Tirs, ar P.Gražulio padėjėja Seime įdarbinta nepažeidžiant įstatymų
Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ėmė­si tar­ny­bi­nio ty­ri­mo ir aiš­kin­sis, ar „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­re dir­ban­ti Pa­tri­ci­ja Pa­cho­mo­vai­tė, įdar­bin­ta ir Sei­mo na­rio „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja-se­kre­to­re, par­la­men­te dar­buo­ja­si ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų.

BNS ži­nio­mis, P.Pa­cho­mo­vai­tė yra tarp še­šių as­me­nų, ku­riems tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­nims, šiuo me­tu P.Pa­cho­mo­vai­tei nė­ra iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti ki­tą dar­bą pa­gal dar­bo su­tar­tį.

Tuo me­tu šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios Kau­no bend­ro­vės „Ju­dex“ ad­mi­nis­tra­to­rė BNS tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, kad P.Pa­cho­mo­vai­tė šiuo me­tu ei­na įmo­nės ko­mer­ci­jos di­rek­to­rės par­ei­gas.

„Bai­gia­me reng­ti raš­tą P.Pa­cho­mo­vai­tei iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­ję, kad ji dir­ba ne tik Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je, bet ne­tu­ri ga­lio­jan­čio lei­di­mo dirb­ti ki­tą dar­bą. Bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, šią sa­vai­tę pra­dė­si­me tar­ny­bi­nį ty­ri­mą, dėl ga­li­mai pa­da­ry­to tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė.

Anot jos, ko­mi­si­ja aiš­kin­sis, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. Su pa­čia P.Pa­cho­mo­vai­te BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Sei­me pa­dė­jė­ja įdar­bin­ta 1,5 etato

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja-se­kre­to­re 33 me­tų P.Pa­cho­mo­vai­tė pra­dė­jo dirb­ti 2014-ųjų va­sa­rio 6-ąją. Iki 2015 me­tų lap­kri­čio ji Sei­me dir­bo pu­se eta­to, o nuo lap­kri­čio ėmė­si dar­bo par­la­men­te vi­su eta­tu, jos at­ly­gi­ni­mas pa­ki­lo iki be­veik 744 eu­rų per mė­ne­sį.

To­kio­mis są­ly­go­mis mo­te­ris dir­bo iki 2016-ųjų ba­lan­džio pa­bai­gos. Šių me­tų pa­va­sa­rį jos par­ei­gos Sei­me vėl bu­vo iš­skai­dy­tos: pu­se eta­to P.Pa­cho­mo­vai­tė dir­bo P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja, pu­se – Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos, ku­riai tuo­met va­do­va­vo P.Gra­žu­lis, re­fe­ren­te.

Frak­ci­jos pa­kai­ti­nės re­fe­ren­tės par­ei­gų P.Pa­cho­mo­vai­tė ne­te­ko, kai P.Gra­žu­lis ne­te­ko frak­ci­jos se­niū­no par­ei­gų.

Nuo šių me­tų bir­že­lio jai nu­sta­ty­tas 1,5 eta­to Sei­mo na­rio P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­jos krū­vis ir 1115 eu­rų at­ly­gi­ni­mas.

2014 me­tų ko­vo 3-ią­ją Sei­mo kanc­le­rio įsa­ky­mu, kaip rei­ka­lau­ja Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, P.Pa­cho­mo­vai­tei bu­vo iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti ki­tą dar­bą pa­gal dar­bo su­tar­tį. Šis lei­di­mas ga­lio­jo vie­ne­rius me­tus – iki 2015 me­tų ko­vo. Pra­tęs­ti lei­di­mo P.Pa­cho­mo­vai­tė ne­pra­šė, nors pa­gal įsta­ty­mą tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti.

„Jei vals­ty­bės tar­nau­to­jas ne­si­krei­pia dėl lei­di­mo dirb­ti ki­tą dar­bą iš­da­vi­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja duo­me­nų apie ki­tą dar­bą ne­tu­ri“, – tei­gia­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos BNS pa­teik­ta­me raš­te.

