Temidės rūmų šturmas
Pra­ėjo vos pus­me­tis, kai Sei­mas pri­ėmė nuo lie­pos įsi­ga­lio­ti tu­rin­čias Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so (CPK) pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias ge­ro­kai di­des­nius vals­ty­bei mo­ka­mus žy­mi­nius mo­kes­čius ir ki­to­kius rei­ka­la­vi­mus krei­pian­tis į teis­mą, o gru­pė val­dan­čio­sios „vals­tie­čių“ frak­ci­jos par­la­men­ta­rų jau siū­lo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­ti po­rai me­tų. Ini­cia­ty­va ar­gu­men­tuo­ja­ma sie­kiu pa­dė­ti ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams, ta­čiau jos kri­ti­kai įžvel­gia ki­tų prie­žas­čių.

Sei­mo na­rių tei­gi­mu, CPK pa­tai­sos bu­vo pa­lai­min­tos pa­sku­bo­mis, pa­sku­ti­nė­mis anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo dar­bo die­no­mis, to­dėl jos esą ne­bu­vo ap­tar­tos vi­suo­me­nė­je.

Be to, pa­di­din­tas žy­mi­nis mo­kes­tis ir rei­ka­la­vi­mas krei­pian­tis į Te­mi­dės tar­nus pa­gal­bos kvies­tis ad­vo­ka­tus ne­va ga­li ap­ri­bo­ti žmo­nių ga­li­my­bes gin­ti sa­vo in­te­re­sus teis­muo­se.

Tuo me­tu kai ku­rie Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) na­riai pers­pė­ja, kad už pa­siū­ly­mo ati­dė­ti pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą ga­li sly­pė­ti su­in­te­re­suo­tų vers­lo struk­tū­rų in­te­re­sai.

Ne­ma­žai naujovių

CPK pa­tai­sas, įsi­ga­lio­sian­čias nuo lie­pos 1 die­nos, Sei­mas pri­ėmė pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 8 die­ną po ne vie­ną mė­ne­sį tru­ku­sių svars­ty­mų tiek pa­čia­me par­la­men­te, tiek tarp tei­si­nin­kų.

Įtvir­tin­tais pa­kei­ti­mais pa­tiks­lin­ta apy­gar­dos teis­mų kom­pe­ten­ci­ja, ka­da jie ga­li nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nes by­las kaip pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mai. Taip pat pa­pil­dy­tos ga­lio­jan­čios CPK nuo­sta­tos, ku­rio­mis nu­ma­ty­ta, kad ape­lia­ci­nį skun­dą su­ra­šo ad­vo­ka­tas. Tai reiš­kia, kad šia pa­tai­sa ad­vo­ka­tai įgy­ja pro­fe­sio­na­laus at­sto­vo sta­tu­są ape­lia­ci­nia­me pro­ce­se.

Ne­ma­žai ki­tų CPK pa­kei­ti­mų su­si­ję su žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiais. Nu­spręs­ta 50 eu­rų žy­mi­niu mo­kes­čiu ap­mo­kes­tin­ti pra­šy­mus dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo.

Ki­tais at­ve­jais jis bus ne ma­žes­nis kaip 100 eu­rų. By­lo­se, ku­rio­se gin­či­ja­mi spren­di­mai, pri­im­ti at­lie­kant vie­šuo­sius pir­ki­mus, žy­mi­nio mo­kes­čio dy­dis pri­klau­sys nuo vie­šo­jo pir­ki­mo rū­šies. Ma­žos ver­tės pir­ki­mų at­ve­ju jis su­da­rys 300 eu­rų, su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų – 1000 eu­rų, tarp­tau­ti­nių pir­ki­mų – 3000 eu­rų. Da­bar šis mo­kes­tis sie­kia 289 eu­rus.

Nu­ma­ty­tas 500 eu­rų žy­mi­nis mo­kes­tis tei­kiant ieš­ki­nius dėl įmo­nės ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ieš­ki­nį par­eiš­kia įmo­nės sa­vi­nin­kas, va­do­vas, lik­vi­da­to­rius, bu­vęs ar esa­mas dar­buo­to­jas, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja ar įstai­ga.

Nag­lis Pu­tei­kis: „Sei­mo per­nai pri­im­tos Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sos orien­tuo­tos tik į vie­ną tiks­lą – su­da­ry­ti ga­li­my­bę ad­vo­ka­tams už­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų.“

Nu­ma­to­mas žy­mi­nis mo­kes­tis už ban­kro­to ini­ci­ja­vi­mą, pa­sak vers­lo ana­li­ti­kų, jau pa­da­rė įta­ką šiais me­tais įmo­nėms ke­lia­mų ban­kro­tų skai­čiui – jų pa­dau­gė­jo treč­da­liu, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu.

