Tiesioginiai merų rinkimai – socdemai džiaugiasi, konservatoriai liūdi
Pa­sak mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai tu­ri daug pri­va­lu­mų. Tuo tar­pu opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius įžvel­gia pa­vo­jin­gų ten­den­ci­jų.

„Vi­suo­me­nė bal­sa­vo, vi­suo­me­nė iš­si­rin­ko, pa­di­dės me­ro at­sa­ko­my­bė, at­sis­kai­tant prieš rin­kė­jus nu­veik­tais dar­bais“, – sa­kė dau­giau­sia bal­sų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se su­rin­ku­sios so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­ris A. But­ke­vi­čius. Tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai, anot jo, tu­rį daug pri­va­lu­mų, tarp jų ir pa­ska­tą rin­kė­jams bal­suo­ti. Pir­ma­ja­me tu­re jau 8 jo par­ti­jos at­sto­vai iš­rink­ti į me­rus, į an­trą­jį iš­ėjo 21-22 kan­di­da­tai, 12 iš jų pir­mau­ja. „Tai mū­sų par­ti­jos dar­bo įver­ti­ni­mas“, – kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, pa­ste­bė­da­mas, kad kur pa­lai­ko­mi jų me­rai, ten ir ta­ry­bo­se so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri stip­rias po­zi­ci­jas.

Šiau­liuo­se jų kan­di­da­tas už­lei­do po­zi­ci­jas vi­suo­me­ni­niams ko­mi­te­tams, taip pat su­ma­žė­jo vie­na vie­ta Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je. A. But­ke­vi­čius pra­ras­tą man­da­tą Žir­mū­nuo­se aiš­ki­no tuo, kad jų kan­di­da­tas Al­gir­das Ras­la­nas bu­vo per ma­žai ži­no­mas. „Jau­ni­mui trūks­ta ži­no­mu­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo iš rin­kė­jų pu­sės. Ki­ta prie­žas­tis – pa­vė­luo­ta, star­tuo­jant rin­ki­mams“, – ne­sėk­mę Vil­niu­je ko­vo­jant dėl me­ro po­zi­ci­jų aiš­ki­no jis. Jų kan­di­da­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas li­ko sep­tin­tas, su­rin­kęs ma­žiau nei 4 proc. vil­nie­čių bal­sų.

Sei­mo na­riui Ge­di­mi­nas Kir­ki­lui at­ro­do, kad par­ti­jos, pa­lai­kiu­sios tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, iš to ir iš­lo­šė. Abe­jo­ju­sios pra­lai­mė­jo dėl to, kad ne­tu­ri stip­rių ly­de­rių, jų rin­kė­jus esą pa­vi­lio­jo ko­mi­te­tai. „Tai ge­ra mo­kyk­la par­ti­joms“, – sa­kė jis. Taip pat pa­brė­žė, kad Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­ga įves­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą. „Lie­tu­va ne­tu­ri at­si­lik­ti šio­je sri­ty­je, įsta­ty­mas jau pa­teik­tas“, – sa­kė G. Kir­ki­las, pa­ste­bė­da­mas, jog va­kar Es­ti­jo­je vy­ku­siuo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se in­ter­ne­tu bal­sa­vo net penk­ta­da­lis. Ši­ma­šius ar Zuo­kas? Pri­ims tre­čia­die­nį spren­di­mą. Tą­dien pa­sa­kys ir spren­di­mą pri­si­dė­ti ar ne prie koa­li­ci­jos sa­vi­val­dy­bė­je.

„Ma­nau, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja ne­si­keis“, – į žur­na­lis­tų klau­si­mą apie pra­stą Dar­bo par­ti­jos ir „tvar­kie­čių“ pa­si­ro­dy­mą sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se at­sa­kė prem­je­ras.

Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) li­ko su tais pa­čiais 250 man­da­tų, ta­čiau rin­kė­jų bal­sų lai­mė­jo šiek tiek dau­giau nei prieš ket­ve­rius me­tus. 24 sa­vi­val­dy­bė­se ren­kant me­rus kon­ser­va­to­riai bu­vo tarp dvie­jų stip­riau­sių, 4 me­rų kė­des jau užė­mė. An­tra­ja­me tu­re var­žy­sis dar 15, iš ku­rių 6 pir­mau­ja.

