Tikisi, kad pabėgėlius pavyks integruoti Lietuvoje
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ti­kįs, kad Lie­tu­vai pa­vyks in­teg­ruo­ti pa­bė­gė­lius, bet pri­pa­žįs­ta, kad tai bus su­dė­tin­gas pro­ce­sas.

„Lie­tu­va yra pa­si­ruo­šu­si pri­im­ti pa­bė­gė­lius tiek, kiek yra įsi­pa­rei­go­ju­si, veik­la koor­di­nuo­ja­ma, iš­plės­ti Ruk­los pa­bė­gė­lių cen­tro pa­jė­gu­mai, ins­ti­tu­ci­jos pa­si­da­li­nu­sios at­sa­ko­my­bė­mis“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

„Tai yra su­dė­tin­gas pro­ce­sas, bet in­teg­ra­ci­ja yra ga­li­ma, tam rei­kia dė­ti di­džiu­les pa­stan­gas, prie to tu­ri pri­si­dė­ti ir pa­ti vi­suo­me­nė“, – pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­kas tei­gė, Šen­ge­no sis­te­mai tu­rė­tų pa­vyk­ti at­lai­ky­ti mig­ran­tų antp­lū­dį, ta­čiau pa­brė­žė, kad tam bū­ti­na su­stip­rin­ti iš­orės sie­nos apsaugą

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą Lie­tu­va per dve­jus me­tus įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.

Če­ki­jos pre­zi­den­tas Mi­lo­šas Ze­ma­nas sek­ma­die­nį par­eiš­kė, jog be­veik ne­įma­no­ma in­teg­ruo­ti mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nės į Eu­ro­pos vi­suo­me­nę. Pa­sak jo, tai ro­do „Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių, ku­rios tu­ri ge­tus ir iš­skir­tus ra­jo­nus, pa­tir­tis“.