Tiesioginiai merų rinkimai: didžiųjų miestų apžvalga
Ko­vo 1 die­ną Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą vyks tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai. Nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­tei­kia trum­pą si­tua­ci­jos di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se apž­val­gą.

Vil­niu­je - iš­šū­kis A.Zuokui

Sos­ti­nės me­ro pos­to sie­kia 12 kan­di­da­tų, vi­sus juos iš­kė­lė po­li­ti­nės par­ti­jos. Anot po­li­to­lo­gų, ne­par­ti­nius Vil­niu­je at­bai­dė ne­sėk­mė pra­ėju­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Per­rin­ki­mo sie­kian­tis Ar­tū­ras Zuo­kas, va­do­vau­jan­tis per­nai įsteig­tai Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams), yra tur­tin­giau­sias kan­di­da­tas į me­rus, su­kau­pęs apie pu­san­tro mi­li­jo­no eu­rų tur­to. Prog­ra­mą „Vil­nius pa­gal Zuo­ką“ pa­skel­bęs po­li­ti­kas ža­da tęs­ti pra­dė­tus dar­bus mo­der­ni­zuo­jant Vil­nių.

Pa­tek­ti į an­trą­jį tu­rą daug ga­li­my­bių tu­ri Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, ku­rio par­ti­ja rin­ki­muo­se vėl da­ly­vau­ja kar­tu su Ru­sų al­jan­su. Am­bi­ci­jų rin­ki­muo­se tu­ri ir li­be­ra­las Sei­mo na­rys, bu­vęs tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, ža­dan­tis dau­giau skaid­ru­mo ir ak­ty­viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja. Kon­ser­va­to­riai po il­gų dis­ku­si­jų iš­kė­lė jau­ną po­li­ti­ką My­ko­lą Ma­jaus­ką, ku­ris kri­ti­kuo­ja da­bar­ti­nę val­džią dėl sko­lų ir ža­da per­mai­nas ši­lu­mos ūky­je.

Stip­riau­sias po­zi­ci­jas ša­lies mas­tu tu­rin­čios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tas rin­ki­muo­se yra bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius, so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas, „dar­bie­čiams“ at­sto­vau­ja vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ iš­kė­lė skan­da­lin­go­mis ak­ci­jo­mis iš­gar­sė­ju­sį Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį. Vil­niaus me­ro pos­to sie­kia ir per­nai iš kon­ser­va­to­rių gre­tų pa­si­trau­kęs Nag­lis Pu­tei­kis, ku­rį iš­kė­lė ne­par­la­men­ti­nė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“.

Rin­ki­muo­se taip pat da­ly­vau­ja Tau­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ju­lius Pa­nka, ža­lių­jų at­sto­vė Ind­rė Klei­nai­tė ir Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos at­sto­vas Vi­ta­li­jus Bal­kus. Pa­sta­ra­sis nu­ro­dė esąs ne­tur­tin­giau­sias kan­di­da­tas, tu­rin­tis tik apie pu­san­tro tūks­tan­čio eu­rų tur­to.

Sos­ti­nės ta­ry­bos na­riais pa­gei­dau­ja tap­ti dau­giau­sia kan­di­da­tų Lie­tu­vo­je - per 730. Tarp jų yra ki­to­se sri­ty­se ži­no­mų vei­dų - li­be­ra­lams at­sto­vau­ja bu­vęs krep­ši­nin­kas Li­nas Kve­da­ra­vi­čius, su kon­ser­va­to­riais ne pir­mą kar­tą kan­di­da­tuo­ja ak­to­rė Vio­le­ta Po­dols­kai­tė, su „Lie­tu­vos są­ra­šu“ - eko­no­mis­tė Auš­ra Mal­dei­kie­nė ir me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis.

Pir­mi­nia­me li­be­ra­lų są­ra­še bu­vu­si vi­sų lai­kų ge­riau­sia Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kė, did­meis­trė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ne­ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, nes ne­dek­la­ra­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos Vil­niu­je. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tų są­ra­še ne­be­li­ko bu­vu­sio Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Bro­nis­lo­vo Bur­gio.

