Toliau auga liberalų populiarumas
Jei rin­ki­mai į Sei­mą vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, dau­giau­sia bal­sų gau­tų So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Nau­jau­sia apk­lau­sa ro­do, kad už so­cial­de­mo­kra­tus bal­suo­tų ma­žiau nei prieš mė­ne­sį - 19,3 proc. apk­laus­tų­jų (ko­vą - 21,5 proc.). An­tro­je vie­to­je pa­gal rin­kė­jų bal­sų skai­čių bū­tų opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis - jis gau­tų 14,8 proc. rin­kė­jų bal­sų. Šios par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas to­liau au­ga - prieš mė­ne­sį už par­ti­ją pa­si­sa­kiu­sių­jų bu­vo 12,7 proc.

Bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys sa­ko, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis šiuo me­tu yra po­pu­lia­riau­sios po­li­ti­nės par­ti­jos.

„Pir­mo­je vie­to­je, kaip ir ke­le­tą me­tus iš ei­lės, yra so­cial­de­mo­kra­tai - 28 proc. nuo at­ėju­sių bal­suo­ti (at­me­tus tuos, ku­rie ne­is bal­suo­ti ir ne­tu­ri nuo­mo­nės - to­kių pa­pras­tai yra 30-35 proc. - BNS), bet po rin­ki­mų tai yra pats silp­niau­sias re­zul­ta­tas so­cial­de­mo­kra­tų, o an­tro­ji vie­ta yra Li­be­ra­lų są­jū­dis - jis pa­au­go dar 3 pro­cen­ti­niais punk­tais, ir tas au­gi­mas tę­sia­si jau 5 mė­ne­sius. Fak­tiš­kai Li­be­ra­lų są­jū­dis jau ve­ja­si so­cial­de­mo­kra­tus ir tu­ri Li­be­ra­lų są­jū­dis 21 proc. - šios dvi par­ti­jos di­de­lės šiuo me­tu po­li­ti­nė­je sce­no­je“, - LRT ra­di­jui sa­kė V.Gai­dys.

Jo nuo­mo­ne, Li­be­ra­lų są­jū­džio po­pu­lia­ru­mas ypač iš­au­go po tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų.

„Ma­nau, kad tie da­ly­kai su­si­ję (su me­rų rin­ki­mais - BNS) - ak­ty­vu­mas par­ti­jos žy­miai pa­di­dė­jo, gal anks­čiau li­be­ra­lai su­ak­ty­vė­da­vo tik rin­ki­mų me­tu, o pa­sta­ruo­sius pu­sę me­tų, gal ir dau­giau - me­tus lai­ko - ma­to­si di­džiu­lis ak­ty­vu­mas įvai­rio­se sfe­ro­se, ta­me tar­pe ir per rin­ki­mus ge­rai pa­si­ro­dė, jų at­sto­vai gau­na aukš­tus rei­tin­gus“, - kal­bė­jo V.Gai­dys.

Anot jo, ki­tos par­ti­jos - Tė­vy­nės Są­jun­gas, „Tvar­ka ir Tei­sin­gu­mas“ ga­vo po 12 proc. (nuo at­ėju­sių bal­suo­ti), jos yra „an­tram eše­lo­ne“, Dar­bo par­ti­ja - 9 proc.

Pa­sak skel­bia­mos apk­lau­sos, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ da­bar rin­ki­muo­se gau­tų 8,6 proc. bal­sų, Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mo­kra­tai - 8,3 proc. bal­sų, Dar­bo par­ti­ja - 6,3 proc.

Už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą bal­suo­tų 4,9 proc. apk­laus­tų­jų, už Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją - 3 proc., Ža­lių­jų par­ti­ją - 2,6 proc, „Drą­sos ke­lią“ - 0,3 proc.

16,1 proc. res­pon­den­tų ne­ži­no, už ką bal­suos, 11,7 proc. ne­itų į rin­ki­mus.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nių ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „ Vil­mo­rus“ apk­lau­są šeš­ta­die­nį pa­skel­bė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.