Tikimasi tris kartus sumažinti kyšininkavimą
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na už­sib­rėž­ti, kad 2025 me­tais ky­šį da­vu­sių gy­ven­to­jų skai­čius bū­tų tris kar­tus ma­žes­nis nei taip tei­gu­sių bu­vo šie­met.

Vy­riau­sy­bė per pa­si­ta­ri­mą pir­ma­die­nį pri­ta­rė Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja 2015–2025 me­tų prog­ra­mos pro­jek­tui.

Šia prog­ra­ma ti­ki­ma­si pa­siek­ti, kad Lie­tu­vo­je 2025 me­tais gy­ven­to­jų, įmo­nių va­do­vų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tei­gian­čių, jog per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus da­vė ky­šį, bū­tų ne dau­giau kaip 10 pro­cen­tų. Šiais me­tais ti­riant ko­rup­ci­jos pa­pli­ti­mą taip tei­gian­čių­jų bu­vo 31 pro­cen­tas.

Prog­ra­mo­je taip pat už­sib­rėž­tas sie­kis, kad 2025 me­tais ne dau­giau kaip 33 proc. gy­ven­to­jų gal­vo­tų, jog ky­šis pa­de­da spręs­ti prob­le­mas (2014 me­tų re­zul­ta­tas – 55 pro­cen­tai).

„Šio­je prog­ra­mo­je be ki­tų di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas stip­rin­ti tei­sė­sau­gos ge­bė­ji­mus at­sklei­džiant ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ma­žin­ti ir ša­lin­ti ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ga­li­my­bes svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­se, ku­rios la­bai jau­trios mū­sų žmo­nėms, ir di­din­ti vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jai“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją apie nau­jos prog­ra­mos pro­jek­tą sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Jo tei­gi­mu, vie­na iš siū­lo­mų nau­jo­vių - ko­va su ko­rup­ci­ja pri­va­čia­me sek­to­riu­je.

Tarp prie­mo­nių, ku­rios, ti­ki­ma­si, su­ma­žins ko­rup­ci­ją - bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mas, vie­šų­jų pir­ki­mų prie­žiū­ros stip­ri­ni­mas, ge­res­nis vals­ty­bės tar­nau­to­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų tvar­ky­mas, an­ti­ko­rup­ci­nio švie­ti­mo plė­tra ir ki­ta.