CPK pa­tai­so­se nau­jai reg­la­men­tuo­ta ir pro­ce­si­nių do­ku­men­tų įtei­ki­mo tvar­ka. Nu­sta­ty­ta pro­ce­dū­ra, kaip įteik­ti pro­ce­si­nį do­ku­men­tą as­me­niui, ku­ris ne­ras­tas gy­ve­na­mo­sios ar­ba dar­bo vie­tos ad­re­su.

Pa­si­pel­ny­mo įrankiai

Pa­siū­ly­mą dve­jiems me­tams ati­dė­ti CPK pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą Sei­me įre­gis­tra­vo val­dan­čia­jai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai Nag­lis Pu­tei­kis, Lau­ras Sta­ce­vi­čius ir Pe­tras Va­liū­nas. Anot jų, taip bū­tų su­da­ry­ta dau­giau ga­li­my­bių vi­suo­me­nei ap­tar­ti pa­kei­ti­mus ir su­vok­ti jų reikš­mę vi­sai vals­ty­bės tei­si­nei sis­te­mai.

Sei­mo na­rių tei­gi­mu, nuo lie­pos tu­rin­čio­se įsi­ga­lio­ti CPK pa­tai­so­se yra ne­ma­žai nau­jų tei­sės nor­mų ir nuo­sta­tų, ku­rios ri­bo­ja vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mas žmo­gaus tei­ses.

Esą nu­sta­ty­ti žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiai ne tik ap­ri­bo­ja as­mens tei­ses į teis­mi­nę gy­ny­bą, bet ir pra­si­len­kia su pro­tin­gu­mo bei pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pais, nes Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nė pen­si­ja vos di­des­nė nei 200 eu­rų per mė­ne­sį, o žy­mi­nis mo­kes­tis už vie­ną ne­tur­ti­nį rei­ka­la­vi­mą – 100 eu­rų.

At­ski­rais at­ve­jais žy­mi­nis mo­kes­tis yra di­di­na­mas iki 300 ar­ba 3000 eu­rų. Tie­sa, nu­ma­ty­ti at­ve­jai, kai be­si­krei­pian­tie­ji yra iš vi­so ar iš da­lies at­lei­džia­mi nuo žy­mi­nio mo­kes­čio, ta­čiau tai, anot pa­tai­sų au­to­rių, ne­ga­li vi­siš­kai už­ti­krin­ti ma­žas pa­ja­mas tu­rin­čių as­me­nų tei­sių gy­ny­bos.

Romo Jurgaičio nuotrauka

„Kons­ti­tu­ci­jo­je bei pro­ce­si­niuo­se įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ta žmo­gaus tei­sė tu­rė­ti ad­vo­ka­tą, ta­čiau CPK pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta ne tei­sė, o par­ei­ga jį tu­rė­ti. Toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­pro­por­cin­gai ap­ri­bo­ja as­mens ape­lia­ci­jos tei­sę, ku­ri yra ne­ats­ki­ria­ma tei­sės į teis­mi­nę gy­ny­bą da­lis, tu­rint ome­ny­je, kad krei­pian­tis į teis­mą ne­pri­va­lo­ma tu­rė­ti ad­vo­ka­tą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no Sei­mo na­rys N. Pu­tei­kis.

Jo nuo­mo­ne, nuo lie­pos tu­rin­čios įsi­ga­lio­ti pa­tai­sos yra orien­tuo­tos tik į vie­ną tiks­lą – su­da­ry­ti ga­li­my­bę ad­vo­ka­tams už­si­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų.

Ga­ran­tuo­ja veiks­min­gą gynybą

Ta­čiau su to­kia par­la­men­ta­rų po­zi­ci­ja ne­su­tin­ka Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra. Anot Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros at­sto­vės, ad­vo­ka­tės Bea­tos Vi­lie­nės, Sei­mo per­nai pri­im­tas pa­tai­sas par­en­gė iš tei­sės moks­li­nin­kų bei su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų su­bur­ta dar­bo gru­pė.

Pri­im­tos pro­ce­si­nės nor­mos yra moks­liš­kai pa­grįs­tos, iš­ana­li­zuo­tos ir iš­dis­ku­tuo­tos. Tad žy­mi­nio mo­kes­čio dy­džiai bu­vo ap­va­li­na­mi, o pa­di­din­ti dau­giau kaip 100 proc. tik tais at­ve­jais, kai esa­ma pikt­nau­džia­vi­mo ne­pag­rįs­tais ieš­ki­niais ti­ki­my­bės.