Pa­dė­jė­ja – ir „Gargž­dų kraš­tą“ lei­džian­čios bend­ro­vės direktorė

Pa­gal Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vie­šai skel­bia­mus duo­me­nis, P.Pa­cho­mo­vai­tė taip pat yra vie­šo­sios įstai­gos „Kau­no lei­dy­bos po­lig­ra­fi­jos cen­tras“ di­rek­to­rė. Ši įstai­ga lei­džia ke­lis lai­kraš­čius: Tel­šių kraš­to lai­kraš­tį „Penk­ta­die­nio že­mai­tis“ ir lai­kraš­tį „Gargž­dų kraš­tas“.

„Tvar­kie­tis“ P.Gra­žu­lis į Sei­mą iš­rink­tas bū­tent Gargž­dų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, Sei­mo rin­ki­muo­se ru­de­nį jis taip pat ba­lo­ti­ruo­sis šio­je apy­gar­do­je.

„Gargž­dų kraš­to“ re­dak­to­rė Gied­rė Bru­žie­nė BNS pa­tvir­ti­no, kad šį lai­kraš­tį lei­džia vie­šo­ji įstai­ga, ku­riai va­do­vau­ja P.Pa­cho­mo­vai­tė. Re­dak­to­rė tei­gė ži­nan­ti, jog P.Pa­cho­mo­vai­tė yra P.Gra­žu­lio pa­dė­jė­ja Sei­me.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš­vis ne­ra­šo­me nie­ko (apie P.Gra­žu­lį – BNS)“, – sa­kė „Gargž­dų kraš­to“ lai­kraš­čio re­dak­to­rė.

Pa­klaus­ta, ar 5 tūkst. ti­ra­žu penk­ta­die­niais lei­džia­mas vie­tos lai­kraš­tis in­for­muo­ja skai­ty­to­jus apie pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­tan­tį ty­ri­mą, ku­ria­me spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju apk­laus­tas ir P.Gra­žu­lis, lei­di­nio re­dak­to­rė tei­gė, jog apie tai lai­kraš­tis kol kas nie­ko ne­ra­šė.

„Nie­ko, mes kol kas vi­sai nie­ko ne­ra­šo­me. Nors šiam kar­tui tu­ri­me at­si­lie­pi­mą vie­no žmo­gaus, vie­ną nuo­mo­nę, kad ži­niask­lai­do­je per daug puo­la­ma, to­kią tei­gia­mą nuo­mo­nę“, – tvir­ti­no G.Bru­žie­nė.

Do­ku­men­tus pil­do skir­tin­gais vardais

P.Pa­cho­mo­vai­tė per­nai ko­vą sie­kė bū­ti iš­rink­ta į Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tek­to­je dek­la­ra­ci­jo­je ji nu­ro­dė, kad be par­ei­gų Sei­me dar nuo 2012 me­tų dir­ba „Ju­dex“ ir „Kau­no lei­dy­bos ir po­lig­ra­fi­jos cen­tro“ va­do­ve.

P.Pa­cho­mo­vai­tė VRK nu­ro­dė ne­tu­rin­ti jo­kio tur­to, 2014 me­tais ga­vu­si 16 tūkst. 897,22 li­tų pa­ja­mų (4879 eu­rų) ir su­mo­kė­ju­si 1907 li­tus (552 eu­rus) mo­kes­čių.

BNS ži­nio­mis, P.Pa­cho­mo­vai­tė šių me­tų ge­gu­žę įsi­gi­jo 2005 me­tų sta­ty­bos na­mą ir 80 arų že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pą Tra­kų ra­jo­ne Vo­sy­liu­kų kai­me. Vi­du­ti­nė šio tur­to rin­kos ver­tė sie­kia apie 40 tūkst. eu­rų.

Kan­di­da­tės an­ke­to­je mo­te­ris yra nu­ro­džiu­si, kad 2010 me­tais bai­gė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją ir įgi­jo tre­ne­rės spe­cia­ly­bę.

VRK pus­la­py­je kan­di­da­tė pri­sta­to­ma Pa­tri­ci­jos var­du, ta­čiau kai ku­riuos ki­tus do­ku­men­tus ji pil­do ki­tu – Ra­mu­tės – var­du.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) Pre­ven­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Siau­rys BNS pra­ne­šė, kad VTEK vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ja yra pa­teik­ta Ra­mu­tės Pa­cho­mo­vai­tės var­du.

