Tilžėje – K. Donelaičiui skirta fotografijos paroda
Lap­kri­čio 27 die­ną Til­žės (So­vets­ko) mies­to is­to­ri­jos mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta fo­to­me­ni­nin­ko Si­gi­to Kan­ce­vy­čiaus per­so­na­li­nė par­oda „Do­ne­lai­tis. Bū­ties pėd­sa­kai“. Jau ne pir­mą par­odą šia­me mies­te pri­sta­tan­tį au­to­rių svei­ki­no vie­tos val­džios at­sto­vai, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riai, me­ni­nin­kai. Par­odos pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ir Jur­bar­ko kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „San­ta­ka“.

S. Kan­ce­vy­čius - Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys, dau­giau nei 40 per­so­na­li­nių par­odų Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je ir Ru­si­jo­je au­to­rius. At­ski­ri dar­bai bu­vo eks­po­nuo­ti Lie­tu­vių dai­lės mu­zie­ju­je Či­ka­go­je. Re­ži­sie­rius, me­no­ty­ri­nin­kas, fo­tog­ra­fas – pla­tus po­mė­gių spek­tras lei­džia at­skleis­ti ir daug pla­tes­nį fo­tog­ra­fi­nį žvilgs­nį.

„Ge­ni­jaus že­mė – taip no­rė­tų­si pa­va­din­ti nau­ją fo­to­me­ni­nin­ko S. Kan­ce­vy­čiaus dar­bų cik­lą. Jis ne­nus­to­ja ste­bin­ti sa­vo ma­ty­mo mas­tais. Ob­jek­ty­vas tar­si akip­lo­tis ap­rė­pia ne tik vaiz­dus, bet ir nuo­tai­kas. Tol­min­kie­mis (Čis­ty­je Pru­dai) čia ki­toks, tar­si su­stin­gęs ties kaž­ko­kia pa­slap­tin­ga ri­ba, už ku­rios – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio že­mė, žo­dis ir gy­ve­ni­mas“, - par­odą pri­sta­to fi­lo­lo­gė Mei­lė Par­na­raus­kie­nė.

Ti­kė­ti­na, kad ši par­oda ki­tais me­tais pa­bu­vos dar ne vie­na­me Ka­ra­liau­čiaus kraš­to mies­te ir su­lauks ne ma­žes­nio pa­lan­ku­mo nei Til­žė­je.