Sta­sys Šed­ba­ras: „Už šių siū­ly­mų ga­li sly­pė­ti kai ku­rių vers­lo struk­tū­rų in­te­re­sai, mat nuo lie­pos ad­vo­ka­to tei­si­nių pa­slau­gų ne­ga­lės teik­ti bend­ro­vės, ku­rių at­sto­vai – ne ad­vo­ka­tai.“

B. Vi­lie­nės ti­ki­ni­mu, ne­ga­li­ma teig­ti, kad CPK pa­tai­so­mis įtvir­ti­na­ma par­ei­ga as­me­nims tu­rė­ti ad­vo­ka­tą – as­muo pats ga­li sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­me. Pa­tai­sos įtvir­ti­na at­sto­va­vi­mo ape­lia­ci­jo­je tai­syk­les, ana­lo­giš­kas pri­nci­pas tai­ko­mas ka­sa­ci­nė­je ins­tan­ci­jo­je, kai skun­dą su­ra­šo ad­vo­ka­tas.

„Toks kva­li­fi­kuo­tas at­sto­va­vi­mas kaip tik su­da­ro są­ly­gas as­me­niui tei­se į teis­mi­nę gy­ny­bą nau­do­tis veiks­min­gai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ad­vo­ka­tė. B. Vi­lie­nė pa­brė­žė, kad no­rint teik­ti kva­li­fi­kuo­tą tei­si­nę pa­gal­bą rei­ka­lin­gos aukš­to ly­gio tei­sės ži­nios. To­kį at­sto­va­vi­mą ga­li už­ti­krin­ti ad­vo­ka­tai ir jų pa­dė­jė­jai, nes jais ga­li tap­ti tik nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys ir eg­za­mi­ną iš­lai­kę tei­si­nin­kai.

Ma­to vers­lo in­te­re­sų ausis

Sei­mo TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ir anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­te ėjęs šias par­ei­gas, Sta­sys Šed­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė ne­ma­tan­tis bū­ti­ny­bės ati­dė­ti ne­se­niai pri­im­tų CPK pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mo.

„Prieš jas pri­imant Sei­me, su pa­tai­so­mis ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti vi­sos su­in­te­re­suo­tos ins­ti­tu­ci­jos bei vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, jos ga­lė­jo teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus. Mi­nė­tos pa­tai­sos bu­vo svars­to­mos ir par­la­men­to ko­mi­te­tuo­se, pa­skui dėl jų dis­ku­tuo­ta ir bal­suo­ta Sei­mo po­sė­dy­je. To­dėl tie, ku­rie no­rė­jo, ga­lė­jo su pa­tai­so­mis iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti dar jas svars­tant“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Par­la­men­ta­rams, už­si­mo­ju­siems tai­sy­ti CPK, S. Šed­ba­ras pa­ta­rė ne siū­ly­ti ati­dė­ti jau pri­im­tų pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą, o par­eng­ti kon­kre­čius siū­ly­mus, kad CPK iš tie­sų su­da­ry­tų kuo pa­lan­kes­nes ir pla­tes­nes ga­li­my­bes žmo­nėms sa­vo in­te­re­sus gin­ti teis­muo­se.

„I­ki lie­pos dar yra lai­ko, tad Sei­mo na­riai dar ga­li teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus“, – pri­mi­nė jis. S. Šed­ba­ro nuo­mo­ne, ati­dė­jus CPK pa­tai­sų įsi­ga­lio­ji­mą, kil­tų dar dau­giau su­maiš­ties, nes da­bar jau ren­gia­ma­si dirb­ti nau­jo­mis są­ly­go­mis.

Sei­mo TTK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas pa­brė­žė, kad už mi­nė­tų siū­ly­mų ga­li sly­pė­ti kai ku­rių vers­lo struk­tū­rų in­te­re­sai, nes da­bar esa­ma ne­ma­žai tei­si­nes pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­vių, ku­rių at­sto­vai – ne ad­vo­ka­tai, nors ir skel­bia­ma, kad jos tei­kia ad­vo­ka­tų pa­slau­gas. „Nuo lie­pos jos ne­ga­lės teik­ti to­kių pa­slau­gų. To­dėl įta­riu, kad bū­tent jos da­bar ir sten­gia­si drums­ti van­de­nį“, – spė­jo S. Šed­ba­ras.