jau tu­rės. Jau pra­dė­jo­me įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ras“, - sa­kė jis.

Mi­nis­tras taip pat pra­ne­šė, kad po dvie­jų sa­vai­čių ti­ki­ma­si su­lauk­ti pir­mo­jo nau­jo pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sraig­tas­par­nio, o iki me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vą tu­rė­tų pa­siek­ti dar du. Ki­ta ver­tus, J. Ole­kas pri­pa­ži­no, kad ir da­bar tu­ri­mi Mi-8 yra tin­ka­mi pa­ieš­kai at­lik­ti.

Nuodugniai iš išorės apžiūrėjus jūros dugne esantį orlaivį An-2, aptiktas galbūt vieno iš pilotų kūnas./KAM nuotrauka

Siū­lė trauktis

Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ra­gi­no mi­nis­trą pa­aiš­kin­ti, koks yra jo as­me­ni­nis in­dė­lis va­do­vau­jant gel­bė­ji­mo veiks­mams. J. Ole­ko nuo­mo­ne, pa­na­šio­se ope­ra­ci­jo­se svar­biau­sias vaid­muo ten­ka spe­cia­liai tam pa­si­ren­gu­siems žmo­nėms, nuo jų veiks­mų pri­klau­so re­zul­ta­tai. „Ar tu­ri­me mes, po­li­ti­kai, pra­dė­ti va­do­vau­ti to­kioms ope­ra­ci­joms? Svars­ty­ti­nas klau­si­mas. Ma­nau, kad tai tu­ri da­ry­ti pro­fe­sio­na­lai“, - tei­gė KAM va­do­vas.

Kon­ser­va­to­rė Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė pri­mi­nė, kad de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės va­do­vai ir aukš­ti par­ei­gū­nai, įvy­kus tra­giš­kam įvy­kiui, nu­trau­kia ko­man­di­ruo­tes ir as­me­niš­kai ima koor­di­nuo­ti veiks­mus. „Mi­nis­tras bu­vo abe­jin­gas pi­lie­čių li­ki­mui“, - kons­ta­ta­vo po­li­ti­kė.

„Tie­sio­giai da­ry­ti įta­kos ope­ra­ci­jai ne­ga­lė­jau, yra ma­no ga­li­my­bių ri­bos“, - gy­nė­si J. Ole­kas.

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis tei­gė pa­si­ge­dęs mi­nis­tro sa­vi­kri­tiš­ku­mo. „Da­bar jau aiš­ku, kad ne vi­sos ga­li­mos prie­mo­nės bu­vo mes­tos pir­mo­sio­mis va­lan­do­mis. Aki­vaiz­du, kad jū­sų ap­sisp­ren­di­mas vyk­ti į Briu­se­lį ir­gi bu­vo klai­da, nes adek­va­čiai ne­su­vo­kė­te si­tua­ci­jos. Gal ras­ki­te jė­gų ir va­lios įver­tin­ti sa­ve sa­vi­kri­tiš­kai ir pri­im­ki­te tą spren­di­mą. Jis ne­iš­ven­gia­mai su­ma­žin­tų įtam­pą ir leis­tų mums vi­siems ob­jek­ty­viau vyk­dy­ti to­les­nį ty­ri­mą“, - ra­gi­no li­be­ra­las.

J. Ole­kas pa­kar­to­jo ne kar­tą iš­sa­ky­tą sa­vo po­zi­ci­ją, kad spren­di­mai bus pri­im­ti tik su­rink­tus vi­są in­for­ma­ci­ją.

Ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai - ko­mi­te­tui

Sei­mas va­kar ap­sisp­ren­dė im­tis par­la­men­ti­nio tra­ge­di­jos ty­ri­mo. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK), ku­riam bu­vo su­teik­ti lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai, šį dar­bą įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti iki bir­že­lio vi­du­rio. Kad bū­tų iš­veng­ta in­te­re­sų konf­lik­to, NSGK na­rys J. Ole­kas pa­ža­dė­jo šia­me ty­ri­me ne­da­ly­vau­ti.

Kaip tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, at­sa­ko­my­bę dėl klai­dų vyk­dant ope­ra­ci­ją tu­rės pri­siim­ti tas mi­nis­tras, ku­rio va­do­vau­ja­mo­je sis­te­mo­je jų pa­da­ry­ta dau­giau­sia. Jos ma­ny­mu, klai­dos bus iš­aiš­kin­tos per ko­mi­te­to ty­ri­mą.

Tuo me­tu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jam va­do­vaus Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. In­for­muo­ja­ma, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­si­ra­šy­ta­me raš­te pra­šo­ma iš­siaiš­kin­ti, ar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų (KJP) Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras ir vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja" Ae­ro­nau­ti­kos gel­bė­ji­mo koor­di­na­ci­nis cen­tras tin­ka­mai vyk­dė ir koor­di­na­vo pi­lo­tų pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Ta­pa­ty­bė ne­pat­vir­tin­ta

KAM va­kar pra­ne­šė, kad Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sia­me lėk­tu­ve ras­tas vie­no iš dvie­jų pi­lo­tų kū­nas. Ope­ra­ci­jai pa­nau­do­ta KJP prieš­mi­ni­nio lai­vo „Kur­šis“ ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to po­van­de­ni­nių ob­jek­tų apž­val­gos vaiz­do įran­ga. Nau­ja vaiz­do me­džia­ga iš lai­vo bu­vo pri­sta­ty­ta į KJP šta­bą Klai­pė­do­je.

„Vaiz­do me­džia­ga bu­vo gau­ta, per­žiū­rė­ta su ava­ri­ją pa­ty­ru­sio lėk­tu­vo pi­lo­tų ar­ti­mai­siais. Per­žiū­ros me­tu pa­ste­bė­tas gal­būt vie­no pi­lo­to kū­no si­lue­tas“, - va­kar sa­kė KJP va­do pa­dė­jė­jas An­ta­nas Bren­cius. Anot jo, iš vaiz­do me­džia­gos ne­ma­ty­ti, ar lėk­tu­ve yra gel­bė­ji­mo­si plaus­tas. A. Bren­cius pa­tvir­ti­no, kad ga­vus šį įra­šą pla­nuo­ja­ma nu­trauk­ti pa­ieš­ką virš van­dens.

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Jur­ke­vi­čius tei­gė, kad ras­to pi­lo­to ta­pa­ty­bės kol kas pa­tvir­tin­ti ne­ga­li­ma, nors ar­ti­mie­ji at­pa­ži­no aiš­kiai ma­to­mą apa­vo de­ta­lę.

Lėk­tu­vas An-2 su dviem pa­ty­ru­siais pi­lo­tais - Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu - din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę skris­da­mas iš Šve­di­jos į Lie­tu­vą. Jis bu­vo ras­tas an­tra­die­nio pa­va­ka­rę Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, 124 me­trų gy­ly­je, dau­giau kaip už 116 ki­lo­me­trų nuo kran­to, tarp Lie­po­jos ir Pa­lan­gos, Lat­vi­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.