Tilžėje žudoma lietuvybė
Bū­ti Lie­tu­vos kon­su­la­tui So­vets­ke (Til­žė­je) ar ne­bū­ti? Toks klau­si­mas pa­sta­ruo­ju me­tu svars­to­mas mū­sų ša­lies val­džios ku­lua­ruo­se. Tiek Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dir­ban­tys lie­tu­viai, tiek kai ku­rie Sei­mo na­riai įsi­ti­ki­nę, kad kon­su­la­to už­da­ry­mas bū­tų žings­nis at­gal, nes šios įstai­gos rei­kia ne tik įvai­rioms tei­si­nėms prob­le­moms spręs­ti, vi­zoms iš­duo­ti, bet ir lie­tu­vy­bei šia­me kraš­te pa­lai­ky­ti.

Lie­tu­vos kon­su­la­tas Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties So­vets­ko mies­te bu­vo įsteig­tas 2003 me­tais. Per tą lai­ką jis ta­po ne tik kon­su­li­ne įstai­ga, bet ir šia­me kraš­te gy­ve­nan­čių lie­tu­vių kul­tū­ros ži­di­niu. Ta­čiau da­bar, LŽ duo­me­ni­mis, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM) svars­to­ma ga­li­my­bė šį kon­su­la­tą už­da­ry­ti, o jo funk­ci­jas per­duo­ti Ka­li­ning­ra­de įsi­kū­ru­siam ge­ne­ra­li­niam kon­su­la­tui. Esą kon­su­la­to So­vets­ke dar­buo­to­jai nė­ra vi­siš­kai ap­krau­ti dar­bu, ma­žė­ja į jį dėl vi­zų be­si­krei­pian­čių as­me­nų srau­tas.

To ne­nei­gia ir Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba. URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus, va­do­vau­ja­mo Kęs­tu­čio Vaš­ke­le­vi­čiaus, LŽ at­siųs­ta­me pa­aiš­ki­ni­me tvir­ti­na­ma, kad dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­lo, tarp jų - Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, op­ti­mi­za­vi­mas svars­to­mas nuo­lat. Duo­me­nų, kiek mū­sų vals­ty­bei per me­tus kai­nuo­ja kon­su­la­to So­vets­ke iš­lai­ky­mas, URM ne­pa­tei­kė. Mi­nis­te­ri­ja taip pat ne­pa­no­ro at­sa­ky­ti, ar šios įstai­gos veik­la pa­tei­si­na jos lū­kes­čius.

La­ko­niš­ka­me at­sa­ky­me tei­gia­ma, jog „a­pie spren­di­mus dėl at­sto­vy­bių už­da­ry­mo ar nau­jų at­sto­vy­bių stei­gi­mo in­for­muo­ja­me, kai dėl to nu­spren­džia Vy­riau­sy­bė“. Pri­min­si­me, kad nuo gruo­džio vi­du­rio ke­ti­na­ma steig­ti Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą Los An­dže­le (JAV).

Kon­su­lo So­vets­ke par­ei­gas ei­nan­tis mi­nis­tras pa­ta­rė­jas Bro­nius Ma­kaus­kas su LŽ šne­kė­ti apie be­sik­los­tan­čią si­tua­ci­ją ir ga­li­mą kon­su­la­to už­da­ry­mą taip pat ne­no­rė­jo. Anot B. Ma­kaus­ko, jis yra par­ei­gū­nas, to­dėl ne­ga­li reikš­ti as­me­ni­nės nuo­mo­nės.

