Tikimasi, kad pabėgėlių krizės valdymas Turkijoje nenukentės
Lie­tu­vos po­li­ti­kai ti­ki­si, jog pu­čas Tur­ki­jo­je ne­pa­keis ša­lies geo­po­li­ti­nės orien­ta­ci­jos, ir tiek par­tne­rys­tė NA­TO, tiek bend­ri veiks­mai su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) spren­džiant pa­bė­gė­lių kri­zę ne­nu­ken­tės.

Pa­sak BNS kal­bin­tų Sei­mo na­rių, ver­ti­nant sa­vait­ga­lio įvy­kius Tur­ki­jo­je rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad šio­je ša­ly­je yra bu­vę tiek pa­vy­ku­sių, tiek ne­pa­vy­ku­sių ka­riš­kių per­vers­mų, o pa­sau­lie­ti­nės val­džios ir ka­riš­kių san­ty­kiai Tur­ki­jo­je „nė­ra to­kie vie­na­reikš­miš­ki kaip ki­to­se de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se“.

„Aš ti­kiu, kad Tur­ki­ja su sa­vo prob­le­mo­mis su­sit­var­kys, tai nė­ra pir­mas kar­tas, kaip mes ži­no­me, ne vie­ną kar­tą jau bu­vo (ban­dy­mų su­reng­ti per­vers­mą), net ir esant Tur­ki­jai NA­TO na­re, ir da­bar tas ka­ri­nio per­vers­mo ban­dy­mas įveik­tas“, – BNS sa­kė Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

„Aš ti­kiuo­si, kad Tur­ki­ja iš­liks su sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mais, jie la­bai svar­būs, kaip ži­no­te, Tur­ki­ja ne kar­tą da­ly­va­vo oro po­li­ci­jo­je virš Bal­ti­jos vals­ty­bių, pa­bė­gė­lių klau­si­mas ir­gi la­bai svar­bus, ku­ris spren­džia­mas su Tur­ki­jos pa­gal­ba. Aš vis tik ma­ny­čiau, kad Tur­ki­ja lai­ky­sis įsi­pa­rei­go­ji­mų, įveiks kri­zę“, – kal­bė­jo G.Kir­ki­las.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir­gi pa­žy­mi: per­vers­mai Tur­ki­jo­je – ne nau­jie­na.

„Tur­ki­jo­je tai ne pir­mas at­ve­jis, yra sėk­min­gų, yra ne­sėk­min­gų pa­si­kė­si­ni­mų nu­vers­ti val­džią, (Eu­ro­pa) gal kiek ir pri­pra­to prie įvai­riau­sių ka­riš­kių iš­puo­lių. Bet aiš­ku, ma­tyt, tu­rės pa­si­keis­ti po­žiū­ris, nors pa­sta­ruo­ju me­tu Tur­ki­jo­je vy­kę pro­ce­sai ke­lia tam ti­krą ne­ri­mą, ir to pa­ties (pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po) Er­do­ga­no veiks­mai“, – BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, Tur­ki­jos san­ty­kiai su Va­ka­rų vals­ty­bė­mis tu­rė­tų ne­si­keis­ti, tad ir su­si­ta­ri­mas dėl pa­bė­gė­lių bus vyk­do­mas lig­šio­li­ne ei­ga.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek tai pa­veiks pa­bė­gė­lių si­tua­ci­ją, jei san­ty­kiai Er­do­ga­no su ES iš­liks, kaip da­bar, jo­kių po­ky­čių ne­bus. Jis yra ofi­cia­liai iš­rink­tas pre­zi­den­tas, jau ir tą nak­tį dau­ge­lio vals­ty­bių va­do­vai par­eiš­kė par­amą Er­do­ga­nui, ma­tyt, ste­bės si­tua­ci­ją, ir vis­kas“, – svars­tė Sei­mo NSGK va­do­vas.

Bu­vęs šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, jo na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas sa­ko, kad ne­pa­vy­ku­sį per­vers­mą Tur­ki­jos pre­zi­den­tas iš­nau­dos stip­rin­da­mas sa­vo ga­lią.

„Aš ma­nau, Tur­ki­ja ti­krai sa­vo geo­po­li­ti­nės orien­ta­ci­jos ne­keis. Ka­riš­kių per­vers­mų tra­di­ci­ja Tur­ki­jo­je, skir­tin­gai nuo ki­tų NA­TO vals­ty­bių, vis dėl­to iš tie­sų eg­zis­ta­vo, ir pa­sau­lie­ti­nės val­džios ir ka­riš­kių san­ty­kiai nė­ra to­kie vie­na­reikš­miš­ki kaip ki­to­se de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se. Ma­no su­pra­ti­mu, po ne­pa­vy­ku­sio pu­čo vyks­ta, vaiz­džiai pa­sa­ky­čiau, ki­tas per­vers­mas, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Er­do­ga­nas, stip­rin­da­mas sa­vo val­džią, t.y. at­leis­da­mas tūks­tan­čiais par­ei­gū­nus, ka­riš­kius, su­im­da­mas ir t.t. Tai ne tik reak­ci­ja į pu­čą, bet ir pa­si­nau­do­ji­mas pu­ču kaip pre­teks­tu ženk­liai su­stip­rin­ti sa­vo val­džią. Jo po­lin­kis į vien­val­diš­ką val­dy­mą, ko ge­ro, ga­li bū­ti rea­li­zuo­tas“, – BNS sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Tur­ki­jos san­ty­kiai su ES, pa­sak par­la­men­ta­ro, pa­pras­tes­ni ne­pa­si­da­rys, bet ir es­mi­nių po­ky­čiu ne­tu­rė­tų bū­ti.

„Ži­no­me tą vi­są pa­tir­tį, kai bu­vo daug kal­ba­ma apie Tur­ki­jos na­rys­tę ES, da­bar, aš ma­nau, tie san­ty­kiai ne­pa­si­da­rys pa­pras­tes­ni, ko ge­ro, ga­li pa­si­da­ry­ti šiek tiek su­dė­tin­ges­ni. Nors žvelg­da­mas į de­šimt­me­čių tra­di­ci­ją ir Tur­ki­jos geo­po­li­ti­nes orien­ta­ci­jas, ne­ma­nau, kad bū­tų po­ky­čiai“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Tur­ki­jo­je penk­ta­die­nio va­ka­rą ka­riš­kiai ban­dė su­reng­ti per­vers­mą, bet pu­čas žlu­go. Per jį žu­vo ma­žiau­siai 250 žmo­nių.

Su­žlug­džiu­si ne­pa­ten­kin­tų ka­rei­vių ban­dy­mą ati­mti val­džią iš pre­zi­den­to Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ga­no, Tur­ki­jos val­džia šeš­ta­die­nį tvir­ti­no su­sig­rą­ži­nu­si ša­lies kon­tro­lę.