Teismus kamuoja rūpestis dėl saugumo
Lie­tu­vos teis­muo­se die­gia­mos tech­ni­nės prie­mo­nės, ku­rios tu­rė­tų už­ti­krin­ti fi­zi­nį teis­mo pro­ce­so da­ly­vių sau­gu­mą. Ta­čiau Te­mi­dės tar­nai abe­jo­ja, ar jos su­teiks to­kį sau­gu­mo jaus­mą, ko­kį ga­ran­ta­vo teis­mų pa­sta­tuo­se bu­dė­ję po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Per­nai 40 teis­mų po­sė­džių sa­lių bu­vo įreng­ti spe­cia­lūs ati­tva­rai, kai kur – pa­vo­jaus myg­tu­kai. Šie­met sau­gu­mo prie­mo­nių ar­se­na­las ple­čia­mas – die­gia­mos pa­vo­jaus pra­ne­ši­mų, vaiz­do ste­bė­ji­mo ir įei­gos kon­tro­lės sis­te­mos. Kai ku­rie teis­mai ap­rū­pi­na­mi ran­ki­niais me­ta­lo de­tek­to­riais.

Vis dėl­to teis­mų at­sto­vai ap­gai­les­tau­ja, kad nuo 2013 me­tų bu­vo at­si­sa­ky­ta fi­zi­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ap­sau­gos.

Nau­ji atitvarai

Kas­met 62 Lie­tu­vos teis­mus pa­sie­kia apie 300 tūkst. by­lų, kas­dien tei­sė­jai iš­nag­ri­nė­ja be­veik pu­san­tro tūks­tan­čio by­lų. Kiek­vie­ną die­ną jiems ten­ka apk­laus­ti šim­tus žmo­nių, ta­pu­sių smur­to ar sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo au­ko­mis, įta­ria­muo­sius, kal­ti­na­muo­sius ir liu­dy­to­jus.

Iki 2013 me­tų teis­muo­se tvar­ką ir rim­tį už­ti­krin­da­vo po­li­ci­ja – bu­vo įreng­ti bu­dė­to­jų pos­tai. Bet tau­pant lė­šas jų at­si­sa­ky­ta. Fi­zi­nė po­li­ci­jos ap­sau­ga li­ko tik ke­tu­riuo­se teis­muo­se – Kons­ti­tu­ci­nia­me, Aukš­čiau­sia­ja­me, Ape­lia­ci­nia­me ir Vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me.

Teismų posėdžių salėse jau kurį laiką montuojami saugūs, smūgiams atsparūs atitvarai./NTA nuotrauka

To­dėl šiuo me­tu fi­zi­nė teis­mų ap­sau­ga vyk­do­ma pa­si­tel­kus įvai­rias tech­ni­nes prie­mo­nes. Vie­na jų – teis­mų po­sė­džių sa­lė­se mon­tuo­ja­mi sau­gūs, smū­giams at­spa­rūs stik­li­niai ati­tva­rai tei­sia­mie­siems, kal­ti­na­mie­siems ir nu­teis­tie­siems. Teis­mų pir­mi­nin­kai ir by­las nag­ri­nė­jan­tys tei­sė­jai tei­gia jau ma­tan­tys nau­jų­jų ati­tva­rų nau­dą.

Anot Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kės Ge­mos Ja­nu­šie­nės, se­ni ati­tva­rai ne­ati­ti­ko ke­lia­mų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų – at­vi­ros me­di­nės pert­va­ros men­kai te­pa­dė­da­vo. Į teis­mą at­ves­ti su­im­tie­ji kar­tais mė­gin­da­vo pa­si­kal­bė­ti su drau­gais ar ar­ti­mai­siais, at­vy­ku­siais į po­sė­džių sa­lę. Net bū­ta at­ve­jo, kai ban­dy­ta per­duo­ti daik­tus su­im­tie­siems – prieš teis­mo po­sė­dį kon­vo­jaus par­ei­gū­nai, ap­žiū­rė­ję ati­tva­rą, po suo­lu ra­do pa­slėp­tus ke­lis mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus.

