Toliau gaunami pranešimai apie padirbtus eurus
Pra­ėju­sią par­ą po­li­ci­ja už­re­gis­tra­vo aš­tuo­nis pra­ne­ši­mus apie pa­dirb­tus eu­rus.

Šeš­ta­die­nį du pra­ne­ši­mai gau­ti Vil­niu­je. Ki­ti - Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­dos ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se, Uk­mer­gė­je ir Aly­tu­je, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Kau­ne, Lais­vės alė­jo­je, T.Iva­naus­ko zoo­lo­gi­jos mu­zie­ju­je, 58-erių me­tų mo­te­ris ban­dė at­sis­kai­ty­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 50 eu­rų ver­tės ku­piū­ra. Uk­mer­gė­je, Vil­niaus gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je, ne­nus­ta­ty­tos ta­pa­ty­bės mo­te­ris, at­sis­kai­ty­da­ma už pre­kes, ban­dė su­mo­kė­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 100 li­tų ver­tės ku­piū­ra.

Vil­niu­je, Žir­mū­nų gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je, su­lai­ky­tas 35-erių me­tų vy­ras, ku­ris už pre­kes ban­dė at­sis­kai­ty­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 20 eu­rų ver­tės ku­piū­ra. Vy­ras apk­laus­tas. Tą pa­čią die­ną sos­ti­nė­je Šalt­kal­vių gat­vė­je, par­duo­tu­vė­je, su­lai­ky­tas 22-ejų me­tų jau­nuo­lis, ku­ris už pre­kes ban­dė at­sis­kai­ty­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 20 eu­rų ver­tės ku­piū­ra. Jau­nuo­lis apk­laus­tas.

Pa­ne­vė­žy­je, Ma­ri­jo­nų gat­vė­je esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre ka­si­nin­kė su­lai­kė as­me­nį, ku­ris ban­dė at­sis­kai­ty­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 5 eu­rų ver­tės ku­piū­ra.

Aly­tu­je, Jur­giš­kių gat­vė­je, par­duo­tu­vė­je, su­lai­ky­tas 52-ejų me­tų vy­ras, ku­ris už pre­kes ban­dė at­sis­kai­ty­ti ga­li­mai pa­dirb­ta 50 eu­rų ver­tės ku­piū­ra. Vy­ras apk­laus­tas.

Klai­pė­dos ra­jo­ne, Der­cek­lių kai­me, Ni­dos gat­vė­je esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre, in­ka­sa­vi­mo me­tu ras­ta ga­li­mai pa­dirb­ta 50 eu­rų ver­tės ku­piū­ra.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­re Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, Ka­les­nin­kų kai­me, pas 45-erių me­tų mo­te­rį į na­mus at­ėjęs vy­riš­kis. Jis pa­pra­šė pa­smul­kin­ti 500 eu­rų ku­piū­rą. Mo­te­ris pa­sta­ra­jam pa­da­vė 356 eu­rus, ta­čiau jai ki­lo įta­ri­mas, kad ku­piū­ra ga­li­mai pa­dirb­ta, tuo­met vy­riš­kis 500 eu­rų ku­piū­rą at­siė­mė, pra­ne­šė­jai grą­ži­no 100 eu­rų ir pa­si­ša­li­no. Nuo­sto­lis – 256 eu­rai. Įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas.

Be to, į Ši­lu­tės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pa­skam­bi­nęs ne­pri­sis­ta­tęs vy­riš­kis, pra­ne­šė, kad Ši­lu­tė­je, Me­lio­ra­to­rių alė­jo­je, na­mo laip­ti­nė­je, skel­bi­mų len­to­je, pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie eu­rą, ku­ri ga­li­mai kurs­to tau­ti­nę ne­san­tai­ką.

Apy­var­to­je ras­ti su­klas­to­ti eu­rai per­duo­da­mi tir­ti eks­per­tams.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Re­na­tas Po­žė­la sa­kė, kad ga­li­mai su­klas­to­tų eu­rų eks­per­ti­zės iš­va­dos par­ei­gū­nams duos dau­giau ži­nių ir pa­dės nu­sta­ty­ti jų pli­ti­mo ke­lią.

„Pra­dė­tus iki­teis­mi­niu ty­ri­mus ana­li­zuo­ja ir Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras. Eks­per­ti­zės par­odys, ar vie­no­je spaus­tu­vė­je ga­min­ta. Blo­gai, kad fal­si­fi­ka­tai pa­ten­ka į apy­var­tą, an­tra ver­tus, žmo­nės bud­rūs, ak­ty­vūs, krei­pia­si į po­li­ci­ją, re­gis­truo­jam daug pra­ne­ši­mų Lie­tu­va, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, nė­ra iš­skir­ti­nė. Tai bu­vo ne­iš­ven­gia­ma. Rin­kos, ku­rios įsi­ve­da eu­rą, pa­trauk­lios nu­si­kal­tė­liams“, - sa­kė R.Po­žė­la. Anot jo, Lat­vi­jo­je bu­vo ras­ti dar di­des­ni su­klas­to­tų eu­rų kie­kiai.

Par­ei­gū­no tei­gi­mu, Eu­ro­po­je la­biau­siai yra pa­pli­tu­sios ita­liš­kos klas­to­tės.

„Žmo­nės ypa­tin­gai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į 20, 50 ir 100 eu­rų bank­no­tus, nes jie la­biau­siai klas­to­ja­mi“, - sa­kė R.Po­žė­la.

Lie­tu­vo­je kas­met dėl ne­ti­krų pi­ni­gų at­lie­ka­ma apie 500 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, da­bar dėl eu­rų klas­to­čių jų skai­čius, ma­no­ma, žy­miai iš­au­gus.