Kau­ne var­žo­si vie­nas esa­mas ir trys bu­vę merai

Va­do­vau­ti Kau­nui sie­kia da­bar­ti­nis me­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Kup­čins­kas ir trys bu­vę „lai­ki­no­sios sos­ti­nės“ va­do­vai: ka­den­ci­jos pra­džio­je ke­lis mė­ne­sius me­ru bu­vęs li­be­ra­las Ri­man­tas Mi­kai­tis, 2001 me­tais mies­tui va­do­va­vęs A.Zuo­ko par­ti­jos bend­ra­žy­gis Eri­kas Ta­ma­šaus­kas ir 2000 me­tais Kau­nui va­do­va­vęs uba­gų ka­ra­liu­mi ti­tu­luo­ja­mas Vy­tau­tas Šus­taus­kas.

Vie­nuo­li­ka kan­di­da­tų iš­kė­lė po­li­ti­nės par­ti­jos, ke­tu­ris - rin­ki­mų ko­mi­te­tai.

Kau­no me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja du val­dan­čių­jų at­sto­vai Sei­me - so­cial­de­mo­kra­tė Orin­ta Lei­pu­tė ir „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las. Užim­ti aukš­čiau­sią mies­to pos­tą sie­kia ir pen­ki da­bar­ti­niai ta­ry­bos na­riai - „jau­na­lie­tu­vis“ Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius, rin­ki­mų ko­mi­te­to „Dir­bam Kau­nui“ iš­kel­tas Gin­tau­tas La­ba­naus­kas, „Vie­nin­go Kau­no“ at­sto­vas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, „tvar­kie­tė“ ad­vo­ka­tė Auš­ra Ru­čie­nė bei res­pub­li­ko­nas Ar­tū­ras Te­pe­lys.

Ko­mi­te­to „Kau­nas plius Pu­tei­kis“ kan­di­da­tas Eli­gi­jus Dze­žuls­kis-Duo­nys Kau­no mies­to ta­ry­bos na­riu bu­vo 2003–2007 me­tais, o par­ti­jos „Pro­fe­si­nių są­jun­gų cen­tras“ kan­di­da­tas Kęs­tu­tis Juk­nis tu­ri Kau­no ra­jo­no vi­ce­me­ro dar­bo pa­tir­ties.

Rin­ki­mų ko­mi­te­to „Kau­nas – ki­to­kia Lie­tu­va“ kan­di­da­tas, ra­di­jo sto­čių sa­vi­nin­kas Kęs­tu­tis Pū­kas ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tė Kris­ti­na Juo­za­pa­vi­čiū­tė – vie­nin­te­liai po­li­ti­nės pa­tir­ties ne­tu­rin­tys kan­di­da­tai į Kau­no me­rus.

Nuo 2011 me­tų spa­lio Kau­nui va­do­vau­jan­tis A.Kup­čins­kas sa­vo prog­ra­mo­je ra­šo, kad ne­ža­da „tap­ti pra­nas­̌u ar me­si­ju“, nes jais skelb­tis ga­li tik ne­ži­nan­tys me­ro funk­ci­jų. Tuo me­tu ki­ti kan­di­da­tai pa­ža­dų ne­šykš­ti: so­cial­de­mo­kra­tė O.Lei­pu­tė ža­da ne­mo­ka­mą vie­šą­jį trans­por­tą, vers­li­nin­kas V.Mat­jo­šai­tis - 30 proc. su­ma­žin­ti biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą, S.Buš­ke­vi­čius - ne­mo­ka­mą au­to­mo­bi­lių sta­ty­mą mies­to cen­tre, o G.La­ba­naus­kas - reng­ti mies­to re­fe­ren­du­mus dėl vi­sų pro­jek­tų, ku­rių ver­tė - per 7 mln. eu­rų.

