Tėvai išsigando dėl duomenų saugumo TAMO dienyne
Nau­ji moks­lo ­me­tai at­ne­šė „sma­gių“ nau­jo­vių ir mo­ki­nių tė­vams. „Lie­tu­vos ži­nios“ su­lau­kė elek­tro­ni­niu TA­MO die­ny­nu ­be­si­nau­do­jan­čio mo­ki­nio ma­mos Ir­mos (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) laiš­ko. Jung­da­ma­si prie šio elek­tro­ni­nio die­ny­no Ir­ma nu­ste­bo: in­ter­ne­to ­nar­šyk­lės lau­ke, skir­ta­me įves­ti tink­la­pio ad­re­są, ša­lia ta­mo.lt ji iš­vy­do nau­jie­nų por­ta­lo 15min pa­va­di­ni­mą ir iš­si­gan­do – kas tvar­ko jos as­me­ni­nius duo­me­nis. 

Pa­sak Ir­mos, ji, re­gis­truo­ta var­to­to­ja, net ne­bu­vo pers­pė­ta, kad TAMO die­ny­nas da­bar su­sie­tas su nau­jie­nų por­ta­lu, jos ne­pra­šy­ta jo­kio su­ti­ki­mo ar pa­tvir­ti­ni­mo, TAMO esą jos ne­pers­pė­jo, jog nuo šiol bend­ra­dar­biau­ja su nau­jie­nų por­ta­lu. Da­bar ji sa­kė bi­jan­ti pri­si­jung­ti prie elek­tro­ni­nio die­ny­no, nes nė­ra ga­ran­tuo­ta dėl sa­vo ir vai­ko duo­me­nų ap­sau­gos.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos (VDAI) In­for­ma­ci­jos ir tech­no­lo­gi­jų sky­riaus vy­riau­sios spe­cia­lis­tės Ra­min­tos Sin­ke­vi­čiū­tės-Šeč­ku­vie­nės, skai­ty­to­jos Ir­mos skun­dą dėl TA­MO die­ny­no VDAI ana­li­zuos, ka­dan­gi jau vi­zua­lūs ta­mo.lt die­ny­no ad­re­so pa­si­kei­ti­mai ke­lia klau­si­mų, ar vis­kas tei­sė­ta.

„Pir­miau­sia aiš­kin­si­mės, kas čia aps­kri­tai įvy­ko, ko­dėl var­to­to­jams tas ad­re­sas vi­zua­liai pa­si­kei­tė, o tai sig­na­li­zuo­ja, kad kaž­kas yra įvy­kę. Ar tai, kas įvy­ko, yra tie­siog klai­da, ar tai sau­gu­mo pa­žei­di­mas, ar tai bu­vo su­si­tar­ta ir fi­ziš­kai kaž­ko­kie duo­me­nys vis dėl­to bu­vo per­kel­ti. Bet nie­ko tiks­laus ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kol ne­iš­tir­si­me de­ta­liau“, – sa­kė R. Sin­ke­vi­čiū­tė-Šeč­ku­vie­nė.

15min ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gab­rie­lė Bur­bie­nė „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­ne­ti­niam por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė, kad „vi­suo­me­nė bu­vo in­for­muo­ta apie TA­MO ir nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt bend­ra­dar­bia­vi­mą“.

„Rugp­jū­čio 31 die­ną iš­pla­ti­no­me pra­ne­ši­mą apie sa­vo už­megz­tą par­tne­rys­tę su TA­MO die­ny­nu, por­ta­le 15min ir TA­MO die­ny­ne iš­pla­ti­no­me pra­ne­ši­mus, o prieš įsi­ga­lio­jant su­si­ta­ri­mui bu­vo raš­tu in­for­muo­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, iš ku­rios jo­kių pa­sta­bų ne­su­lau­kė­me“, – aiš­ki­no G. Bur­bie­nė.

Ji ti­ki­no, kad ta­mo.lt netapo naujienų por­ta­lo da­li­mi ir vi­si ta­mo.lt ser­ve­riui pri­klau­san­tys duo­me­nys esą to­liau bus val­do­mi TA­MO ir prie­ina­mi tik bū­tent ta­mo.lt var­to­to­jams.

