Tikisi aktyvesnio gyventojų dalyvavimo Holokausto minėjimuose
Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė ti­ki­si, kad į Ho­lo­kaus­to mi­nė­ji­mo ren­gi­nius il­gai­niui įsi­trauks vis dau­giau vie­tos gy­ven­to­jų.

„Mū­sų sie­kis, kad žmo­nės, ku­rie gy­ve­na mies­te­liuo­se, su­pras­tų, kad bū­tent tą die­ną iš­žu­dy­ta šio mies­te­lio bend­ruo­me­nė. Ir jei­gu bū­tų mi­ni­mos bū­tent ši­tos da­tos mies­te­lių mas­tu, aš ma­nau, kad tai tu­rė­tų la­bai di­de­lę auk­lė­ja­mą­ją reikš­mę“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vė Fai­na Kuk­lians­ky.

To­kį lū­kes­tį ji iš­sa­kė, įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­te­liuo­se šio­mis sa­vai­tė­mis vyks­tant žy­dų at­mi­ni­mo ren­gi­niams.

Lie­tu­vą oku­pa­vu­sių na­cių or­ga­ni­zuo­tos žy­dų žu­dy­nės 1941 me­tų bir­že­lio – lap­kri­čio mė­ne­siais vy­ko dau­giau kaip 200 Lie­tu­vos mies­te­lių.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je, daž­nai pa­de­da­mi lie­tu­vių ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė 90 proc. iš maž­daug 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Už žy­dų gel­bė­ji­mą Pa­sau­lio tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ti per 800 lie­tu­vių.

Pa­sak F.Kuk­lians­ky, mi­nint žu­dy­nių da­tą kon­kre­čia­me mies­te­ly­je bū­tų pra­smin­ga su­tvar­ky­ti žy­dų ka­pus.

Ji džiau­gė­si, kad tra­di­ci­ja pa­mi­nė­ti iš­žu­dy­tus mies­te­lio žy­dus at­si­ran­da vis dau­giau bend­ruo­me­nių ir mo­ky­lų, o jų sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ran­da lai­ko ap­lan­ky­ti žu­dy­nių vie­tas.

„Vie­nas mies­te­lis ga­lė­tų už­krės­ti ki­tą mies­te­lį, tai ga­lė­tų bū­ti ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va, ir mo­kyk­lų, ir Baž­ny­čios ini­cia­ty­va“, – svars­tė ji.

Pa­sak jos, ypa­tin­gai svar­bus Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo puo­se­lė­ji­mas bū­tų pie­tų Lie­tu­vo­je – Su­val­ki­jo­je, Dzū­ki­jo­je. Ten, F.Kuk­lians­ky tei­gi­mu, žy­dų bend­ruo­me­nių nė­ra, to­dėl nė­ra kam to­kius mi­nė­ji­mus or­ga­ni­zuo­ti.

„Nė­ra ši­tiek daug pa­li­kuo­nių, ypa­tin­gai Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių, tiek žmo­nių, kad ga­lė­tų su­spė­ti ap­va­žiuo­ti vi­sas vie­tas“, – kal­bė­jo ji.

Penk­ta­die­nį Kau­no žy­dų bend­ruo­me­nė mi­nės Pe­tra­šiū­nų žy­dų žu­dy­nes ir vyks į IV for­tą, ku­ria­me bu­vo nu­žu­dy­ti Kau­no ge­te ka­lė­ję žy­dų in­te­li­gen­tai. Du­se­to­se tą pa­čią die­ną ruo­šia­ma­si ati­deng­ti pa­mink­lą čia iš­žu­dy­tiems žy­dams.

Šį sek­ma­die­nį „Gy­vų­jų mar­šo“ ei­se­na, skir­ta pa­gerb­ti iš­žu­dy­tus žy­dus, vyks Bir­žuo­se, kur bus ap­lan­ky­tos se­no­sios žy­dų ka­pi­nės, bu­vu­si si­na­go­ga, ge­to te­ri­to­ri­ja, ma­si­nių žu­dy­nių vie­ta.

Pir­ma­die­nį vyks At­min­ties mar­šas Mo­lė­tuo­se, ku­rio me­tu bus ei­na­ma nuo bu­vu­sios si­na­go­gos vie­tos iki ma­si­nės ka­pa­vie­tės.

Šią sa­vai­tę mi­nė­ji­mas vy­ko Še­du­vo­je.

Taip pat Lie­tu­vo­je ruo­šia­ma­si įmon­tuo­ti „At­mi­ni­mo ak­me­nis“ – 19 to­kių at­mi­ni­mo len­te­lių bus įmon­tuo­ta ke­tu­riuo­se mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je. Jos bus skir­tos pri­si­min­ti tuos, ku­rių ne­te­ko­me Ho­lo­kaus­to me­tu.

Žy­dų žu­dy­nės Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo jau pir­mo­sio­mis So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cių Vo­kie­ti­jos ka­ro die­no­mis 1941 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je. Be­veik vi­si pro­vin­ci­jos žy­dai bu­vo su­va­ry­ti į ge­tus ir nu­žu­dy­ti iki 1941 me­tų lap­kri­čio vi­du­rio.

Iš vi­so iki na­cių oku­pa­ci­jos pa­bai­gos bu­vo nu­žu­dy­ta apie 195 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Ka­ro pa­bai­gos su­lau­kė 5–10 proc. Lie­tu­vos žy­dų.

Kaip tei­gia Ho­lo­kaus­tą ti­rian­tis is­to­ri­kas Arū­nas Bub­nys, nors „ga­lu­ti­nis žy­dų klau­si­mo spren­di­mas“ bu­vo suo­rga­ni­zuo­tas ir ini­ci­juo­tas na­cių, ta­čiau be ak­ty­vaus da­lies lie­tu­vių ad­mi­nis­tra­ci­jos ir vie­tos gy­ven­to­jų tal­ki­nin­ka­vi­mo jo ne­bū­tų pa­vy­kę taip spar­čiai ir to­kiu mas­tu įgy­ven­din­ti.