Kan­di­da­tų į Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą są­ra­šuo­se - per 670 as­me­nų. Kon­ser­va­to­rių są­ra­še į ta­ry­bą yra so­lis­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas, Dar­bo par­ti­jos - šo­kė­jas Sau­lius Skam­bi­nas, su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tuo­ja „Bal­ti­jos cir­ko“ va­do­vas Pe­tras Va­ria­ko­jis, tarp li­be­ra­lų kan­di­da­tų į ta­ry­bą yra gy­vū­nų tei­sių ak­ty­vis­tė Bri­gi­ta Ky­man­tai­tė.

Klai­pė­do­je - iš­ra­din­gos idėjos

Per­rin­ki­mo sie­kian­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas uos­ta­mies­ty­je kon­ku­ruo­ja su ke­tu­rio­mis mo­te­ri­mis ir sep­ty­niais vy­rais - pa­gal mo­te­rų kan­di­da­čių į me­rus skai­čių Klai­pė­da len­kia Vil­nių ir Kau­ną. De­šimt kan­di­da­tų iš­kė­lė par­ti­jos, du - vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai.

Iš da­bar­ti­nių ta­ry­bos na­rių, be V.Grub­liaus­ko, me­ru no­ri bū­ti „tvar­kie­tis“ me­di­kas Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas, so­cial­de­mo­kra­tė Sei­mo na­rės Ire­nos Šiau­lie­nės pa­dė­jė­ja Li­li­ja Pe­trai­tie­nė, par­la­men­ta­rės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės se­kre­to­rius-pa­dė­jė­jas „dar­bie­tis“ Iva­nas Ro­ma­no­vas ir Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos są­jun­gos kan­di­da­tas Via­čes­la­vas Ti­to­vas. Pa­sta­ra­sis ža­da ypa­tin­gą dė­me­sį So­vie­tų Są­jun­gos ka­ro ve­te­ra­nams. Apie is­to­ri­nę at­min­tį rin­ki­mų prog­ra­mo­je kal­ba ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, į me­rus ke­lian­ti Ma­rių Ši­lei­ką, tik ji ža­da ša­lin­ti iš vie­šų­jų erd­vų oku­pa­ci­nius re­ži­mus šlo­vi­nan­čius kū­ri­nius.

Dėl Klai­pė­dos me­ro pos­to kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė ir Ru­sų al­jan­so at­sto­vė Iri­na Ro­zo­va pa­si­ry­žu­sios pa­au­ko­ti Sei­mo na­rio man­da­tą. Me­ro par­ei­gų sie­kia ir vers­li­nin­kas Ri­man­tas Ci­baus­kas, ku­rį iš­kė­lė „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nis rin­kių ko­mi­te­tas.

Kan­di­da­tų į uos­ta­mies­čio me­rus są­ra­še taip pat yra Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) ke­lia­mas sos­ti­nė­je tak­si pa­slau­gas tei­kian­čios vie­šo­sios įstai­gos „Vil­nius ve­ža“ di­rek­to­rius Be­nas Re­na­tas Bal­tu­sis, Lie­tu­vos vė­jo ener­ge­ti­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, al­ter­na­ty­via ener­ge­ti­ka už­sii­man­čios įmo­nės „Eks­po­nen­tė“ va­do­vas Sta­sys Pa­ulaus­kas bei Vil­niaus me­ro pos­to sie­kian­čio par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio žmo­na Ni­na Pu­tei­kie­nė.

Klai­pė­die­čiams dau­gu­ma kan­di­da­tų į me­rus ža­da spręs­ti au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo prob­le­mas, tarp va­rian­tų mi­ni­mas ir vi­siš­kas ap­mo­kes­ti­ni­mo se­na­mies­ty­je pa­nai­ki­ni­mas, ke­ti­na ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas, ska­tin­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją, di­din­ti dar­že­lių prie­ina­mu­mą.

