Tiesioginius merų rinkimus vadina pasisekusiais
Be­veik 60 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ti tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai pa­si­tei­si­no. To­kius duo­me­nis at­sklei­dė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu rin­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų bend­ro­vės „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Dar di­des­nę par­amą tie­sio­gi­niams me­rų rin­ki­mams iš­reiš­kia tie žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo rin­ki­muo­se bal­suo­da­mi – net trys ket­vir­ta­da­liai to­kių res­pon­den­tų (73 proc.) yra įsi­ti­ki­nę, kad rin­ki­mai pa­si­tei­si­no.

„Tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai su­stip­ri­no pi­lie­čių ga­lias: žmo­nės su­pra­to, kad bal­suo­da­mi tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se ga­li da­ry­ti tie­sio­gi­nę įta­ką sa­vo mies­tui ar ra­jo­nui, iš­au­go pa­si­ti­kė­ji­mas vie­tos val­džios at­sto­vais, me­rai ta­po tie­sio­giai at­sa­kin­gi sa­vo rin­kė­jams“, – pri­sta­ty­da­mas at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ga­li­ma va­din­ti pa­si­se­ku­siais, nes rin­kė­jai ga­lė­jo iš­reikš­ti pa­lai­ky­mą kon­kre­tiems kan­di­da­tams, o ne kliau­tis į mies­tų ar ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas pa­te­ku­sių po­li­ti­nių par­ti­jų spren­di­mais – taip ma­no 62 proc. apk­laus­tų­jų. Penk­ta­da­lis apk­lau­sos da­ly­vių džiau­gė­si, kad jų sa­vi­val­dy­bė­je me­ru bu­vo iš­rink­tas žmo­gus, ku­ris ge­riau­siai ati­tin­ka jų po­li­ti­nes pa­žiū­ras.

Sie­kia įtei­sin­ti bal­sa­vi­mą internetu

Dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų (56 proc.) re­mia idė­ją, kad per rin­ki­mus bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti ir in­ter­ne­tu. Dar di­des­nis rė­mė­jų pro­cen­tas yra tarp tų, ku­rie nau­do­ja­si in­ter­ne­tu kas­die­nia­me gy­ve­ni­me – apie 70 proc.

„Tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų sėk­mė įro­dė, kad ne­tu­ri­me bi­jo­ti nau­jo­vių, pri­va­lo­me la­biau įsik­lau­sy­ti į vi­suo­me­nę ir ženg­ti to­liau. Sei­me jau svars­to­mi mū­sų par­eng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma vi­sų ly­gių rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se įtei­sin­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu. Pa­pil­do­mai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­li­ko tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vos – su­da­ry­ti prie­lai­das įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu – nu­ma­to­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­vei­kio ver­ti­ni­mą, ku­ris šian­dien iš­siųs­tas su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms de­rin­ti“, – sa­ko J. Ber­na­to­nis.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas la­biau­siai im­po­nuo­ja dėl to, kad yra pa­to­gus – taip ma­no net 66 proc. apk­laus­tų­jų. Be­veik 50 proc. ma­no, kad in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mas su­da­ry­tų prie­lai­das už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems ar­ba stu­di­juo­jan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ak­ty­viau da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. O ket­vir­ta­da­lis apk­laus­tų­jų yra įsi­ti­ki­nę, kad in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas pa­di­din­tų gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mą rin­ki­mais.