Teroristų verbavimo punktas – Lietuva, Klaipėda
Lat­vi­jos sa­vai­traš­tis „Sest­Die­na“ at­li­ko eks­pe­ri­men­tą – kaip už­si­ver­buo­ti į „ko­vo­to­jus“ Ukrai­nos ry­tuo­se.

Rei­kia­mus kon­tak­tus „sa­va­no­ris“ su­si­ra­do so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Pa­aiš­kė­jo, kad ke­lias į Ukrai­nos ry­tus ve­da per Lie­tu­vą. Kon­tak­ti­nis as­muo, ku­rio par­ei­ga – pa­si­rū­pin­ti trans­por­tu ir do­ku­men­tais – „sa­va­no­rio“ ža­dė­jo lauk­ti Klai­pė­dos au­to­bu­sų sto­ty­je.

Su­tar­tis dėl ka­ro tar­ny­bos vie­niems me­tams tu­rė­jo bū­ti pa­si­ra­šo­ma Klai­pė­do­je. Sam­di­nio al­ga po­pie­riu­je – 2,5 tūks­tan­čio do­le­rių per mė­ne­sį. Ta­čiau – kaip ir vi­so­se dar­bo­vie­tė­se – už iš­skir­ti­nes pa­stan­gas ir nuo­pel­nus bū­ną prie­mo­kų.

„Y­ra vai­ki­nų iš Bal­ti­jos ša­lių, per mė­ne­sį už­dir­ban­čių net pen­kis tūks­tan­čius do­le­rių, to­kios al­gos ne­gau­na net Eu­ro­pos biu­ro­kra­tai“, – taip aiš­ki­no ver­buo­to­jai.

Šiuo me­tu karš­tuo­siuo­se taš­kuo­se esą ka­riau­ja ko­kie sep­ty­ni vai­ki­nai iš Lat­vi­jos. Yra ir at­os­to­gau­jan­čių, nes po tri­jų mė­ne­sių tar­ny­bos pri­klau­san­čios de­šim­ties die­nų at­os­to­gos.

Jau vien ko­va „tie­sos pu­sė­je“ tu­rė­sian­ti teik­ti pa­si­ten­ki­ni­mą, bet žmo­nės iš Lat­vi­jos, sėk­min­gai bai­gę tar­ny­bą, ga­lį ti­kė­tis įvai­rių pri­vi­le­gi­jų – pa­vyz­džiui, dvie­jų kam­ba­rių bu­to mo­der­nia­me dau­gia­bu­ty­je prie Juo­do­sios jū­ros.

„Ru­si­ja vi­sa­da rū­pi­no­si ir gy­nė sa­vo ka­ro ve­te­ra­nus. No­vo­ru­si­jai vys­tan­tis, rei­kės jai lo­ja­lios po­li­ci­jos ir ka­ri­nių struk­tū­rų. O į pen­si­ją iš­ėju­siems ka­ro ve­te­ra­nams už­ti­kri­na­mas pa­do­rus gy­ve­ni­mas, jie ne­bus pa­lik­ti li­ki­mo va­liai“, – ne­šykš­tė­jo pa­ža­dų „sam­dan­čio­ji pu­sė“.

Eks­pe­ri­men­tas bai­gė­si ver­buo­to­jui pa­pra­šius at­siųs­ti pa­so ko­pi­ją. Ta­da jis ir su­ži­no­jo, kad bend­rau­ja su Lat­vi­jos ži­niask­lai­dos at­sto­vu.