„I­ni­ci­juo­siu kul­tū­ri­nio sa­vi­tu­mo ir gro­žio prog­ra­mą, dėl ko mies­tas ir jo žmo­nės taps kul­tū­rin­ges­ni ir gra­žes­ni (...). Ini­ci­juo­siu da­lies se­na­mies­čio už­den­gi­mą stik­lo sto­gu“, - skel­bia S.Pa­ulaus­kas. „Dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kad bū­tų pa­sta­ty­tas til­tas į Ne­ri­ją“, - sa­vo pa­ža­dų są­ra­še nu­ro­do I.Ro­ma­no­vas. „Pra­dė­si­me deng­to fut­bo­lo sta­dio­no ir spor­to ba­zės aukš­to ly­gio spor­ti­nin­kų ug­dy­mui ga­li­my­bių ana­li­zę bei pro­jek­ta­vi­mo dar­bus“, - ža­da B.R.Bal­tu­sis. „Per­žiū­rė­siu vi­sas su­tar­tis su mies­to par­tne­riais: Vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja, Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais, mi­nis­te­ri­jo­mis, Vy­riau­sy­be etc. Taip į mies­to biu­dže­tą įplauk­tų virš 100 mi­li­jo­nų eu­rų“, - ra­šo R.Ci­baus­kas.

Uos­ta­mies­tį val­dy­ti sie­kia dau­giau kaip 400 po­li­ti­kų. Tarp žy­mes­nių kan­di­da­tų į ta­ry­bą - spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Žu­vėd­ra“ pir­mi­nin­kas Ro­mal­das Idze­le­vi­čius, įtrauk­tas į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tų są­ra­šą, ak­to­rė Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, su­nkiaat­le­tis Ra­mū­nas Vyš­niaus­kas ir skulp­to­rius Arū­nas Sa­ka­laus­kas, esan­tys „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­še.

Klai­pė­dos ta­ry­bos na­rio man­da­to sie­kia ir bu­vęs Sei­mo na­rys Gin­tau­tas Bab­ra­vi­čius Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) są­ra­še. Bu­vęs Klai­pė­dos me­ras ir eu­ro­par­la­men­ta­ras, da­bar Sei­mo na­rys li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las rin­ki­mų ko­vo­je pats ne­da­ly­vaus, ta­čiau Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­še an­truo­ju nu­me­riu - iš kar­to po V.Grub­liaus­ko - įra­šy­tas Klai­pė­dos li­be­ra­lams va­do­vau­jan­tis E.Gent­vi­lo sū­nus Si­mo­nas Gent­vi­las.

Va­do­vau­ti Šiau­liams no­ri ir ba­jo­ras, ir tal­kų organizatorius

Vie­nuo­li­ka kan­di­da­tų į me­rus ir dau­giau kaip 500 pre­ten­duo­jan­čių­jų į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius - to­kį pa­si­rin­ki­mą ko­vo 1-ąją tu­rės šiau­lie­čiai.

An­trą ka­den­ci­ją lik­ti Šiau­lių va­do­vu sie­kia so­cial­de­mo­kra­tas Jus­ti­nas Sar­taus­kas, dėl me­ro re­ga­li­jų var­žo­si ir jo pa­va­duo­to­ja „dar­bie­tė“ Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė. Tarp kan­di­da­tų yra dar ke­tu­ri da­bar­ti­niai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai: ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trė „tvar­kie­tė“ Dai­va Ma­to­nie­nė, ne­par­ti­nis hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Sta­sys Tu­mė­nas (iš­kė­lė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga), nuo­la­ti­niu tal­kų or­ga­ni­za­to­riu­mi biog­ra­fi­jo­je rin­kė­jams pri­sis­ta­tan­tis Ar­tū­ras Vi­soc­kas (iš­kė­lė vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „A.Vi­soc­ko ne­par­ti­nis są­ra­šas“) bei bu­vęs švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tras li­be­ra­las Vai­das Ba­cys.

