Tiria pažeidimus
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas va­kar pra­ne­šė, kad dėl ga­li­mų įsta­ty­mų pa­žei­di­mų per sa­vi­val­dos rin­ki­mus jau pra­dė­ta 17 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. 

Iš jų 10 - pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo ar ki­to­kio truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se, dar 7 - pa­gal ki­tus ko­dek­so straips­nius. Dau­giau­siai iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ta Vil­niaus ir Šiau­lių aps­kri­ty­se - po ke­tu­ris, Aly­taus aps­kri­ty­je - trys. Pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus iki ket­vir­ta­die­nio po­pie­tės po­li­ci­ja ga­vo 123. Ket­vir­ta­die­nis bu­vo pa­sku­ti­nė die­na rin­kė­jams, no­rin­tiems iš anks­to par­eikš­ti sa­vo va­lią. Šian­dien tę­sis bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se. Šian­dien pra­si­dės bal­sa­vi­mas na­muo­se.