Tikimasi viltingos senatorių žinios
Į Vil­nių šian­dien at­vyks­tan­čios JAV Kong­re­so de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą mū­sų ša­lies po­li­ti­kai va­di­na reikš­min­gu ir svar­biu. Spė­ja­ma, kad per su­si­ti­ki­mus su Lie­tu­vos at­sto­vais dau­giau­sia dė­me­sio bus ski­ria­ma sau­gu­mo klau­si­mams ap­tar­ti.

Po po­kal­bių Ta­li­ne ir Ry­go­je į Lie­tu­vos sos­ti­nę at­vyks­tan­čiai JAV Kong­re­so de­le­ga­ci­jai va­do­vau­ja Se­na­to Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas res­pub­li­ko­nas Joh­nas McCai­nas. Ti­ki­ma­si, kad mū­sų ša­lies bi­čiu­liu lai­ko­mas įta­kin­gas Ame­ri­kos po­li­ti­kas per­duos ge­rų ži­nių apie JAV po­li­ti­kos dėl Bal­ti­jos ša­lių tęs­ti­nu­mą.

Sve­čių de­le­ga­ci­jo­je taip pat yra se­na­to­riai res­pub­li­ko­nas Lind­sey Gra­ha­mas ir de­mo­kra­tė Amy Klo­bu­char. Iš Lie­tu­vos se­na­to­riai vyks į Ukrai­ną, Gru­zi­ją ir Juo­dkal­ni­ją.

Pa­ti­ki­ni­mų bū­ta

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus žo­džiais, se­na­to­rių vi­zi­tas Vil­niu­je la­bai reikš­min­gas ir vyks­ta svar­biu me­tu. „Iš­rin­kus Do­nal­dą Trum­pą nau­juo­ju Ame­ri­kos pre­zi­den­tu lau­kia­me kiek­vie­nos ži­nios iš JAV“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Mi­nis­tras spė­jo, kad sve­čiai pa­teiks in­for­ma­ci­jos apie nau­jo­sios JAV ad­mi­nis­tra­ci­jos for­ma­vi­mo ypa­tu­mus, „pa­ra­mą ar­ba ne­pa­ra­mą kai ku­rioms kan­di­da­tū­roms“. „Ži­no­ma, pir­miau­sia lauk­si­me ži­nių apie JAV po­li­ti­kos dėl Bal­ti­jos ša­lių tęs­ti­nu­mą“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad J. McCai­nas jau anks­čiau yra siun­tęs ži­nių, kad Ame­ri­kos po­li­ti­ka dėl NA­TO, ti­kė­ti­na, ir dėl Bal­ti­jos ša­lių ne­si­keis. Pa­na­šių pa­ti­ki­ni­mų mi­nis­tras yra gir­dė­jęs ir iš iš­rink­to­jo JAV pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Mi­chae­lo Flyn­no. Pra­ėju­sią sa­vai­tę L. Lin­ke­vi­čius te­le­fo­nu kal­bė­jo­si ir su bu­vu­siu Niu­jor­ko me­ru, ar­ti­mu D. Trum­po bend­ra­žy­giu Ru­dy Giu­lia­ni. Šis Lie­tu­vos mi­nis­trą pa­ti­ki­no, kad iš­rink­ta­jam JAV pre­zi­den­tui Bal­ti­jos ša­lys yra svar­bios.

Mo­ra­li­nis au­to­ri­te­tas

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis ma­no, kad se­na­to­rių vi­zi­tas vyks­ta la­bai tin­ka­mu lai­ku. Esą po D. Trum­po inau­gu­ra­ci­jos sau­sio 20-ąją „pa­siek­ti Va­šing­to­ną bus itin su­nku“.

„Nė­ra ki­tos sos­ti­nės, ku­rio­je dirb­tų tiek dip­lo­ma­tų, vi­si jie rung­ty­niau­ja dėl Va­šing­to­no dė­me­sio – tiek prieš­ai, tiek drau­gai. Pro siau­ras D. Trum­po du­re­les ver­šis vi­si ir, ži­no­ma, grei­čiau pra­si­verš tu­rin­tie­ji dau­giau ga­lios. Tai, kad J. McCai­nas į Lie­tu­vą at­vyks­ta dar prieš nau­jo­jo pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­ją, yra la­bai svar­bu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Ž. Pa­vi­lio­nis.