Audronius Ažubalis /Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Po­li­ti­kai nie­ko nežino

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis LŽ ti­ki­no apie su­ma­ny­mus už­da­ry­ti kon­su­la­tą So­vets­ke ne­gir­dė­jęs ir ne­ma­tęs jo­kių su tuo su­si­ju­sių do­ku­men­tų pro­jek­tų. „Bent jau mū­sų ko­mi­te­te apie tai ne­kal­bė­ta. Jei vis dėl­to bū­tų nu­tar­ta už­da­ry­ti šį kon­su­la­tą, tek­tų tik ap­gai­les­tau­ti, nes tai bū­tų vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­mas ir ne­sup­ran­ta­mas žings­nis“, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė par­la­men­ta­rė Onu­tė Va­liu­ke­vi­čiū­tė taip pat tvir­ti­no apie kon­su­la­to už­da­ry­mą nie­ko ne­gir­dė­ju­si. „Ne­ma­nau, jog toks spren­di­mas bū­tų nau­din­gas Lie­tu­vai. Pir­miau­sia tai tu­rė­tų įta­kos tu­ris­tų srau­tams, nes per So­vets­ką į Lie­tu­vą at­vyks­ta pa­ly­gin­ti daug žmo­nių iš šio kraš­to. Be to, kon­su­la­tas at­lie­ka kul­tū­ri­nę mi­si­ją, ku­rią, jo ne­be­li­kus, ka­žin ar kas nors ga­lė­tų tęs­ti“, - svars­tė Sei­mo na­rė.

Siū­lo išeitį

Ne­ma­žai prie kon­su­la­to įkū­ri­mo 2003 me­tais pri­si­dė­jęs So­vets­ko (Til­žės) ka­ta­li­kų Kris­taus Pri­si­kė­li­mo par­api­jos kle­bo­nas Anup­ras Gau­rons­kas LŽ sa­kė, kad vie­tos lie­tu­vių nuo­mo­nės apie šios įstai­gos li­ki­mą nie­kas ne­klau­sė ir var­gu ar klaus­tų. Nors ji ir taip aiš­ki - kon­su­la­tas ti­krai rei­ka­lin­gas.

Pir­miau­sia to­dėl, kad ša­lia yra So­vets­ko-Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas. Per jį vyks­tan­čių žmo­nių srau­tas - di­de­lis, ne­ma­žai da­liai jų ky­la įvai­rių tei­si­nių prob­le­mų. O ei­ti iki kon­su­la­to pės­čio­mis ten­ka vos 15 mi­nu­čių, to­dėl rei­ka­lus ga­li­ma su­tvar­ky­ti ope­ra­ty­viai.

„Jei per ma­žai iš­duo­da­ma vi­zų, šią prob­le­mą iš­spręs­ti la­bai pa­pras­ta - te­rei­kia iš­plės­ti kon­su­la­tui pri­ski­ria­mos kon­su­li­nės apy­gar­dos ri­bas“, - pa­žy­mė­jo A. Gau­rons­kas. Da­bar šiai apy­gar­dai pri­klau­so So­vets­ko mies­tas ir Kras­noz­na­mens­ko, Ne­ma­no bei Slavs­ko ra­jo­nai. Li­ku­si te­ri­to­ri­ja pri­skir­ta Ka­li­ning­ra­de esan­čiam ge­ne­ra­li­niam kon­su­la­tui. Ta­čiau ne vi­siems sri­ties gy­ven­to­jams tai pa­to­gu, be to, ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Ka­li­ning­ra­de už­vers­tas pra­šy­mais.

A. Gau­rons­ko žo­džiais, ne­ma­žai Čer­nia­chovs­ko, Gu­se­vo, Ne­ste­ro­vo gy­ven­to­jų, jei tik ga­lė­tų, vi­zų rei­ka­lus tvar­ky­tų bū­tent kon­su­la­te So­vets­ke, nes jiems iki šio mies­to yra ge­ro­kai ar­čiau nei iki Ka­li­ning­ra­do.