„Tai yra Pa­tri­ci­jos Pa­cho­mo­vai­tės as­mens ko­du, to­dėl da­ro­me prie­lai­dą, kad čia yra an­tras jos var­das tie­siog ne­įra­šy­tas“, – BNS sa­kė M.Siau­rys.

Klau­sia­mas, ko­dėl šios dek­la­ra­ci­jos nė­ra vie­šo­je VTEK duo­me­nų ba­zė­je, M.Siau­rys aiš­ki­no, kad taip grei­čiau­siai nu­ti­ko dėl klai­dų dek­la­ra­ci­jo­je.

„Nu­ro­dy­ta, kad dar­bo­vie­tė yra Sei­mas. Bet to­je vie­to­je, kur ju­ri­di­nio as­mens par­ei­gos, nu­ro­dy­tas ne­tei­sin­gas ko­das par­ei­gy­bės, dek­la­ra­ci­jos vie­ši­na­mos at­siž­vel­giant, koks yra par­ei­gy­bės ko­das. Tam ti­kros par­ei­gos yra vie­ši­na­mos, o tam ti­kros – ne. Ji yra nu­ro­džiu­si 703 ko­dą ir to­liau pri­ra­šiu­si ry­šius su Kau­no lei­dy­bos ir po­lig­ra­fi­jos cen­trui ir UAB „Ju­dex“, – BNS tei­gė VTEK at­sto­vas.

Šių me­tų pa­va­sa­rį P.Pa­cho­mo­vai­tė taip pat ta­po LIe­tu­vos šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­te.

P.Gra­žu­lis pa­ten­kin­tas pa­dė­jė­jos darbu

„Ta te­ma ne­no­riu kal­bė­ti. Nu­si­bo­do tuo klau­si­mu kal­bė­ti“, – BNS sa­kė Sei­mo na­rys, klau­sia­mas apie P.Pa­cho­mo­vai­tės dar­bo Sei­me ap­lin­ky­bes.

„Tvar­kie­tis“ tei­gė esąs pa­ten­kin­tas pa­dė­jė­jos dar­bu Sei­me.

„Ko­dėl aš tu­riu pri­si­min­ti, kaip su ja su­si­pa­ži­nau? Aš žiū­riu, kad bū­tų kom­pe­ten­tin­gas (žmo­gus) ir at­lik­tų ge­rai pa­ve­di­mus. Vis­kas. Sei­mo na­riui ne tik tei­si­nin­kas rei­ka­lin­gas, bet ir dar­bas su vie­šai­siais ry­šiais... su vis­kuo rei­ka­lin­gas“, – tvir­ti­no jis.

Pa­klaus­tas, ar P.Pa­cho­mo­vai­tė lie­ka dirb­ti pa­dė­jė­ja, jis tei­gė mo­ters pa­slau­gų ne­at­si­sa­ky­sian­tis.

„Nie­kas ne­rei­ka­la­vo, kad ji bū­tų at­leis­ta. Jei­gu ji ne­tei­sė­tai įdar­bin­ta... Kad­rai se­ka tuos klau­si­mus, ka­da ga­li, ka­da ne­ga­li. Ar užd­raus­ta įsta­ty­mu dirb­ti ko­mer­ci­jos di­rek­to­re ir ma­no pa­dė­jė­ja?“ – BNS sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis taip pat par­eiš­kė ne­ži­nan­tis, ko­kias tiks­liai par­ei­gas bend­ro­vė­je „Ju­dex“ ei­na P.Pa­cho­mo­vai­tė.

„Jei­gu įsta­ty­mo pa­žei­di­mas... Tai ko­dėl dar­bi­no kad­rų sky­rius? Aš ne­ži­nau, ar čia ko­mer­ci­jos di­rek­to­rės, ko­kias par­ei­gas uži­ma... ar va­dy­bi­nin­ko... ne­ži­nau“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

„Tvar­kie­tis“ prie­kaiš­tau­ja Sei­mo kanceliarijai

Pen­kis kar­tus į Sei­mą rink­tas P.Gra­žu­lis šios ka­den­ci­jos par­la­men­te iki 2015 me­tų ba­lan­džio bu­vo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jos na­riu. Ši ko­mi­si­ja nag­ri­nė­ja ir par­la­men­ta­rų ga­li­mus vie­šų­jų bei pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tus.

