Tikimasi įvykdyti lėktuvo „An-2“ pakėlimo operaciją
Vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Raš­čius sa­ko, kad lėk­tu­vo „An-2“ pa­kė­li­mo ope­ra­ci­ja tu­rė­tų baig­tis iki penk­ta­die­nio va­ka­ro.

Jis tei­gė, kad ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą iš Klai­pė­dos prie nu­sken­du­sio lėk­tu­vo iš­plau­kę spe­cia­lis­tai anks­tų penk­ta­die­nio ry­tą tu­rė­jo pa­siek­ti ope­ra­ci­jos vie­tą ir jau tu­rė­tų bū­ti pra­si­dė­jęs ly­nų tvir­ti­ni­mas, ku­riais bus ke­lia­mas or­lai­vis. Anot jo, ope­ra­ci­jos ra­jo­ne nė­ra te­le­fo­no ry­šio, to­dėl su­nku tiks­liai pa­sa­ky­ti, kaip vyk­do­mas pla­nas.

„Gra­fi­kas yra ga­na in­ten­sy­vus. Olan­dai ža­dė­jo, kad per še­šias va­lan­das jie or­lai­vį tra­puos ir ban­dys pa­kel­ti. Pa­skui apie tris va­lan­das tu­rė­tų truk­ti or­lai­vio ap­žiū­ra ir, jei­gu yra kū­nai, kū­nų iš­kė­li­mas. Taip kad vi­sa ope­ra­ci­ja apie 17- 18 val. tu­rė­tų baig­tis“, - LRT ra­di­jui penk­ta­die­nio ry­tą sa­kė A.Raš­čius.

Į Bal­ti­jos jū­rą ge­gu­žės vi­du­ry­je nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo „An-2“ iš van­dens iš­trauk­ti šia­me eta­pe ne­ke­ti­na­ma. Lėk­tu­vas ly­nais tu­rė­tų bū­ti pa­ke­lia­mas į 5-10 me­trų gy­lį nuo van­dens pa­vir­šiaus. Ten jį ap­žiū­rės na­rai - pla­nuo­ja­ma, kad jie pa­teks į lėk­tu­vo vi­dų, jų nu­fil­muos.

Ap­žiū­rė­jus lėk­tu­vą, jis bus nu­leis­tas į jū­ros dug­ną.

„Ši­ta­me eta­pe lėk­tu­vo iš­kel­ti ant plat­for­mos ne­tu­ri­me ga­li­my­bės, ka­dan­gi ne­tu­ri­me to­kios plat­for­mos, ku­ri ga­lė­tų tą lėk­tu­vą per­vež­ti į kran­tą. Pla­nuo­ja­me lėk­tu­vą nu­leis­ti at­gal į dug­ną ir jei­gu ty­rė­jams už­teks me­džia­gos ava­ri­jos prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti, ta­da bus vie­ni spren­di­mai“, - anks­čiau šią sa­vai­tę žur­na­lis­tams sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Anot mi­nis­tro, jei šia­me eta­pe ne­pa­vyk­tų su­rink­ti pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos ne­lai­mės prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti, ne­at­me­ta­ma vė­liau ban­dy­ti lėk­tu­vą iš­kel­ti iš van­dens.

Lėk­tu­vo pa­kė­li­mo dar­bus pa­ti­kė­ta at­lik­ti Ny­der­lan­dų įmo­nei „Mam­moet“, su­tar­tį su šia bend­ro­ve pa­si­ra­šė „O­ro na­vi­ga­ci­ja“. Dar­bų kai­na ne­atsk­lei­džia­ma.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je. Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.