Vie­ni ži­no­miau­sių kan­di­da­tų į me­rus - bu­vęs Sei­mo na­rys ir mi­li­jo­nie­rius And­rius Še­džius (iš­kė­lė Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja) bei par­la­men­ta­ras Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas. Šiau­lių me­ro rin­ki­muo­se taip pat da­ly­vau­ja vie­tos žur­na­lis­tas My­ko­las Dei­kus (iš­kė­lė par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“), sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas To­mas Pe­trei­kis (iš­kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai), vers­li­nin­kas ir ba­jo­ras Vid­man­tas Šim­kus (iš­kė­lė Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga).

Pa­tek­ti į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ver­žia­si de­vy­nių par­ti­jų bei ke­tu­rių vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų na­riai. Jų są­ra­šuo­se - ir se­niai mies­to val­džio­je ma­to­mi vei­dai, ir vi­siš­kai nau­ji.

Ta­ry­bo­je pir­mą kar­tą no­rė­tų dirb­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ke­lia­mas ži­no­mas ak­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys. Prie mies­to val­dy­mo pa­si­ry­žęs pri­si­dė­ti di­džiau­sio Šiau­lių mu­zie­jaus „Auš­ra“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za. Su V.Si­mu­li­ko ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ są­ra­šu iš Kau­no „per­si­kraus­tė“ ži­no­mas hu­mo­ris­tas Ar­tū­ras Or­laus­kas. „Lie­tu­va - la­bai ma­žas kraš­tas, Niu­jor­ko ra­jo­no dy­džio. Koks skir­tu­mas ko­kiam dau­gia­bu­ty gy­ve­ni“, - BNS sa­kė jis, pa­klaus­tas, ko­dėl nu­ta­rė Kau­ną iš­keis­ti į Šiau­lius.

Dau­gu­ma kan­di­da­tų į me­rus Sau­lės mies­tui ža­da in­ves­ti­ci­jų, su­tvar­ky­ti vie­šą­jį trans­por­tą, už­ti­krin­ti gy­ven­to­jų sau­gu­mą. Ta­čiau kai ku­rių kan­di­da­tų pa­ža­dai dos­nes­ni - „dar­bie­tė“ D.Mar­tin­kie­nė ža­da spor­to komp­lek­są fut­bo­lui, žo­lės rie­du­liui, reg­biui, 50 m il­gio ba­sei­ną, se­ne­lių ir vai­kų glo­bos na­mus, li­be­ra­las V.Ba­cys - kiek­vie­nam šiau­lie­čiui po 100 eu­rų iš biu­dže­to kul­tū­ri­nėms reik­mėms ten­kin­ti, Lais­vės są­jun­gos at­sto­vas V.Šim­kus - siek­ti, kad Šiau­liai iš­lik­tų Lie­tu­vos did­mies­čiu – di­des­niu nei 100 tūkst. gy­ven­to­jų mies­tu. „Ne­ža­du nie­ko, iš­sky­rus są­ži­nin­gą dar­bą“, - tei­gia ne­par­ti­nis kan­di­da­tas A.Vi­soc­kas. Tuo me­tu „tvar­kie­tė“ D.Ma­to­nie­nė tvir­ti­na bū­sian­ti itin at­vi­ra su mies­tie­čiais: „Bū­siu at­vi­ra ir bend­rau­jan­ti su kiek­vie­nu šiau­lie­čiu. Ma­no te­le­fo­no nu­me­ris bus vie­šas, o du­rys vi­sad at­vi­ros kiek­vie­nam mies­tie­čiui.“

Pa­ne­vė­žys ti­krai tu­rės nau­ją merą

Pa­ne­vė­žy­je tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se taip pat da­ly­vau­ja vie­nuo­li­ka po­li­ti­kų, ku­rie at­sto­vau­ja aš­tuo­nioms par­ti­joms bei trims vi­suo­me­ni­niams rin­ki­mų ko­mi­te­tams. Tarp kan­di­da­tų nė­ra da­bar­ti­nio me­ro, kon­ser­va­to­riaus Vi­ta­li­jaus Sat­ke­vi­čiaus, ku­ris su­si­kir­to su par­ti­ja dėl tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sio ko­le­gos Vi­to Ma­tu­zo.

Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ke­lia­mas vi­ce­me­ras Mau­ri­ki­jus Grėb­liū­nas ža­da siek­ti grą­žin­ti Pa­ne­vė­žiui „me­tro­po­li­nio mies­to sta­tu­są“ pri­jun­giant prie­mies­čius. Ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja so­cial­de­mo­kra­tė Ja­ni­na Gai­džiū­nai­tė pa­brė­žia, kad rin­kė­jams už­ti­krins „grįž­ta­mą­jį ry­šį“. „Aukš­tai­ti­jos van­de­nų“ sta­ty­bos di­rek­to­rius, „tvar­kie­tis“ Si­gi­tas Čin­ga dek­la­ruo­ja di­des­nę par­amą mė­gė­jiš­kiems me­no ko­lek­ty­vams ir vie­tos bend­ruo­me­nių sa­vi­val­dos stip­ri­ni­mui.

Į me­rus pre­ten­duo­ja ir „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius, ta­ry­bos na­rio pos­tą 2012-ai­siais iš­kei­tęs į Sei­mo na­rio kė­dę. Jis ir­gi ža­da at­kur­ti „žmo­giš­kuo­sius ry­šius“ su bend­ruo­me­nė­mis, taip pat ma­žin­ti ne­dar­bą bei rū­pin­tis mies­to bui­ti­mi.

Po per­trau­kos į ak­ty­vią po­li­ti­ką sie­kia grįž­ti bu­vęs kon­ser­va­to­rius, ar­chi­tek­tas Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas, pa­sta­rą­jį kar­tą ta­ry­bos na­riu bu­vęs 1995-1997-ai­siais. Jis me­ro pos­to sieks su par­la­men­ta­ro var­du pa­si­va­di­nu­siu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“.

Nau­jas vei­das tarp pa­ty­ru­sių mies­to po­li­ti­kų - Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos ke­lia­mas vers­li­nin­kas Vy­tau­tas Ža­gu­nis, ku­ris šiuo me­tu tu­ri ža­lio­sios ener­ge­ti­kos pro­jek­tais už­sii­man­čia ma­žą­ją bend­ri­ją ir jai va­do­vau­ja. Jis be ki­tų tiks­lų ža­da siek­ti, kad ne­dir­ban­tys pen­si­nin­kai mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu va­ži­nė­tų ne­mo­ka­mai. Po­li­ti­kos nau­jo­kas yra ir tur­tin­giau­sias kan­di­da­tas - jis nu­ro­do tu­rin­tis 236 tūkst. eu­rų (814 tūkst. li­tų) pri­va­lo­mo dek­la­ruo­ti tur­to ir lė­šų. Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­jos Pra­kti­nio mo­ky­mo cen­trui va­do­vau­jan­tį Kęs­tu­tį Lu­ko­še­vi­čių į rin­ki­mus ke­lia vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Mums svar­bu“.

Su sa­vo var­do rin­ki­mų ko­mi­te­tu į me­rus pre­ten­duo­ja ir bu­vęs par­la­men­ta­ras, da­bar­ti­nis Pa­ne­vė­žio ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Ši­lei­kis, jis šiuo me­tu me­tu va­do­vau­ja Aukš­tai­ti­jos siau­ro­jo ge­le­žin­ke­lio Kul­tū­ri­nio tu­riz­mo pa­da­li­niui. Jei bū­tų iš­rink­tas, po­li­ti­kas ža­da dė­ti pa­stan­gas nu­trauk­ti mies­to kon­ce­si­jos su­tar­tį su are­na „Ci­do“.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga į me­rus de­le­guo­ja eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės pa­dė­jė­ją, bu­vu­sią il­ga­me­tę Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vir­ši­nin­kę Ge­mą Umb­ra­sie­nę. La­ko­niš­ką prog­ra­mą pri­sta­tan­ti po­li­ti­kė ti­ki­na, kad jai ta­pus me­re „Pa­ne­vė­žys taps mies­tu, ku­ria­me mies­tie­čiams sma­gu ir pa­to­gu gy­ven­ti“.