„Ga­li­me už­ti­krin­ti, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja su­si­ju­si su moks­lei­vių duo­me­ni­mis, bus prie­ina­mi tik kon­kre­tiems mo­ky­to­jams, mo­ki­niams ir jų tė­vams“, – tei­gė G. Bud­rie­nė.

TAMO at­sto­vai taip pat ra­mi­no, kad jo­kie mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir tė­vų duo­me­nys ne­bus prie­ina­mi in­ter­ne­ti­niam nau­jie­nų por­ta­lui.

„Už­ti­kri­na­me, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su moks­lei­vių duo­me­ni­mis, pa­žy­miais, lan­ko­mu­mu bus sau­go­ma ta­mo.lt ser­ve­riuo­se ir, kaip ir anks­čiau, bus prie­ina­ma tik kon­kre­čios kla­sės mo­ky­to­jams, mo­ki­niams ir jų tė­vams. Por­ta­las 15 min ne­tu­ri nei tie­sio­gi­nės, nei ne­tie­sio­gi­nės prie­igos prie moks­lei­vių duo­me­nų. Pa­brė­žia­me, kad jo­kiems tre­tie­siems as­me­nims (įskai­tant, bet ne­ap­si­ri­bo­jant por­ta­lu 15 min), ne­tu­rin­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­to tei­si­nio pa­grin­do gau­ti duo­me­nų, su­si­ju­sių su moks­lei­viais bei jų ug­dy­mu, to­kie duo­me­nys nė­ra ir ne­bus tei­kia­mi“, – at­sa­ky­me re­dak­ci­jai tei­gė TA­MO gru­pės rin­ko­da­ros va­do­vė In­ga Ro­ma­novs­kie­nė.

Pa­klau­sus TA­MO atstovų, ko­dėl ne vi­si elek­tro­ni­nio die­ny­no var­to­to­jai bu­vo pers­pė­ti dėl nau­jos ta­mo.lt par­tne­rys­tės su nau­jie­nų por­ta­lu bei ko­dėl apie šiuos pa­si­kei­ti­mus nė­ra jo­kios in­for­ma­ci­jos pa­grin­di­nia­me ta­mo.lt die­ny­no pus­la­py­je, su­lau­kė­me to­kio pat pa­ti­ki­ni­mo, kad „a­pie bend­ra­dar­bia­vi­mą var­to­to­jai ir pla­čio­ji vi­suo­me­nė bu­vo in­for­muo­ta.“

As­mens duo­me­nų, ku­rie yra tvar­ko­mi elek­tro­ni­niuo­se die­ny­nuo­se, duo­me­nų val­dy­to­jas yra pa­ti mo­kyk­la, o elek­tro­ni­nis die­ny­nas (šiuo at­ve­ju – ta­mo.lt) yra mo­kyk­los duo­me­nų tvar­ky­to­jas.

Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tį tei­sės ak­tą, reg­la­men­tuo­jan­tį, kaip tu­ri bū­ti tin­ka­mai tvar­ko­mi as­mens duo­me­nys, t. y. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mą (AD­TAĮ), duo­me­nų val­dy­to­jas ir duo­me­nų tvar­ky­to­jas pri­va­lo įgy­ven­din­ti tin­ka­mas or­ga­ni­za­ci­nes ir tech­ni­nes prie­mo­nes, skir­tas ap­sau­go­ti as­mens duo­me­nims nuo at­si­tik­ti­nio ar ne­tei­sė­to su­nai­ki­ni­mo, pa­kei­ti­mo, at­sklei­di­mo, taip pat nuo bet ko­kio ki­to ne­tei­sė­to tvar­ky­mo.

Taip pat ta­mo.lt, kaip mo­kyk­los duo­me­nų tvar­ky­to­jas, tu­ri už­ti­krin­ti, kad vi­si mo­kyk­los duo­me­nys bus sau­gūs ir tvar­ko­mi tik pa­gal duo­me­nų val­dy­to­jo (mo­kyk­los) nu­ro­dy­mus. Die­ny­nu tamo.lt nau­do­ja­si 32 000 mo­ky­to­jų, 320 000 mo­ki­nių ir 250 000 tė­vų, tai yra vie­nas iš 5 daž­niau­siai lan­ko­mų tink­la­la­pių Lie­tu­vo­je.

...