Tikėtina „valstiečių“ ir konservatorių koalicija
Tuo at­ve­ju, jei­gu rin­ki­mus lai­mė­tų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ti­kė­ti­niau­sia bū­tų jų koa­li­ci­ja su kon­ser­va­to­riais, sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

„Jei­gu iš­liks taip, ta­da jau, ži­no­ma, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bus ta pa­grin­di­nė koa­li­ci­ją for­muo­jan­ti jė­ga ir ką mes ma­to­me, kad už­tek­tų kar­tu su kon­ser­va­to­riais jiems tu­rė­ti dau­gu­mą Sei­me“, – BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, Li­be­ra­lų są­jū­džio da­ly­va­vi­mas koa­li­ci­jo­je bū­tų įma­no­mas tuo at­ve­ju, jei­gu Tė­vy­nės są­jun­gai – Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai kar­tu ne­už­tek­tų man­da­tų skai­čiaus.

„Klau­si­mas, ar Li­be­ra­lų są­jū­dis įsi­jung­tų, ar pa­tys kon­ser­va­to­riai pa­gei­dau­tų įsi­jun­gi­mo, kad su­stip­rin­tų ir sa­vo bal­są, ar li­be­ra­lai sėk­min­gai ga­lė­tų su­si­tar­ti dėl prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų ir ko­kie bū­tų ga­li­mi komp­ro­mi­sai“, – kal­bė­jo jis.

Pa­sak po­li­to­lo­go, „vals­tie­čių“ koa­li­ci­ja su so­cial­de­mo­kra­tais bū­tų ma­žiau ti­kė­ti­na dėl per ma­žo man­da­tų skai­čiaus, be to, su per­mai­nų šū­kiu į rin­ki­mus ėju­sioms par­ti­joms bu­vę val­dan­tie­ji ga­li ne­bū­ti pri­im­ti­ni kaip par­tne­riai.

Jo ver­ti­ni­mu, rin­ki­mų lai­ko­tar­piu iš Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jų ly­de­rių Gab­rie­lio Lands­ber­gio ir Ra­mū­no Kar­baus­kio skam­bė­ję prieš­iš­ki par­eiš­ki­mai vie­nas ki­to ir par­ti­jų at­žvil­giu de­ry­bų ap­sun­kin­ti ne­tu­rė­tų, nes te­bu­vo „rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos da­lis, ku­ria bu­vo sie­kia­ma mo­bi­li­zuo­ti rin­kė­jus“.

„Vals­tie­čių“ per­ga­lė, R.Vil­pi­šaus­ko tei­gi­mu, su­kel­tų di­de­lį ne­apib­rėž­tu­mą dėl to, ko­kia bū­tų nau­jo­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka.

„Pa­čių „vals­tie­čių ir ža­lių­jų“ rin­ki­mi­nės prog­ra­mos nuo­sta­tos yra la­bai ne­vie­na­reikš­miš­kos ir da­lis yra prieš­ta­rin­gų – ga­li­ma la­bai skir­tin­gus da­ly­kus jų prog­ra­mo­je ras­ti – ar tai bū­tų kai­rio­ji eko­no­mi­nė po­li­ti­ka ir kon­ser­va­ty­vi so­cia­li­nė po­li­ti­ka, ar kaž­kas ki­to – tur­būt dėl so­cia­li­nių rei­ka­lų jie ga­lė­tų su­tar­ti su kon­ser­va­to­riais, bet dėl eko­no­mi­nės po­li­ti­kos, ypač to­se sri­ty­se, kur jie la­bai griež­tą re­gu­lia­vi­mą ir cen­tra­li­za­ci­ją no­ri ma­ty­ti ša­ly­je, ne­bū­tų leng­va su­de­rin­ti“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

„Rin­kė­jams ir in­ves­tuo­to­jams, vers­li­nin­kams kol kas bū­tų su­nku su­pras­ti, ko­kia ta po­li­ti­ka nau­jo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je ga­lė­tų bū­ti for­muo­ja­ma“, – pri­dū­rė jis.

Su­skai­čia­vus bal­sus 1297 apy­lin­kė­se iš 1922, „vals­tie­čių“ kan­di­da­tai pir­mau­ja 34 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. Per pir­mą­jį tu­rą ge­riau už juos pa­si­ro­dę kon­ser­va­to­riai an­tra­ja­me tu­re kol kas lai­mi tik de­vy­nio­se apy­gar­do­se.

Kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys BNS sek­ma­die­nio va­ka­rą pri­pa­ži­no, kad par­ti­ja grei­čiau­siai ne­be­tu­ri ga­li­my­bių lai­mė­ti rin­ki­mų.