A.Zuo­ko va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) kan­di­da­tas - Pa­ne­vė­žio re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vas Val­de­ma­ras Jakš­tas ti­ki­na siek­sian­tis su­pap­ras­tin­ti „vers­lo pra­džios ir pa­bai­gos pro­ce­sus“. Li­be­ra­lų są­jū­džio de­le­guo­ja­ma Zi­ta Ku­ku­rai­tie­nė, va­do­vau­jan­ti svei­ka­tos sri­ty­je dir­ban­čios vie­šo­sios įstai­gos rin­ko­da­rai, ža­da siek­ti pa­ne­vė­žie­čiams dau­giau dar­bo vie­tų, di­des­nių at­ly­gi­ni­mų ir kad jie bū­tų iš­klau­sy­ti kiek­vie­no­je val­džios įstai­go­je.

Dau­gu­ma kan­di­da­tų kar­to­ja vie­ni ki­tų prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas ža­dė­da­mi tvar­ky­ti mies­tų gat­ves ir kie­mus, rū­pin­tis jau­ni­mo užim­tu­mu, ža­lių­jų erd­vių kū­ri­mu ar iš­sau­go­ji­mu, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo puo­se­lė­ji­mu, ska­tin­ti vers­lą ir in­ves­ti­ci­jas.

Tarp dau­giau kaip 300 pre­ten­duo­jan­čių­jų į ta­ry­bos na­rius ko­ne vi­suo­se są­ra­šuo­se yra ir kul­tū­ros vei­kė­jų, ak­to­rių, mu­zi­kan­tų, ki­tų žy­mių pa­ne­vė­žie­čių. Kon­ser­va­to­rių gre­tas su­stip­rins pir­mą­kart į ta­ry­bą pre­ten­duo­jan­tis mu­zi­kos kū­rė­jo ir pro­diu­se­rio Leo­no So­mo­vo tė­vas, vie­tos ra­di­jo sto­ties sa­vi­nin­kas Vla­das So­mo­vas, taip pat kons­truk­to­rius ir lėk­tu­vų pi­lo­tas Vla­das Kens­gai­la. Su li­be­ra­lais į rin­ki­mus pre­ten­duo­ja cho­reog­ra­fas Ri­čar­das Ba­ka­naus­kas, Dar­bo par­ti­jos są­ra­še įtrauk­tas Juo­zo Mil­ti­nio tea­tro ak­to­rius Vy­tau­tas Kup­šys. Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Mums svar­bu“ į ta­ry­bą de­le­guo­ja dai­ni­nin­ką Si­gi­tą Ksa­ve­rą Stan­kū­ną. Tuo me­tu su G.Ši­lei­kio ko­mi­te­tu į ta­ry­bą bū­ti iš­rink­tas sie­kia džia­zo mu­zi­kan­tas ir kom­po­zi­to­rius Ri­man­tas Juo­zas Bag­do­nas. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ są­ra­še - bu­vu­si Lie­tu­vos at­sto­vė „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­se Si­mo­na Ja­ku­bė­nai­tė, šiuo me­tu nu­ro­džiu­si esan­ti be­dar­bė. Ji į rin­ki­mus ei­na kar­tu su tė­vu, di­ri­gen­tu ir džia­zo vo­ka­lo mo­ky­to­ju Gend­riu­mi Ja­ku­bė­nu. Li­be­ra­lų są­jū­dis į ta­ry­bą de­le­guo­ja taip pat iš te­le­vi­zi­jos ekra­nų pa­žįs­ta­mą ak­to­rių Lai­mu­tį Sė­džių, Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­jos di­rek­to­rių Egi­di­jų Žu­kaus­ką.

