Toliau auga liberalų populiarumas
Jei rin­ki­mai į Sei­mą vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, dau­giau­sia bal­sų gau­tų So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Apk­lau­sa ro­do, kad an­tro­je vie­to­je pa­gal gau­tų rin­kė­jų bal­sų skai­čių bū­tų opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis - jis gau­tų 12,7 proc. rin­kė­jų bal­sų. Šios par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas to­liau au­ga - pa­ly­gin­ti su prieš mė­ne­sį vy­ku­sia apk­lau­sa, bal­suo­sian­čių už šią par­ti­ją pa­dau­gė­jo nuo 9,2 proc. iki 12,7 proc.

Už so­cial­de­mo­kra­tus bal­suo­tų 21,5 proc. apk­laus­tų­jų, prieš mė­ne­sį už šią par­ti­ją nu­ro­dė bal­suo­sian­tys 22 proc. apk­laus­tų­jų.

Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mo­kra­tai gau­tų 9,3 proc. bal­sų, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - 6,9 proc. bal­sų, Dar­bo par­ti­ja - 6,1 proc.

Pa­ly­gin­ti su va­sa­rį vy­ku­sia apk­lau­sa, kon­ser­va­to­rių po­pu­lia­ru­mas iš­au­go - per anks­te­nę apk­lau­są už šią par­ti­ją bal­suo­ti ža­dė­jo 8,4 proc. rin­kė­jų. Tuo me­tu Dar­bo par­ti­jos bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mas“ rei­tin­gai smu­ko - va­sa­rį už „tvar­kie­čius“ bal­suo­ti ža­dė­jo 7,9 proc. apk­laus­tų­jų, o už „dar­bie­čių“ at­sto­vus - 7,6 proc.

Tuo me­tu ki­tos par­ti­jos ne­įveik­tų 5 proc. bar­je­ro - už Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą bal­suo­tų 4,3 proc. apk­laus­tų­jų, už Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją - 3,9 proc., Ža­lių­jų par­ti­ją - 2,5 proc, „Drą­sos ke­lią“ - 0,3 proc.

15,2 proc. res­pon­den­tų par­eiš­kė ne­ži­no, už ką bal­suos, 12,9 proc. nu­ro­dė, kad ne­itų į rin­ki­mus.

Pa­lan­kiau­siai ver­ti­na D.Grybauskaitę

Tarp pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mų po­li­ti­kų iš­lie­ka pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

D.Gry­baus­kai­tę pa­lan­kiai įver­ti­no 60,2 proc. apk­laus­tų­jų (va­sa­rį - 62,3 proc.), A.But­ke­vi­čių - 54,7 proc. (va­sa­rį - 57,2), ro­do apk­lau­sa.

Be­veik 5 proc. pa­dau­gė­jo pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių mi­nis­trą S.Skver­ne­lį - prieš mė­ne­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą pa­lan­kiai ver­ti­no 40,7 proc. apk­laus­tų­jų, da­bar juo pa­si­ti­kin­tys nu­ro­dė 44,5 proc. res­pon­den­tų.

Ket­vir­tą vie­tą pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mų vi­suo­me­nės vei­kė­jų są­ra­še yra sėk­min­gai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pa­si­ro­džiu­sios Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Pa­lan­kiai jį ver­ti­nan­tys nu­ro­dė 42,1 proc. apk­laus­tų­jų, prieš mė­ne­sį pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių šį po­li­ti­ką bu­vo 36,1 proc.

Tarp pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mų Vy­riau­sy­bės na­rių iš­lie­ka už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius - 35 proc. apk­laus­tų­jų (va­sa­rį - 34,9 proc.), taip pat kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas 32,7 proc. (va­sa­rį - 34,2 proc.)

D.Gry­baus­kai­tę ir A.But­ke­vi­čių res­pon­den­tai taip pat nu­ro­do kaip ge­riau­siai at­sto­vau­jan­čius jų in­te­re­sams - D.Gry­baus­kai­tę nu­ro­dė 24 proc. apk­laus­tų­jų, A.But­ke­vi­čių - 12,2 proc. res­pon­den­tų.

Tre­čio­je vie­to­je yra par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas - 4,5 proc.

3,5 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad ge­riau­siai jų in­te­re­sams at­sto­vau­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E.Ma­siu­lis.

Rep­re­zen­ta­ty­vią gy­ven­to­jų apk­lau­są vi­suo­me­nės ir rin­kų ty­ri­mo cen­tras „Vil­mo­rus“ at­li­ko ko­vo 6-15 die­no­mis, apk­lau­sos re­zul­ta­tus šeš­ta­die­nį pa­skel­bė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.