„Ša­lies mas­tu esa­me an­tri, nors dau­ge­lis apk­lau­sų ban­dė įro­dy­ti, kad esa­me tik ket­vir­ta ar penk­ta par­ti­ja“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius, pa­ste­bė­jęs, kad apk­lau­sos ten­den­cin­gai ro­do ma­žiau nei bū­na iš tie­sų. Jis džiau­gė­si ir ko­le­gų li­be­ra­lų re­zul­ta­tais. Anot jo, vil­nie­čiai ren­ka­si per­mai­nų ke­lią, pa­na­šu, kad no­ri at­sis­vei­kin­ti su A. Zuo­ku. Nors man­da­tų skai­čius Vil­niaus ta­ry­bo­je jiems te­ko ma­žes­nis, A. Ku­bi­lius ne­nu­si­vi­lia, nes bal­sa­vu­sių už kon­ser­va­to­rius vil­nie­čių bu­vo dau­giau. „Ga­li­ma spė­ti, kad no­ras at­sis­vei­ki­nant su Zuo­ku, par­agi­no rin­kė­jus bal­suo­ti už ko­le­gą Ši­ma­šių“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lius. M. Ma­jaus­ko ne­sėk­mę Vil­niu­je aiš­ki­no ne­pa­kan­ka­mu pa­si­ruo­ši­mu, mat vė­lai bu­vo nu­spręs­ta dėl jo kan­di­da­tū­ros. Pa­klau­sus, kaip kon­ser­va­to­riai rea­guo­tų, jei R. Ši­ma­šius į koa­li­ci­ją Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je pa­kvies­tų LLRA, A. Ku­bi­lius at­sa­kė, jog kil­tų abe­jo­nių, O R. Juk­ne­vi­čie­nė pri­dū­rė, kad ne­su­tik­tų, kol V. To­ma­ševs­kis yra ly­de­ris.

Apie tai, kad pa­grin­di­nės ša­lies par­ti­jos at­ro­do pra­stai di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, jis sa­kė, kad po­pu­liz­mui ke­lią at­vė­rė tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai. „Tai pa­vo­jin­ga ten­den­ci­ja. Ne­par­ti­nių kan­di­da­tų lai­mė­ji­mas, par­em­tas di­de­liais pi­ni­gais, nė­ra de­mo­kra­ti­jos šven­tė“, – sa­kė A. Ku­bi­lius. Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė an­tri­no apie tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų ža­lą. Anot jos, Lie­tu­va tam ne­prib­ren­du­si: „Tik stip­rios po­li­ti­nės par­ti­jos ga­li for­muo­ti stip­rią po­li­ti­nę sis­te­mą su stip­ria val­džia“. R. Juk­ne­vi­čie­nė tei­gi­mu, ne vi­si ko­mi­te­tai blo­gi, ta­čiau di­džiau­si lai­mė­ji­mai pa­siek­ti ten, kur „už jų sto­vė­jo di­de­li pi­ni­gai“. Ko­men­tuo­da­ma Kau­no si­tua­ci­ją ji pa­ste­bė­jo, kad kon­ser­va­to­rių rin­kė­jai ne­pa­bė­go – par­ti­ja ga­vo ne­tgi vie­nu man­da­tu ta­ry­bo­je dau­giau. Pa­sak jos, „Vie­nin­gas Kau­nas“ su­si­rin­ko ne jų, o ki­tų par­ti­jų bal­sus. Jis su­vie­ni­jo „di­de­lius oli­gar­chi­nius re­sur­sus“. „Lau­kia ko­va tarp oli­gar­chi­nių ten­den­ci­jų su­grą­ži­ni­mo į Kau­ną ir an­tio­li­gar­chi­nių pa­stan­gų, ku­rias de­da R. Kup­čins­kas“, – apie an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą, ku­ria­me su­si­rungs jų kan­di­da­tas ir V. Ma­ti­jo­šai­tis, sa­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė.