Temidės tarnams siūlomi pagalbininkai
Sei­me gai­vi­na­ma idė­ja teis­muo­se įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą. Po­li­ti­kai, vi­suo­me­ni­nin­kai ir tei­si­nin­kai pri­pa­žįs­ta, kad Te­mi­dės tar­nams jau pri­bren­do lai­kas įsik­lau­sy­ti į vi­suo­me­nės bal­są, ta­čiau jos at­sto­vų ga­li­mas pra­kti­nis da­ly­va­vi­mas vyk­dant tei­sin­gu­mą ke­lia ne­ma­žai abe­jo­nių.

Gru­pė Sei­mo na­rių siū­lo keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, kad ša­lies teis­mų dar­be ga­lė­tų da­ly­vau­ti ta­rė­jai. Ban­dy­mas į by­lų nag­ri­nė­ji­mą įtrauk­ti vi­suo­me­nės at­sto­vus nė­ra nau­ja idė­ja.

Jau ne pir­mą­kart už tai pa­si­sa­ko ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Vi­suo­me­nės at­sto­vai at­ski­ro­se by­lo­se vie­na ar ki­ta for­ma ga­lė­tų da­ly­vau­ti vyk­dant tei­sin­gu­mą“, - LŽ per­da­vė Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Dar per­nai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad net 61 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pri­tar­tų vi­suo­me­nės at­sto­vų įtrau­ki­mui į teis­mų dar­bą. Šiuo me­tu mi­nis­te­ri­ja lau­kia moks­li­nin­kų ty­ri­mo, ku­ris leis­tų par­eng­ti ta­rė­jų kon­cep­ci­ją. Tei­si­nin­kai taip pat pa­žy­mi, kad ne­rei­kia sku­bė­ti keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos, nes pir­miau­sia tu­ri bū­ti su­si­tar­ta dėl pa­ties mo­de­lio.

Rei­kia "gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties"

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma Lie­tu­vo­je įtvir­tin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, ini­ci­ja­vo „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas. „Į teis­mo pro­ce­są žvel­giu is­to­riš­kai - teis­mas ir pra­si­dė­jo nuo vi­suo­me­nės at­sto­vų da­ly­va­vi­mo vyk­dant tei­sin­gu­mą. Tik vė­liau at­si­ra­do pro­fe­sio­na­lūs tei­sė­jai“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ir pa­sau­lio vals­ty­bių yra pa­si­rink­tas miš­rus teis­mų mo­de­lis - aukš­tes­niuo­se teis­muo­se dir­ba tei­sės pro­fe­sio­na­lai, o že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­muo­se vei­kia ta­rė­jų ar pri­sie­ku­sių­jų ins­ti­tu­tai. A. Pa­ulaus­kas pa­žy­mė­jo, jog da­ly­vau­jant ta­rė­jams by­los spren­džia­mos kai­my­nė­se Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, taip pat Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je ir ki­tur.

Anot po­li­ti­ko, vi­suo­me­nės at­sto­vai by­lų nag­ri­nė­ji­mui su­teik­tų "gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties". „Tai pri­si­dė­tų prie pa­si­ti­kė­ji­mo teis­mais di­di­ni­mo vi­suo­me­nė­je. Jie tap­tų at­vi­res­ni, nes vi­suo­me­nė pa­ma­ty­tų, kaip vyk­do­mas tei­sin­gu­mas“, - pa­brė­žė jis.

A. Pa­ulaus­kas siū­lo ta­rė­jams su­teik­ti spren­džia­mą­jį, o ne pa­ta­ria­mą­jį bal­są. Esą ta­rė­jai bū­tų ly­gia­ver­čiai tei­sė­jams. Ko­kio­se by­lo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės at­sto­vai, anot jo, bū­tų spren­džia­ma vė­liau.

Par­eng­to­se Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta, kad ket­ve­riems me­tams, bet ne il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, teis­mo ta­rė­jus skir­tų ir at­leis­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos.

Lau­kia moks­li­nin­kų tyrimo

Prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos vai­ro sto­jęs Juo­zas Ber­na­to­nis bu­vo ža­dė­jęs, kad dar iki šios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos Lie­tu­vos teis­muo­se at­si­ras ta­rė­jai. A. Pa­ulaus­kas tei­gė, jog lauk­ti ini­cia­ty­vų iš mi­nis­te­ri­jos ne­bė­ra lai­ko. „Jei­gu kal­ba­me apie Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mą, įsi­vaiz­duo­ki­te, kiek lai­ko užims svars­ty­mas, pri­ėmi­mas...“ - pri­mi­nė parlamentaras

J. Ber­na­to­nis LŽ tvir­ti­no pa­lai­kan­tis idė­ją dėl vi­suo­me­nės at­sto­vų. „La­bai svar­bu Lie­tu­vos tei­si­nei sis­te­mai par­ink­ti ge­riau­siai tin­kan­tį vi­suo­me­ni­nių ta­rė­jų da­ly­va­vi­mo teis­mų veik­lo­je mo­de­lį“, - pa­brė­žė jis.

Šiuo me­tu ren­gia­ma ta­rė­jų ins­ti­tu­to kon­cep­ci­ja vė­liau bus pa­teik­ta ver­tin­ti vi­suo­me­nei. Komp­lek­si­nį moks­li­nį ty­ri­mą at­lie­ka Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­tas.

Mi­nis­tras gru­pės Sei­mo na­rių tei­kia­mas Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas ver­ti­no skep­tiš­kai. „Pa­žy­mė­čiau, kad šia­me pro­jek­te nė­ra kon­kre­taus ta­rė­jų da­ly­va­vi­mo vyk­dant tei­sin­gu­mą mo­de­lio. Ne­aiš­ku, koks ta­rė­jų ir tei­sė­jų sta­tu­so skir­tu­mas“, - sa­kė J. Ber­na­to­nis. Jis taip pat pa­si­ge­do aiš­kių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie bū­tų ke­lia­mi ta­rė­jams, jų re­pu­ta­ci­jai ir veik­lai. „Kri­ti­kuo­ti­nas ir siū­ly­mas tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą pa­ti­kė­ti teis­mo ta­rė­jams ne Lie­tu­vos pi­lie­čiams bei ki­ti svar­būs as­pek­tai. To­dėl abe­jo­ti­na, ar bus pa­siek­ti šio pro­jek­to tiks­lai“, - aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

Di­din­tų pasitikėjimą

Siū­ly­mus dėl ta­rė­jų sa­vo par­ašais par­ėmė 40 par­la­men­ta­rų. Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Urb­šys tei­gė, jog vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos teis­mais ne­džiu­gi­na. „Tu­ri­me kons­ta­tuo­ti - žmo­nės ne­jau­čia, kad tei­sin­gu­mas vyk­do­mas dėl jų. Įsta­ty­mas iš­ke­lia­mas aukš­čiau už žmo­nių in­te­re­sus. Ar­ba pri­si­min­ki­me bu­vu­sių OMON va­dų iš­tei­si­ni­mą... Re­gis, pa­gal įsta­ty­mo rai­dę vis­kas tin­ka­mai pa­da­ry­ta, bet vi­suo­me­nė ne­ma­no, kad šis teis­mo spren­di­mas yra tei­sin­gas. Vie­nas bū­dų šį su­sve­ti­mė­ji­mą įveik­ti - ne­bi­jo­ti įsi­leis­ti į teis­mus žmo­nių“, - LŽ tvir­ti­no jis.

P. Urb­šio įsi­ti­ki­ni­mu, mū­sų vi­suo­me­nė ga­na są­mo­nin­ga ir pi­lie­tiš­kai su­bren­du­si, to­dėl ga­lė­tų da­ly­vau­ti vyk­dant tei­sin­gu­mą. „Kuo la­biau pa­si­ti­kė­si­me žmo­nė­mis, tuo dau­giau jie jau­sis at­sa­kin­gi už šią vals­ty­bę“, - pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

Pa­sak Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, pa­sta­rai­siais me­tais teis­mų sis­te­mo­je vyks­ta įvai­rių re­for­mų, bet jie nė­ra la­bai at­vi­ri vi­suo­me­nei. „No­rint pa­di­din­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais, už­ti­krin­ti, kad jų spren­di­mai ne­kel­tų akib­rokš­tų, rei­kia ta­rė­jų, ku­rie ga­lė­tų la­biau le­gi­ti­muo­ti teis­mų spren­di­mus ir pa­da­ry­tų juos pri­im­ti­nes­nius vi­suo­me­nei“, - LŽ dės­tė po­li­ti­kas.