P.Gra­žu­lis prie­kaiš­ta­vo, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, ku­ri, pa­sak jo, „žiū­ri, kad tei­sin­gai bū­tų įdar­bin­ti žmo­nės“, ne­įs­pė­jo jo apie P.Pa­cho­mo­vai­tę.

„Tai ko­dėl ne­iš­dar­bi­no ir ko­dėl ma­nęs ne­įs­pė­jo? Tai, be abe­jo­nės, jei­gu ma­no dar­buo­to­jas kaž­ką dir­ba ne­tei­sė­tai, tai įspė­ja. Jei­gu bū­tų įspė­ję, bū­tų pa­sa­kę, kad ne­ga­li dirb­ti, bū­čiau iš­dar­bi­nęs“, – tei­gė P.Gra­žu­lis.

A.Sy­sas: ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­tas ir Dar­bo kodeksas

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas BNS svars­tė, kad P.Pa­cho­mo­vai­tei Sei­me dir­bant 1,5 eta­to ir tuo pa­čiu ei­nant „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rės par­ei­gas nė­ra pa­žei­džia­mas Dar­bo ko­dek­sas.

„Gal­būt ji vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais „Ju­dex“? Nes pa­gal da­bar­ti­nį Dar­bo ko­dek­są ir bū­si­mą­jį, yra dar­bo ir poil­sio re­ži­mas. Jei­gu jau žmo­gus dir­ba 1,5 eta­to, fak­tiš­kai jam dau­giau svei­ku pro­tu dau­giau ne­lie­ka lai­ko dirb­ti. Ar­ba jis fik­ty­viai dir­ba vie­no­je ar­ba ki­to­je vie­to­je. Jei­gu jis są­ži­nin­gai dir­ba 1,5 eta­to, tai jis iš­nau­do­ja tas 48 val. dar­bo per sa­vai­tę va­lan­das, ku­rios nu­ma­ty­tos mū­sų ko­dek­se. Žmo­gus ne au­to­ma­tas, ku­ris ga­li dirb­ti die­ną nak­tį, tu­ri ir il­sė­tis“, – kal­bė­jo A.Sy­sas.

Anot par­la­men­ta­ro, ky­la ir dau­giau klau­si­mų, ar to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis dir­ban­ti pa­dė­jė­ja iš tie­sų at­lie­ka sa­vo par­ei­gas, už ku­rias mo­ka­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais.

„Rin­kė­jai, aiš­ku, tu­rė­tų pa­klaus­ti po­no Gra­žu­lio, ar pa­dė­jė­jas ati­dir­ba tuos pi­ni­gus, ku­riuos jam mo­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Ir ta­da, kam jai tas dėl pa­ukš­čiu­ko di­rek­to­rės pos­tas ga­my­bi­nė­je įmo­nė­je? Kur vyks­ta ga­my­ba, yra ne­nu­trūks­ta­mos prob­le­mos, ku­rias rei­kia kiek­vie­ną die­ną spręs­ti“, – BNS svars­tė A.Sy­sas.

Ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu at­lie­kan­ti tei­sė­sau­ga tei­gia, kad jos tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, jog su P.Gra­žu­liu sie­ja­mos šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vės „Ju­dex“ va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams, par­ei­gū­nams da­ry­ti po­vei­kį.

STT pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė įta­ri­mus Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vui Jo­nui Mi­liui ir dar pen­kiems as­me­nims.

P.Gra­žu­lis an­tra­die­nį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Toks sta­tu­sas su­tei­kia­mas as­me­nims, kai yra duo­me­nų apie jų pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, bet jų ne­pa­kan­ka, jog bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti įta­ri­mai.

P.Gra­žu­lis at­si­sa­kė duo­ti par­ody­mus.