Terorizmo grėsmes įvertins ir Seimas
Po te­ro­ro iš­puo­lių Par­yžiu­je Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) aiš­kin­sis, kaip mū­sų ša­ly­je vei­kia te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jos sis­te­ma, ar tin­ka­mai pa­si­reng­ta at­rem­ti ga­lin­čias kil­ti grės­mes. Par­la­men­te taip pat ra­do­si ini­cia­ty­vų pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti pi­ni­gų te­ro­riz­mo už­kar­dy­mu be­si­rū­pi­nan­čioms ins­ti­tu­ci­joms.

Šian­dien į Sei­mo NSGK po­sė­dį kvie­čia­mas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­sto­vai. Par­la­men­ta­rai jų pra­šo pa­teik­ti tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją apie te­ro­riz­mo grės­mę Lie­tu­vo­je.

Tu­ri daug klausimų

Sei­mo NSGK pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko įsi­ti­ki­ni­mu, te­ro­riz­mo klau­si­mą bū­ti­na aps­vars­ty­ti ati­džiau. „Po įvy­kių Pra­ncū­zi­jo­je ne­ga­li­me at­mes­ti­nai žiū­rė­ti į te­ro­riz­mo grės­mę. Nors Lie­tu­vo­je ji ne­di­de­lė, ir ne­di­de­lės grės­mės ga­li virs­ti di­de­lė­mis ne­lai­mė­mis. Mū­sų ša­ly­je yra gru­pe­lė žmo­nių, ku­rie ste­bi­mi dėl ga­li­mo te­ro­riz­mo. Ga­li bū­ti, kad at­vy­kus pa­bė­gė­liams to­kių as­me­nų pa­dau­gės. Esa­ma įvai­rių nuo­gąs­ta­vi­mų, tad tu­ri­me žmo­nėms aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ko ti­kė­tis, ar jie ga­li jaus­tis sau­gūs“, – LŽ tvir­ti­no jis.

A. Pa­ulaus­kas pri­mi­nė, kad po sau­sio mė­ne­sį Pra­ncū­zi­jos sa­ty­ri­nio žur­na­lo „Char­lie Heb­do“ re­dak­ci­jo­je įvyk­dy­to te­ro­ro iš­puo­lio Sei­mo NSGK bu­vo pri­ėmęs svar­bius spren­di­mus dėl te­ro­riz­mo, tad da­bar rei­kia įver­tin­ti, kaip jie įgy­ven­di­na­mi. „Taip pat no­ri­me pa­si­žiū­rė­ti į vi­są sis­te­mą, ku­ri tu­ri veik­ti kaip lai­kro­dis: kas ką da­ro, kas už ką at­sa­kin­gas. Bu­vo par­eng­ta ko­vos su te­ro­riz­mu prog­ra­ma, bet ji taip ir „nu­mi­rė“. Klau­si­mas, ar bus at­nau­jin­ta ši, ar to­liau plė­to­ja­ma Vie­šo­jo sau­gu­mo plė­tros prog­ra­ma“, – rū­pi­mus klau­si­mus var­di­jo par­la­men­ta­ras.

Bū­ti­na stip­rin­ti žvalgybą

Anot A. Pa­ulaus­ko, pa­grin­di­nis ko­vos su te­ro­riz­mu veiks­nys – žval­gy­ba. Jei­gu žval­gy­bi­nin­kai bend­ra­dar­biau­ja, kei­čia­si in­for­ma­ci­ja su par­tne­riais, lai­ku iš­ana­li­zuo­ja tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad pa­vyks už­kirs­ti ke­lią grės­mei.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, mū­sų ša­liai bū­ti­na stip­rin­ti žval­gy­bą. Tam VSD rei­kia skir­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą, nei siū­lo­ma pa­teik­ta­me 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te. Sei­mo NSGK jį aps­vars­tė ir de­par­ta­men­tui nu­ma­ty­tus asig­na­vi­mus par­agi­no pa­di­din­ti 2 mln. eu­rų.

VSD at­sto­vai ne kar­tą yra ak­cen­ta­vę, kad de­par­ta­men­tui ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo ne­pa­kan­ka da­bar ky­lan­čioms grės­mėms ne­utra­li­zuo­ti ir efek­ty­ves­nei pre­ven­ci­nei veik­lai už­ti­krin­ti.

Ne­tie­sio­giai at­akuo­ja­mi ir mes

Sei­mo NSGK na­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės ma­ny­mu, klau­si­mo dėl te­ro­riz­mo ap­raiš­kų svars­ty­mas par­la­men­te yra na­tū­ra­lus rea­guo­jant į šių die­nų ak­tua­li­jas. Kad ge­riau orien­tuo­tu­mė­mės ap­lin­ko­je, ku­rio­je gy­ve­na­me, bū­ti­na dau­giau ži­no­ti apie pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, gal­būt su­lauk­ti in­for­ma­ci­jos apie si­tua­ci­ją ki­to­se vals­ty­bė­se, su ku­rio­mis pa­lai­ko ry­šį mū­sų par­ei­gū­nai.

Nors at­sa­kin­gi as­me­nys tei­gė, jog te­ro­riz­mo grės­mė Lie­tu­vo­je ne­di­de­lė, anot R. Juk­ne­vi­čie­nės, ne­ga­li­me lik­ti abe­jin­gi įvy­kiams Par­yžiu­je. „Ne­sa­me šių da­ly­kų cen­tre. Lie­tu­vai grės­mę ma­tau per tai, kad esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­riai ir dėl at­akų Pra­ncū­zi­jo­je jau­čia­mės taip, lyg ir mes esa­me at­akuo­ja­mi. Ti­kiuo­si, taip pat jaus­tų­si ir pra­ncū­zai, jei­gu Lie­tu­vai iš­kil­tų ko­kia nors bė­da. Į NA­TO, ES sto­jo­me tam, kad bū­tu­me par­tne­riai“, – pa­brė­žė ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nė su­ti­ko, jog VSD, ku­ris rū­pi­na­si te­ro­riz­mo ir ki­to­kių grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­kar­dy­mu, ski­ria­ma per ma­žai pi­ni­gų. „Ži­no­ma, pa­gal da­bar iš­ky­lan­čius iš­šū­kius fi­nan­sa­vi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas“, – ap­gai­les­ta­vo par­la­men­ta­rė.

No­ri at­riek­ti dau­giau lėšų

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te siū­lė nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jai. Iš vi­so fi­nan­sa­vi­mą šiai sri­čiai no­ri­ma di­din­ti 15 mln. eu­rų: 10 mln. eu­rų skir­ti VSD, 5 mln. eu­rų – Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai.

„Te­ro­riz­mo grės­mė Eu­ro­po­je pa­sta­ruo­ju me­tu aki­vaiz­džiai pa­di­dė­jo. Lie­tu­va ne­ga­li ap­si­mes­ti, kad nie­ko ne­vyks­ta. To­dėl svar­bu nu­ma­ty­ti tin­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą ne tik kraš­to ap­sau­gai, bet ir toms tar­ny­boms, ku­rios tu­ri už­siim­ti te­ro­riz­mo pre­ven­ci­ja. Mums rei­kia stip­rios ka­riuo­me­nės ir mo­der­nios gink­luo­tės, o kar­tu – ir rea­liai vei­kian­čių tar­ny­bų bei žval­gy­bi­nin­kų, ga­lin­čių ko­vo­ti su te­ro­riz­mu“, – aiš­ki­no Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.