Ne­lai­do­ja ir re­fe­ren­du­mo iniciatyvos

Vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos Są­jū­dis“ jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį sie­kia, kad teis­mams pri­imant spren­di­mus bū­tų gir­di­mas vi­suo­me­nės bal­sas. „Vi­suo­me­nės at­sto­vų da­ly­va­vi­mas - vie­nas es­mi­nių teis­mi­nės val­džios de­mo­kra­ti­za­vi­mo ele­men­tų“, - LŽ sa­kė „Lie­tu­vos Są­jū­džio“ ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, tei­si­nin­kas Aud­rius Skais­tys.

Nors „Lie­tu­vos Są­jū­dis“ il­gą lai­ką nuo­sek­liai pa­si­sa­kė už ta­rė­jų ins­ti­tu­to įtei­si­ni­mą, da­bar vi­suo­me­ni­nin­kai puo­se­lė­ja pri­sie­ku­sių­jų teis­mo idė­ją. Tai esą bū­tų tin­ka­mes­nis bū­das. „Pap­ras­tai ta­rė­jas yra tei­sė­jų ko­le­gi­jo­je da­ly­vau­jan­tis as­muo, o pri­sie­ku­sių­jų teis­mas su­da­ro­mas iš 7 ar 15 as­me­nų, va­di­na­mo­jo žiu­ri, ku­ris pa­sa­ko ver­dik­tą - kal­tas as­muo ar ne­kal­tas. Ta­čiau baus­mę, jos dy­dį nu­sta­to tei­sė­jas - pro­fe­sio­na­lus tei­si­nin­kas“, - aiš­ki­no A. Skais­tys.

Prieš ke­le­rius me­tus „Lie­tu­vos Są­jū­dis“ sie­kė, kad bū­tų ren­gia­mas re­fe­ren­du­mas dėl ta­rė­jų ins­ti­tu­to įtei­si­ni­mo. Tą­syk vi­suo­me­ni­nin­kams pri­trū­ko or­ga­ni­za­ci­nių pa­jė­gų su­telk­ti re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vi­nę gru­pę. A. Skais­tys ne­slė­pė, kad da­bar šiam tiks­lui bu­ria­mos ir ki­tos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos. „Jei­gu ne­pa­vyks per Sei­mą pa­keis­ti esa­mos si­tua­ci­jos, be­liks re­fe­ren­du­mo ke­lias“, - pa­brė­žė jis.

Daug neaiškumų

„Iš pri­nci­po pa­ti vi­suo­me­nės įtrau­ki­mo į tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą idė­ja svei­kin­ti­na. Tiek aš, tiek di­de­lė da­lis tei­sė­jų jai pri­ta­ria, nors, ne­slėp­siu, yra prieš­in­gų nuo­mo­nių. Dau­giau­sia klau­si­mų ky­la dėl pra­kti­nio šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mo. La­bai svar­bu, kad tiek par­en­kant ta­rė­jus, tiek juos pa­ski­riant kon­kre­čio­se by­lo­se bū­tų už­ti­krin­tas vi­sa­pu­siš­kas skaid­ru­mas ir kad tie as­me­nys tu­rė­tų ati­tin­ka­mas ne­prik­lau­so­mu­mo ga­ran­ti­jas, bū­tų ap­sau­go­ti nuo iš­ori­nės įta­kos", - LŽ tvir­ti­no Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus. Ir pri­dū­rė, jog da­lis tei­sė­jų tu­ri ne­igia­mos pa­tir­ties su so­viet­me­čiu bu­vu­siu ta­rė­jų ins­ti­tu­tu, kai dėl jų ne­at­vy­ki­mo į teis­mo po­sė­džius, ne­at­sa­kin­go po­žiū­rio nu­ken­tė­da­vo tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo spar­ta.

Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė taip pat pri­pa­ži­no, kad ta­rė­jų ins­ti­tu­tas - prog­re­sy­vi ir svei­kin­ti­na idė­ja, ta­čiau jis abe­jo­jo, ar tiks­lin­ga sku­bė­ti keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, kai nė­ra su­tar­ta dėl pa­čių ta­rė­jų mo­de­lio. „Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos iš es­mės pa­sa­ko, kad ta­rė­jai bū­tų teis­muo­se, bet vi­siš­kai ne­aiš­ku, ko­kie tai bū­tų as­me­nys, kaip jie bū­tų par­en­ka­mi, ar gau­tų at­ly­gi­ni­mą iš vals­ty­bės, taip pat - ko­kio­se by­lo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti. Ky­la ir daug ki­tų klau­si­mų", - LŽ sa­kė I. Vė­gė­lė.