Tekstu apie Hitlerį pasidalijęs parlamentaras įsiutino G. Landsbergį
So­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je straips­niu apie tai, kaip Hit­le­ris pa­ža­bo­jo ne­dar­bą ir at­gai­vi­no Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ką, pa­si­da­li­jęs Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Ari­man­tas Dum­čius su­pyk­dė par­ti­jos pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį.

A. Dum­čius pa­si­da­li­no skan­da­lin­go tu­ri­nio ra­ši­niu, ku­ria­me pie­šia­mas itin tei­gia­mas Hit­le­rio por­tre­tas, ža­vi­ma­si jo vyk­dy­ta po­li­ti­ka. Tei­gia­ma, kad „Tre­čio­jo Rei­cho kon­cen­truo­ta ir vi­sa­pu­siš­ka po­li­ti­ka pa­sie­kė itin efek­ty­vių re­zul­ta­tų“, „Roo­se­velt pa­sie­ki­mai spren­džiant Dep­re­si­jos iš­šū­kius yra ga­na ge­rai ži­no­mi, ta­čiau Hit­le­rio įspū­din­gi lai­mė­ji­mai nė­ra pla­čiai su­vo­kia­mi ar­ba įver­tin­ti“, „A­me­ri­kos li­be­ra­lai ir Bri­ta­ni­jos so­cia­lis­tai, su­si­pa­ži­nę su Na­cių prie­spau­da, prof­są­jun­gų nai­ki­ni­mu, rud­marš­ki­niais, juo­dmarš­ki­niais, kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­mis, kly­kian­čia re­to­ri­ka, nu­spren­dė ig­no­ruo­ti na­cių eko­no­mi­nius pa­sie­ki­mus“ ir pa­na­šiai.

Seimo narys konservatorius Arimantas Dumčius. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Pa­ma­tęs, ko­kia me­džia­ga sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je pa­si­da­li­jo A. Dum­čius, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krišk­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis pra­trū­ko. „Ap­gai­lė­ti­na, kad par­tie­tis, mū­sų frak­ci­jos na­rys, in­ter­ne­te da­li­na­si vi­so­kiu šlamš­tu. Ap­gai­les­tau­ju ir at­sip­ra­šau žmo­nių, ku­riuos tai ga­lė­jo įžeis­ti. Hit­le­rio na­cių re­ži­mo pseu­do-is­to­ri­nis eko­no­mi­nių „pa­sie­ki­mų“ ap­ra­ši­nė­ji­mas, kai nu­ty­li­mas ho­lo­kaus­tas ir ki­ti bai­sūs šio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mai, yra vi­siš­kai ne­priim­ti­ni. Skam­bi­nau A. Dum­čiui, kad jis vie­šai pa­aiš­kin­tų, ko­dėl da­li­jo­si to­kiu teks­tu, ta­čiau kol kas ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Bet ku­riuo at­ve­ju, šis epi­zo­das dar kar­tą įro­do, kad at­si­nau­ji­ni­mas par­ti­jo­se yra rei­ka­lin­gas. Kau­no Kal­nie­čių apy­gar­do­je 2016-ai­siais - taip pat“, - pa­brė­žė G. Lands­ber­gis.