Tikrina auditoriai
Vals­ty­bės kon­tro­lė, ti­rian­ti, kaip 2015 me­tais nau­do­tos lė­šos ir tur­tas ka­ri­nių vie­ne­tų pa­jė­goms, at­as­kai­tą ža­da pa­teik­ti rug­sė­jį ar­ba spa­lį. 

At­lik­da­ma au­di­tą Vals­ty­bės kon­tro­lė ti­kri­no tiek Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (KAM), tiek ka­riuo­me­nę. 2015 me­tų ru­de­nį Vals­ty­bės kon­tro­lė pa­skel­bė KAM 2014 me­tų fi­nan­si­nio (tei­sė­tu­mo) au­di­to re­zul­ta­tus. Ta­da au­di­to­riai tu­rė­jo pa­sta­bų ir re­ko­men­da­ci­jų dėl lė­šų sky­ri­mo bei vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų ne­si­lai­ky­mo. Jie skel­bė nu­sta­tę, kad ne­už­ti­krin­tas ra­cio­na­lus 4,4 mln. li­tų (be­veik 1,3 mln. eu­rų) asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mas vyk­dant Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos inf­ras­truk­tū­ros plė­trą. Au­di­to­riai taip pat tei­gė, jog mi­nis­te­ri­ja ne­ga­ran­ta­vo, kad Kraš­to ap­sau­gos re­sur­sų val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos die­gi­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gų už be­veik 5 mln. li­tų (1,4 mln. eu­rų) vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros bū­tų at­lik­tos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. At­as­kai­to­je yra ir dau­giau pa­sta­bų, ta­čiau ne apie pir­ki­mus, apie ku­riuos šią sa­vai­tę pa­skel­bė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba. Nu­ro­do­ma, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė bu­vo in­for­muo­ta apie pro­ku­ra­tū­ros 2015 me­tais pra­dė­tą „auk­si­nių ša­ku­čių“ pir­ki­mą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, to­dėl jo į ti­krin­ti­nų są­ra­šą ne­įtrau­kė.