Telšių policija nusprendė netirti tikybos mokytojos veiksmų
Tel­šių po­li­ci­ja nu­spren­dė ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl Tel­šių ti­ky­bos mo­ky­to­jos, ku­ri moks­lei­viams pa­tei­kė ho­mo­sek­sua­lus žei­džian­čią in­for­ma­ci­ją.

Po­li­ci­ja įver­ti­no Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai per­duo­tą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos me­džia­gą. Į tar­ny­bą skrei­pė­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga, pra­šy­da­ma rea­guo­ti į so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ir ži­niask­lai­do­je skelb­tą in­for­ma­ci­ją.

„Ne­sant nu­si­kal­ti­mo su­dė­čiai pri­im­tas spren­di­mas ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo“, – BNS sa­kė Tel­šių aps­kri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Gab­rie­lė Gend­vi­lai­tė BNS sa­kė, kad pro­ku­ro­rai spren­di­mo, ką da­ry­ti su me­džia­ga, dar ne­priė­mė.

„Kol kas ty­ri­mas nė­ra pra­dė­tas, jei bū­tų su­rink­ta dau­giau me­džia­gos, iš ku­rios bū­tų ga­li­ma spręs­ti, kad tai nu­si­kals­ta­ma vei­ka ar yra tos vei­kos po­žy­mių, bū­tų pra­de­da­mas ty­ri­mas. Kol kas ne“, – tei­gė ji.

Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos mo­kyk­los abi­tu­rien­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­da­li­no nuo­trau­ko­mis iš pa­mo­kos. Jo­se ma­to­mos skaid­rės su tei­gi­niais, esą „be­veik vi­si se­ri­ji­niai žu­di­kai, ku­rie sa­vo au­kas nu­žu­dė ir po to su­val­gė jų kū­no da­lis, bu­vo gė­jai“. Skaid­rė­se nu­ro­do­ma, kad apie 40 proc. prie­var­tos prieš ne­pil­na­me­čius at­ve­jų su­si­ję su ho­mo­sek­sua­lu­mu. Pa­sak abi­tu­rien­tės, to­kią me­džia­gą ti­ky­bos mo­ky­to­ja pa­tei­kė per de­šim­to­kų pa­mo­ką.