Aly­tu­je - dė­me­sys skan­da­lin­gam gar­so įrašui

Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja Aly­tu­je su­lau­kė daug na­cio­na­li­nės ži­niask­lai­dos dė­me­sio dėl pa­vie­šin­to gar­so įra­šo, ku­ria­me gir­di­mas vals­ty­bę ir ma­žą al­gą kei­kian­tis per­rin­ki­mo sie­kian­tis da­bar­ti­nis me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Jur­gis Kras­nic­kas. Opo­nen­tai dėl gar­so įra­šo par­agi­no jį at­sis­ta­ty­din­ti, tuo me­tu pats mies­to va­do­vas tei­gia, kad įra­šas su­mon­tuo­tas ir yra rin­ki­mų juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų da­lis.

Kan­di­da­tų są­ra­šus šio­je sa­vi­val­dy­bė­je iš­kė­lė aš­tuo­nios par­ti­jos ir ke­tu­ri vi­suo­me­ni­nin­kų ko­mi­te­tai. Iš vi­so aly­tiš­kiai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius rinks iš dau­giau kaip 400 kan­di­da­tų.

Iš kan­di­da­tų į me­rus, be da­bar­ti­nio mies­to va­do­vo, dar še­ši yra da­bar­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai: vi­suo­me­ni­nin­kų ke­lia­mi Juo­zas Skes­te­nis, Ade­lė Dim­šie­nė bei Ire­na Sed­lec­kai­tė, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė Ri­ma Mit­kie­nė, kon­ser­va­to­rius Do­bi­las Kur­ti­nai­tis, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius.

Vie­tos kon­ser­va­to­rių sky­riaus va­do­vas D.Kur­ti­nai­tis su bu­vu­siu Aly­taus me­ru Čes­lo­vu Dau­gė­la bei dau­giau kaip de­šimt vers­li­nin­kų ir tar­nau­to­jų yra kal­ti­na­ma­sis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl tur­to iš­švais­ty­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, at­lie­kant Aly­taus mies­to sta­dio­no re­kons­truk­ci­jos dar­bus. Jis sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.

Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „A­ly­taus pi­lie­čiai“ į me­tus ke­lia bu­vu­sio po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) - Ri­man­tą Da­bu­lį, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ - Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rių Ar­tū­rą Ga­lak­voš­čių.

Iš kan­di­da­tų į me­rus dau­giau­siai tur­to su­kau­pę dek­la­ruo­ja J.Kras­nic­kas, G.Je­ge­le­vi­čius, R.Da­bu­lis - jų re­gis­truo­ti­no tur­to, ak­ci­jų, tu­ri­mų pi­ni­gi­nių lė­šų su­ma su­da­ro dau­giau kaip po 150 tūkst. eu­rų, ma­žiau­siai tur­to yra dek­la­ra­vęs D.Kur­ti­nai­tis - apie 15 tūkst. eu­rų, ta­čiau taip pat yra pa­ėmęs šiek tiek di­des­nę pa­sko­lą.

Kan­di­da­tų į Aly­taus me­rus prog­ra­mo­se daž­nai pa­si­kar­to­jan­tis sie­kis - grą­žin­ti iš­vy­ku­sius aly­tiš­kius, ypač jau­ni­mą. Tam siū­lo­ma rem­ti dar­bo vie­tų kū­ri­mą, re­no­vuo­ti na­mus, grį­žu­sioms iš už­sie­nio ar ki­tų mies­tų jau­noms šei­moms su­bsi­di­juo­ti vai­kų dar­že­lius, tarp pri­ori­te­tų mi­ni­mas ir šil­dy­mo kai­nų ma­ži­ni­mas, daž­nas kan­di­da­tas at­ski­rai įvar­di­ja skaid­rų spren­di­mų pri­ėmi­mą.