Tinkamais pripažįstama daugiau kaip pusė kandidatų tapti teisėjais
Per­nai dau­giau kaip pu­sė kan­di­da­tų tap­ti tei­sė­jais bu­vo pri­pa­žin­ti tin­ka­mais ei­ti šias par­ei­gas, pa­na­ši ten­den­ci­ja sta­bi­liai lai­ko­si jau ke­le­rius me­tus, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Per­nai įvy­ko 29 Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos po­sė­džiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo 316 kan­di­da­tų ati­tin­ka­moms par­ei­goms užim­ti, 175 iš jų ko­mi­si­jos bu­vo pri­pa­žin­ti tin­ka­miau­siais ir jų kan­di­da­tū­ros teik­tos svars­ty­ti pre­zi­den­tei.

At­ran­ko­se da­ly­vau­jan­čių pre­ten­den­tų bei pri­pa­žin­tų tin­ka­miau­siais į ati­tin­ka­mas par­ei­gas skai­čius 2013 – 2015 me­tais iš­li­ko sta­bi­lus: kas­met po­sė­džiuo­se da­ly­vau­ja vi­du­ti­niš­kai 230 kan­di­da­tų, iš ku­rių tin­ka­mais pri­pa­žįs­ta­ma vi­du­ti­niš­kai 170.

„2015 m. bu­vo de­da­mos pa­stan­gos spar­tin­ti bei to­bu­lin­ti tei­sė­jų at­ran­kų pro­ce­są, efek­ty­viau at­skleis­ti at­ran­ko­se da­ly­va­vu­sių pre­ten­den­tų mo­ty­va­ci­ją, stip­rią­sias as­me­ni­nes bei pro­fe­si­nes sa­vy­bes“, – tei­gia per­nai me­tais Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku ta­pęs psi­cho­lo­gas, va­dy­bos kon­sul­tan­tas Vir­gi­ni­jus Le­peš­ka.

Pa­sak pir­mi­nin­ko, per­nai bu­vo iš es­mės pa­ko­re­guo­tas ko­mi­si­jos nau­do­tas pre­ten­den­tų pil­do­mas klau­si­my­nas, sie­kiant spar­tes­nio at­ran­kų vyk­dy­mo pra­dė­ta for­muo­ti nau­ja pra­kti­ka: at­ran­ko­se da­ly­vau­jan­tys pre­ten­den­tai, ku­rie pa­gei­dau­ja tap­ti ne vie­no, o ke­le­to teis­mų tei­sė­jais, po­kal­biui kvie­čia­mi tik vie­ną kar­tą per pus­me­tį nuo pa­sku­ti­nio jų įver­ti­ni­mo, o prieš pra­de­dant po­kal­bius su pre­ten­den­tais į kon­kre­tų teis­mą, pir­miau­sia iš­klau­so­ma to teis­mo nuo­mo­nė.

Ko­mi­si­ja svars­to tik tų pre­ten­den­tų į tei­sė­jus kan­di­da­tū­ras, ku­rie ati­tin­ka tei­sė­jui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir yra iš­lai­kę pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną. Nuo pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­no at­lei­džia­mi tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rai.

V.Le­peš­kos tei­gi­mu, šie­met ko­mi­si­ja sieks už­ti­krin­ti at­ran­kų ob­jek­ty­vu­mą, efek­ty­viau in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie sa­vo veik­lą, bend­ra­dar­biau­ti su teis­mais.