Nau­jie­ji dau­giau ne­gu 2 me­trų aukš­čio ati­tva­rai ne tik ne­lei­džia su­im­tie­siems bend­rau­ti su ki­tais į teis­mo sa­lę at­ėju­siais as­me­ni­mis, bet ir at­ski­ria par­ody­mus tei­kian­čius liu­dy­to­jus ir nu­ken­tė­ju­siuo­sius nuo tei­sia­mų as­me­nų. Be to, šių ati­tva­rų du­rys yra ra­ki­na­mos, iš vi­daus jų ne­ati­da­ry­si.

Re­da Mo­lie­nė: „Iš sa­vo biu­dže­tų teis­mai įdieg­ti to­kių nau­jo­vių ne­ga­li, nes ne­tu­ri tam lė­šų – gau­na­mų pi­ni­gų var­giai pa­kan­ka bū­ti­niau­sioms reik­mėms.“

Per­nai nau­jas ati­tva­ras įreng­tas ir Tau­ra­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo po­sė­džių sa­lė­je. Šio teis­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Ba­jo­ri­nie­nės tei­gi­mu, pa­kei­tus me­di­nį ati­tva­rą sau­ges­niu, tei­sė­jai įsi­ti­ki­no, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji ir liu­dy­to­jai, da­ly­vau­jan­tys by­los nag­ri­nė­ji­me, jau­čia­si sau­giau, drą­siau tei­kia par­ody­mus. Pa­leng­vė­jo dar­bas ir kon­vo­jaus par­ei­gū­nams.

Prieš po­rą me­tų Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me įvy­ko in­ci­den­tas, kai į jo dar­buo­to­jus krei­pė­si pei­liu gink­luo­tas vy­ras. Po šio įvy­kio, pa­sak Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko Sva­jū­no Bliud­su­kio, teis­me bu­vo įreng­ti 7 pa­pil­do­mi pa­vo­jaus myg­tu­kai pa­vo­jaus ri­zi­kos zo­no­se ir pa­pil­do­mos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros. Be to, teis­mas ga­vo mo­bi­lų me­ta­lo ieš­kik­lį, o šiuo me­tu įren­gia­mos pert­va­ros, ku­rio­mis at­ski­ria­mos ad­mi­nis­tra­ci­nės ir vie­šo­sios zo­nos, sie­kiant už­ti­krin­ti dar­buo­to­jų sau­gu­mą.

Pa­si­gen­da policijos

Kai ku­rie „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti tei­sė­jai abe­jo­jo, ar vien elek­tro­ni­nė­mis ar tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­vyks už­ti­krin­ti, kad tiek teis­mo pro­ce­so da­ly­viai, tiek ki­ti as­me­nys teis­muo­se jaus­tų­si sau­giai.

Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Lai­mon­das No­rei­ka ne­slė­pė, kad teis­mo rū­mų pa­tal­po­se su­mon­tuo­tų pa­vo­jaus myg­tu­kų ne­už­ten­ka. „Šie­met te­ko nag­ri­nė­ti by­lą, kai kal­ti­na­ma­sis į po­sė­dį at­vy­ko ne­blai­vus ir pra­dė­jo elg­tis ne­de­ra­mai. Iš­kvie­tė­me po­li­ci­ją, kad ji nu­sta­ty­tų, ar as­muo ne­blai­vus. Nors po­li­ci­ja į iš­kvie­ti­mą rea­ga­vo iš­kart, kol par­ei­gū­nai at­vy­ko, pats tu­rė­jau sau­go­ti tą as­me­nį, kad ne­pa­bėg­tų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo jis.

Anot L. No­rei­kos, jei teis­mo pa­sta­to fo­jė bū­tų bu­dė­jęs po­li­ci­nin­kas, tei­sė­jui sau­go­ti gir­to kal­ti­na­mo­jo ne­bū­tų rei­kė­ję.

