TM: nereikia atskiros atsakomybės už moterų apipjaustymą
Siū­ly­mas į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są įtrauk­ti baus­mę už mo­te­rų apip­jaus­ty­mą ne­rei­ka­lin­gas, nes už tai ga­li bū­ti bau­džia­ma ir pa­gal da­bar­ti­nes nuo­sta­tas, sa­ko Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja (TM).

Siū­ly­mą į Bau­džia­mą­jį ko­dek­są įtrauk­ti baus­mę už mo­te­rų apip­jaus­ty­mą yra pa­tei­ku­si Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė. Jos siū­ly­mu, su­nkus svei­ka­tos su­trik­dy­mas sie­kiant at­lik­ti ar at­lie­kant mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mą re­mian­tis re­li­gi­niais įsi­ti­ki­ni­mais ir so­cia­li­nė­mis, kul­tū­ri­nė­mis reik­mė­mis bū­tų bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu nuo dve­jų iki dvy­li­kos me­tų.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­tą par­en­gu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad siū­lo­mas kri­mi­na­li­zuo­ti mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mas sa­vai­me yra nu­si­kals­ta­mas.

„Dau­ge­liu at­ve­jų ši vei­ka tu­ri su­nkaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, kai ne­pa­tai­so­mai su­bjau­ro­ja­mas nu­ken­tė­ju­sio as­mens kū­nas (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 straips­nis), po­žy­mių. Ne­nus­ta­čius ne­pa­tai­so­mo nu­ken­tė­ju­sio as­mens kū­no su­bjau­ro­ji­mo po­žy­mių (tai yra ne­nus­ta­čius su­nkaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo), vei­ka pri­klau­so­mai nuo pa­da­ry­to svei­ka­tos su­trik­dy­mo mas­to (...) bū­tų kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip ne­sun­kus (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 straips­nis) ar­ba ne­žy­mus (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nis) žmo­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mas. At­siž­vel­giant į tai, įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gė­jų siū­lo­mas nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ku­ri jau da­bar už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, at­ski­ras kri­mi­na­li­za­vi­mas nė­ra tiks­lin­gas ir lai­ky­ti­nas per­tek­li­niu“, – sa­ko­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pro­jek­te.

Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad siū­ly­mas vi­sus be iš­im­ties mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų su­ža­lo­ji­mo at­ve­jus, ne­prik­lau­so­mai nuo šia vei­ka rea­liai pa­da­ry­tos ža­los žmo­gaus svei­ka­tai, lai­ky­ti tik su­nkaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kva­li­fi­kuo­jan­čiu po­žy­miu lai­ky­ti­nas ne­pro­por­cin­gu.

Vy­riau­sy­bė iš­va­da nu­ma­to tvir­tin­ti po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.

Pa­tai­są siū­lan­ti G.Pur­va­nec­kie­nė aiš­ki­no, kad dėl pa­di­dė­ju­sios mig­ra­ci­jos iš­au­ga ri­zi­ka, jog dau­giau­siai Af­ri­kos vals­ty­bė­se pra­kti­kuo­ja­mas mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mas ga­li bū­ti at­lie­ka­mas ir Lie­tu­vo­je.

Jos duo­me­ni­mis, Eu­ro­pos Są­jun­go­je bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mą yra pri­ėmu­sios Ai­ri­ja, Aus­tri­ja, Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Ita­li­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Kroa­ti­ja, Kip­ras, Šve­di­ja.

Mo­te­rų ly­ti­nių or­ga­nų ža­lo­ji­mas, tai yra da­li­nis ar vi­siš­kas iš­ori­nių mo­ters ly­ti­nių or­ga­nų pa­ša­li­ni­mas, ar­ba ly­ties or­ga­nų su­ža­lo­ji­mas dėl su me­di­ci­na ne­su­si­ju­sių prie­žas­čių, yra pra­kti­kuo­ja­mas dau­giau nei 30 ša­lių, dau­giau­sia Af­ri­ko­je. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu pa­sau­ly­je to­kius apip­jaus­ty­mus yra pa­ty­rę nuo 100 iki 140 mln. mer­gai­čių ir mo­te­rų, kas­met apie 3 mi­li­jo­nams gre­sia pa­tir­ti šias pro­ce­dū­ras.

Eu­ro­pos Par­la­men­to re­zo­liu­ci­jo­je dėl mo­te­rų ly­ties or­ga­nų ža­lo­ji­mo nu­trau­ki­mo skai­čiuo­ja­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no mer­gai­čių ir mo­te­rų, ku­rios pa­ty­rė šias eg­ze­ku­ci­jas.