Jo tei­gi­mu, J. McCai­nas lai­ko­mas mo­ra­li­niu de­ši­nių­jų ly­de­riu, į ku­rio nuo­mo­nę vi­sa­da įsik­lau­so­ma. Juo­lab kad jis Se­na­te va­do­vau­ja Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­tui. „Ži­nant, kad ka­ri­niu po­žiū­riu Ame­ri­ka yra trys ket­vir­ta­da­liai NA­TO, šio žmo­gaus bal­sas itin svar­bus. Tai, jog jis at­vyks­ta tar­puš­ven­čiu, ro­do, kad se­na­to­riui rū­pi­me. J. McCai­nas ir bus tas til­tas, per ku­rį la­bai au­to­ri­te­tin­gai tie klau­si­mai bus pri­sta­ty­ti nau­ja­jai ad­mi­nis­tra­ci­jai“, – pa­žy­mė­jo Ž. Pa­vi­lio­nis.

Anot par­la­men­ta­ro, kal­bė­da­mi apie NA­TO fi­nan­sa­vi­mą ir pa­brėž­da­mi, kad „žai­di­mo tai­syk­lės“ vi­siems tu­ri bū­ti vie­no­dos, ame­ri­kie­čiai są­ži­nin­gi. To­dėl jis pa­si­džiau­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Rai­mun­do Ka­rob­lio žo­džiais, kad Lie­tu­va gy­ny­bai tu­rė­tų skir­ti dau­giau nei 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ž. Pa­vi­lio­nio nuo­mo­ne, tai bu­vo pa­sa­ky­ta tin­ka­mu lai­ku.

Įtemp­ta dar­bot­var­kė

Gar­bin­gus sve­čius ry­tą pri­ims pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Po su­si­ti­ki­mo pre­zi­den­tū­ro­je bus su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Per pie­tus Vy­riau­sy­bės rū­muo­se se­na­to­riai su­si­tiks su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu bei kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru R. Ka­rob­liu. Po pie­tų JAV at­sto­vų de­le­ga­ci­ja lan­ky­sis Sei­me. Is­to­ri­nių pir­mų­jų par­la­men­to rū­mų Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko sa­lė­je vyks su­si­ti­ki­mas su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu bei Eu­ro­pos rei­ka­lų, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos bei Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tų na­riais.

15 va­lan­dą se­na­to­riai ir ki­ti JAV de­le­ga­ci­jos na­riai lan­ky­sis ša­lia Sei­mo rū­mų esan­čia­me Sau­sio 13-osios me­mo­ria­le. Čia se­na­to­riai bend­raus su sa­va­no­riais, šau­liais, sos­ti­nės gy­ven­to­jais. Vė­liau nu­ma­ty­tas sve­čių de­le­ga­ci­jos su­si­ti­ki­mas su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru L. Lin­ke­vi­čiu­mi. Va­ka­re Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te se­na­to­riai da­ly­vaus su­si­ti­ki­me bei dis­ku­si­jo­je su stu­den­tais.

Pre­zi­den­to po­zi­ci­ja aiš­ki

Es­ti­jo­je va­kar kal­bė­da­mas apie iš­rink­tą­jį pre­zi­den­tą D. Trum­pą, J. McCai­nas sa­kė, kad res­pub­li­ko­nas yra pa­da­ręs „tam ti­krų prieš­ta­rin­gų par­eiš­ki­mų“. Ta­čiau dėl NA­TO D. Trum­pas, anot jo, lai­ko­si aiš­kios po­zi­ci­jos: Al­jan­sas ir jo na­rės tu­ri di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai. „Iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas sa­kė, kad pri­va­lo­me di­din­ti sa­vo gink­luo­tą­sias pa­jė­gas ir kad tu­ri­me skir­ti dau­giau lė­šų gy­ny­bai“, – dės­tė se­na­to­rius.

Jis pri­dū­rė, kad ne­se­niai D. Trum­pas aiš­kiai par­eiš­kė pa­lai­kan­tis NA­TO. J. McCai­nas pri­si­pa­ži­no be­si­di­džiuo­jan­tis, jog Mask­va yra įtrau­ku­si jį į Ru­si­jo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą, ir dar kar­tą pa­žė­rė kri­ti­kos Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui. „Ti­kiu, kad kiek­vie­nas gar­bin­gas JAV Se­na­to na­rys lai­ko V. Pu­ti­ną grės­me, ma­to V. Pu­ti­ną to­kį, koks jis yra...“ – kal­bė­jo se­na­to­rius.