Tradicinius amatus sieks palaikyti stipendijomis
Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja mo­kė­ti sti­pen­di­jas tra­di­ci­nių ama­tų meis­trams, ama­ti­nin­kams ir pa­meis­triams.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) par­en­gė to­kių sti­pen­di­jų įstei­gi­mo ir sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Jei­gu Vy­riau­sy­bė pri­tars šiam pro­jek­tui, to­kios sti­pen­di­jos bus mo­ka­mos pir­mą kar­tą.

Pla­nuo­ja­ma, įsteig­ti dvie­jų rū­šių sti­pen­di­jas: in­di­vi­dua­lią ir edu­ka­ci­nę. Anot pro­jek­to, pir­mą­ją bus ga­li­ma mo­kė­ti iki 12 mė­ne­sių, an­trą­ją – iki pus­me­čio.

Per me­tus ža­da­ma skir­ti dvi sti­pen­di­jas: vie­ną in­di­vi­dua­lią ir vie­ną edu­ka­ci­nę. Vie­nos sti­pen­di­jos dy­dis – 10 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų per mė­ne­sį. Šiuo me­tu tai su­da­ro 380 eu­rų.

Sti­pen­di­jos bū­tų mo­ka­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, skir­tų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų vals­ty­bi­nei ap­sau­gai vyk­dy­ti.

Spren­di­mą dėl sti­pen­di­jos sky­ri­mo pri­im­tų že­mės ūkio mi­nis­tras, at­siž­velg­da­mas į Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­jas.

„(...) svar­bu per­duo­ti ir iš­lai­ky­ti is­to­riš­kai su­si­for­ma­vu­sias tau­ti­nio pa­vel­do tra­di­ci­jas, nes pa­tir­tis ir spe­cia­lūs įgū­džiai pa­lai­ko tau­tos gy­vy­bin­gu­mą bei par­odo vals­ty­bės tau­ti­nį iš­skir­ti­nu­mą“, – sti­pen­di­jų įstei­gi­mą BNS pa­aiš­ki­no ŽŪM Kai­mo plė­tros de­par­ta­men­to Tau­ti­nio pa­vel­do ir mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Vo­ve­ry­tė – Šim­kie­nė.

Anot jos, per­nai Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, kad tra­di­ci­niai ama­ti­nin­kai daž­niau­siai sa­va­ran­kiš­kai to­bu­li­na sa­vo įgū­džius – skai­to spe­cia­lią li­te­ra­tū­rą, nag­ri­nė­ja ki­tų ama­ti­nin­kų pa­tir­tį, – bet ne­si­mo­ko tie­sio­giai iš tra­di­ci­nių ama­tų meis­tro.

„To­dėl sie­kiant, kad ne­nu­trūk­tų tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų kū­ri­mo tech­no­lo­gi­jų per­da­vi­mas at­ei­nan­čioms kar­toms ir nu­ma­ty­tas vals­ty­bės sti­pen­di­jų įstei­gi­mas bei sky­ri­mas tra­di­ci­niams ama­ti­nin­kams, tra­di­ci­nių ama­tų meis­trams ir tra­di­ci­nio ama­to pa­meis­triams“, – tei­gė R.Vo­ve­ry­tė – Šim­kie­nė.

ŽŪM duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ti 687 tra­di­ci­niai ama­ti­nin­kai ir 135 tra­di­ci­nių ama­tų meis­trai.