Ne baž­ny­čiai, o žmonėms

A. Gau­rons­kas ne­slė­pė, kad pa­tal­pos, ku­rio­se šiuo me­tu įsi­kū­ręs kon­su­la­tas So­vets­ke, pri­klau­so ka­ta­li­kų Kris­taus Pri­si­kė­li­mo par­api­jai. Ši bu­vu­si kle­bo­ni­ja prieš dau­giau kaip de­šimt­me­tį bu­vo su­re­mon­tuo­ta ir pri­tai­ky­ta kon­su­li­nės įstai­gos veik­lai. Lie­tu­va už pa­tal­pas mo­ka nuo­mos mo­kes­tį.

Gau­ti pi­ni­gai lei­džia­mi lie­tu­vy­bei ir ka­ta­li­ky­bei pa­lai­ky­ti ap­lin­ki­nė­se par­api­jo­se - Bol­ša­ko­vo, Ne­ma­no, Kras­noz­na­mens­ko, Slavs­ko. A. Gau­rons­kas ten ne tik au­ko­ja mi­šias, pa­ly­di mi­ru­siuo­sius į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę, tuo­kia ir krikš­ti­ja, lan­ko par­api­jie­čius na­muo­se, bet ir sten­gia­si įkvėp­ti žmo­nėms mei­lę Lie­tu­vai.

Abe­jo­nių dėl ga­li­mo kon­su­la­to už­da­ry­mo ne­slė­pė ir Re­gio­ni­nės lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Alek­sas Bart­ni­kas. Anot jo, apie tai, kad kon­su­la­tas So­vets­ke ne­va ne­be­rei­ka­lin­gas, kal­ba­ma jau ne vie­nus me­tus. Tad jei bū­tų pri­im­tas toks spren­di­mas, A. Bart­ni­ko jis la­bai ne­nus­te­bin­tų.

„Taip, kon­su­la­tas įsi­kū­ręs Ka­ta­li­kų baž­ny­čiai pri­klau­san­čiuo­se pa­sta­tuo­se. Tik ne­ma­nau, kad jo iš­lai­ky­mas yra to­kia di­de­lė prob­le­ma, dėl ku­rios rei­kė­tų įstai­gą už­da­ry­ti. Ti­krų­jų prie­žas­čių ver­tė­tų ieš­ko­ti kur kas gi­liau“, - spė­jo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­vy­bės lopšys

A. Bart­ni­kas įsi­ti­ki­nęs, kad bū­tų pa­da­ry­ta la­bai di­de­lė ža­la, jei kon­su­la­to So­vets­ke ne­be­lik­tų. Dau­gu­ma iš šiuo me­tu Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je gy­ve­nan­čių apie 18 tūkst. lie­tu­vių įsi­kū­rę bū­tent ry­ti­nė­je da­ly­je - Ne­ma­ne, So­vets­ke, Slavs­ke, Ne­ste­ro­ve, Gu­se­ve, Kras­noz­na­mens­ke, Čer­nia­chovs­ke ir šių mies­tų apy­lin­kė­se. Pa­sak A. Bart­ni­ko, tai sim­bo­liš­ka, nes šio­se vie­to­se lie­tu­vių gau­siai gy­ve­no nuo se­nų lai­kų.

„So­vets­kas yra an­tras po Ka­li­ning­ra­do lie­tu­vių kul­tū­ros cen­tras, o prie lie­tu­vių kul­tū­ri­nės veik­los puo­se­lė­ji­mo, taip pat prie Vy­dū­no ir Mar­ty­no Maž­vy­do pa­li­ki­mo įam­ži­ni­mo ne­ma­žai pri­si­de­da kon­su­la­tas. Ma­nau, apie jo rei­ka­lin­gu­mą ne­tu­rė­tų kil­ti net dis­ku­si­jų“, - pa­brė­žė mo­ky­to­jas.

A. Bart­ni­kas pri­dū­rė, kad apie kon­su­la­to veik­lą de­rė­tų spręs­ti ne vien pa­gal iš­duo­da­mų vi­zų skai­čių. Bū­ti­na at­siž­velg­ti ir į geo­po­li­ti­nę, kul­tū­ri­nę si­tua­ci­ją kraš­te.