Temidės tarnams prašoma didesnių algų
Sei­mą pa­sie­kė pa­siū­ly­mas per dve­jus me­tus ke­liais šim­tais eu­rų pa­di­din­ti že­miau­sios ins­tan­ci­jos – apy­lin­kių teis­mų – tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus. Tei­gia­ma, jog šių Te­mi­dės tar­nų al­gos, at­siž­vel­giant ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir dar­bo krū­vį, yra ne­pro­por­cin­gai ma­žos.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riais nu­ma­to­ma apy­lin­kės teis­mų tei­sė­jams nuo ki­tų me­tų di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį 130,5 eu­ro, o nuo 2019-ųjų – dar tiek pat, pa­tei­kė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Jiems pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė.

Aiš­ki­na­ma, kad mi­ni­ma­lus pra­de­dan­čio apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mas ne­ats­kai­čius mo­kes­čių yra 1853 eu­rai, o vi­du­ti­nė apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo al­ga – 2162 eu­rai. Esą toks dar­bo už­mo­kes­tis ne­pa­de­da į apy­lin­kių teis­mus pri­trauk­ti aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos tei­si­nin­kų. Sei­me pri­ta­ria­ma pa­siū­ly­mui kel­ti al­gas, mat esą bū­ti­na mo­ty­vuo­ti di­de­lį dar­bo krū­vį tu­rin­čius apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jus.

Ma­žiau­sios tei­sė­jų algos

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos duo­me­ni­mis, apy­lin­kės teis­mų tei­sė­jai už­dir­ba per 500 eu­rų ma­žiau nei ko­le­gos iš aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mų. 2015 me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis apy­lin­kių teis­muo­se dir­ban­čių tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mas sie­kė 2159 eu­rus ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Apy­gar­dų ir apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų tei­sė­jams bu­vo mo­ka­ma vi­du­ti­niš­kai 2710 eu­rų, Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jams – 2946 eu­rai, Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo – 2963 eu­rai, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo – 3006 eu­rai „po­pie­riu­je“.

To­kias dar­bo už­mo­kes­čio disp­ro­por­ci­jas le­mia nu­sta­ty­ti di­des­ni koe­fi­cien­tai aukš­tes­nės gran­dies tei­sė­jams. „Skir­tu­mai tarp at­ski­rų gran­džių bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų tei­sė­jų par­ei­gi­nių al­gų koe­fi­cien­tų nė­ra vie­no­di. Aukš­tes­nės gran­dies teis­mų tei­sė­jų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai nuo­sek­liai ski­ria­si vie­nu ba­zi­niu dy­džiu, o apy­lin­kių ir apy­gar­dų teis­mų tei­sė­jų par­ei­gi­nių al­gų koe­fi­cien­tai – tri­mis ba­zi­niais dy­džiais“, – aiš­ki­na Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Rei­kės skir­ti pa­pil­do­mų lėšų

Taip pat pa­žy­mi­ma, kad apy­lin­kių teis­mų va­do­vų par­ei­gi­nių al­gų koe­fi­cien­tai ski­ria­si nuo šių teis­mų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų di­des­niu mas­tu nei aukš­tes­nės gran­dies teis­muo­se. To­dėl že­miau­sios ins­tan­ci­jos teis­mų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio koe­fi­cien­tus siū­lo­ma di­din­ti ma­žes­ne pro­por­ci­ja nei ei­li­nių šių teis­mų tei­sė­jų.

Skai­čiuo­ja­ma, jog apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti ki­tais me­tais iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai rei­kės skir­ti be­veik 1,2 mln. eu­rų, o 2019-ai­siais – 1,074 mln. eu­rų.

Skai­čiuo­ja­ma, kad apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų al­goms di­din­ti ki­tą­met iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai rei­kės skir­ti be­veik 1,2 mln. eu­rų, o 2019-ai­siais – 1,074 mln. eu­rų.

Ver­ti­na teigiamai

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­ko tei­gia­mai ver­ti­nan­tis pa­siū­ly­mą di­din­ti apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų dar­bo už­mo­kes­tį. „Mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bo­je at­ly­gi­ni­mai ti­krai ne­di­de­li. Žmo­nių, ku­riems ke­lia­mi di­džiu­liai rei­ka­la­vi­mai, al­gos yra ne­adek­va­čios“, – tvir­ti­no jis.

J. Sa­ba­taus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad, pa­ly­gin­ti su ki­tais teis­mais, apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mai yra ma­žiau­si, nors dar­bo krū­vis – di­džiau­sias. „Jei­gu Vy­riau­sy­bė ran­da tam lė­šų, pa­siū­ly­mą ver­ti­nu tik tei­gia­mai“, – pa­kar­to­jo par­la­men­ta­ras. Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, pa­pil­do­mų lė­šų po­rei­kis že­miau­sios ins­tan­ci­jos tei­sė­jų al­goms pa­kel­ti nė­ra jau toks di­de­lis.

Rei­kia mo­kė­ti daugiau

Sei­mo TTK na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus nuo­mo­ne, bū­ti­na mo­ty­vuo­ti že­miau­sios ins­tan­ci­jos teis­mų tei­sė­jus. „Nuo to pra­si­de­da pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais, ki­tų ins­tan­ci­jų teis­mų dar­bas, jei pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mu ne­pa­si­ti­ki­ma ir jis skun­džia­mas. Kai nu­tar­tis nai­ki­na­ma ape­lia­ci­nė­je, ka­sa­ci­nė­je ins­tan­ci­jo­je, tai ro­do, kad pir­mo­jo­je ins­tan­ci­jo­je rei­kia dau­giau kva­li­fi­ka­ci­jos. To­dėl už tą dar­bą tu­ri­me mo­kė­ti dau­giau“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

V. Gai­lius pri­mi­nė, jog nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­ja nau­ja teis­mų sis­te­ma. Apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų lau­kia nau­ji iš­šū­kiai dėl spe­cia­li­za­ci­jos, ga­li di­dė­ti jų dar­bo krū­vis ir pan. „To­dėl, ma­nau, di­de­lis at­otrū­kis nuo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų ne­mo­ty­vuo­ja“, – pa­brė­žė jis. Ir pri­dū­rė, kad ne­ma­ža da­lis aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tei­si­nin­kų ren­ka­si ne tei­sė­jo man­ti­ją, o, pa­vyz­džiui, dar­bą ad­vo­ka­tū­ro­je.

V. Gai­lius taip pat mi­nė­jo, jog pa­pil­do­mų pi­ni­gų, bū­ti­nų tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti, ga­li­ma ras­ti su­tau­pius lė­šų po teis­mų re­for­mos. „Po­li­ci­jos sis­te­ma tau­po ma­žin­da­ma par­ei­gū­nų skai­čių, at­si­sa­ky­da­ma ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų ir taip ke­lia at­ly­gi­ni­mus. Čia – tas pats. Jei vyk­do­me re­for­mą, jos re­zul­ta­tas ne­ga­li bū­ti ne­igia­mas. Teis­mų re­for­mos tiks­las – op­ti­mi­zuo­ti, at­si­sa­ky­ti tam ti­krų funk­ci­jų, tad tu­ri at­si­ras­ti ir eko­no­mi­ja. Jei­gu teis­mų sis­te­ma ei­na ad­mi­nis­tra­vi­mo, per­so­na­lo val­dy­mo, fi­nan­sų funk­ci­jų stam­bi­ni­mo link, tur­būt su­tau­po­ma asig­na­vi­mų“, – kal­bė­jo Sei­mo TTK na­rys.