Kaip tei­gė Ma­ri­jam­po­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­na­sis va­do­vas, bend­rau­jant su ki­tų teis­mų tei­sė­jais, jam te­ko gir­dė­ti apie at­ve­jį, kai sky­ry­bų by­lą nag­ri­nė­jan­tis tei­sė­jas nu­ken­tė­jo nuo vie­no iš be­sis­ki­rian­čių­jų, o Ma­ri­jam­po­lė­je prieš ke­le­tą me­tų bū­ta si­tua­ci­jos, kai nuo ki­tų pro­ce­so da­ly­vių teis­mo fo­jė nu­ken­tė­jo as­muo, pri­pa­žin­tas nu­ken­tė­ju­siuo­ju ką tik nag­ri­nė­to­je by­lo­je.

„Teis­mo pa­sta­te bu­din­tis po­li­ci­jos par­ei­gū­nas at­lik­da­vo dve­jo­pą funk­ci­ją – ne tik fi­ziš­kai sau­go­da­vo ir ga­lė­da­vo iš kar­to rea­guo­ti, bet ir vei­kė pre­ven­ciš­kai. Vien jo bu­vi­mas vie­ną ša­lį draus­mi­no, o ki­tai su­teik­da­vo sau­gu­mo jaus­mą. To­dėl bū­tų ge­rai, jei bū­tų su­grą­žin­ti teis­mo pa­sta­tuo­se bu­dė­ję po­li­ci­nin­kai“, – svars­tė L. No­rei­ka.

Sau­gos naujoviškai

Ša­lies teis­mų po­sė­džių sa­lės spe­cia­liais ati­tva­rais ap­rū­pin­tos įgy­ven­di­nant Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą prog­ra­mą. Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos (NTA) di­rek­to­rės Re­dos Mo­lie­nės tei­gi­mu, teis­mai jau yra aiš­kiai iden­ti­fi­ka­vę ak­tua­liau­sias prob­le­mas ir sis­te­mos trū­ku­mus, ta­čiau ne vi­sus juos pa­jė­gūs ša­lin­ti pa­tys, be pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo.

Reda Molienė: „Iš savo biudžetų teismai įdiegti tokių naujovių negali, nes neturi tam lėšų - gaunamų pinigų vargiai pakanka būtiniausioms reikmėms."/NTA nuotrauka

„Iš sa­vo biu­dže­tų teis­mai įdieg­ti to­kių nau­jo­vių ne­ga­li, nes ne­tu­ri tam lė­šų – gau­na­mų pi­ni­gų var­giai pa­kan­ka bū­ti­niau­sioms reik­mėms. To­dėl kal­bė­ti apie biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą to­kioms reik­mėms – ne­rea­lu. Pa­si­nau­do­ti Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo par­ama bu­vo vie­nin­te­lė ga­li­my­bė no­rint ką nors pa­keis­ti“, – ti­ki­no R. Mo­lie­nė.

Anot jos, at­siž­vel­giant į kiek­vie­nam teis­mo pa­sta­tui nu­sta­ty­tą sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ly­gį, prie du­rų mon­tuo­ja­mi pa­ti­kros var­tai – me­ta­lo de­tek­to­riai, įren­gia­mi sei­fai. Juo­se teis­mų lan­ky­to­jai ga­li sau­giai pa­lik­ti sa­vo ver­ty­bes ar ki­to­kius daik­tus, ku­rių į po­sė­džių sa­lę ne­štis ne­ga­li­ma.

Ko­ri­do­riuo­se ir sa­lė­se įren­gia­mos vaiz­do ka­me­ros, teis­mai ap­rū­pi­na­mi gar­so įra­šy­mo bei ar­chy­va­vi­mo tech­ni­ka. Šiuo me­tu, be ati­tva­rų, teis­muo­se jau įreng­ta 760 pa­vo­jaus pra­ne­ši­mo myg­tu­kų po­sė­džių sa­lė­se, raš­ti­nių pri­ima­muo­siuo­se, 145 vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, 5 pert­va­ros, at­ski­rian­čios vie­šą­sias ir ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­tal­pas, 290 įei­gos kon­tro­lės sis­te­mų, 18 teis­mų ap­rū­pin­ti ran­ki­niais me­ta­lo de­tek­ci­jos ieš­kik­liais. Vi­soms šioms prie­mo­nėms iš Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo bu­vo gau­ta 1,27 mln. eu­rų.

„Kai ku­rie teis­mai yra su­si­ta­rę su vie­tos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tais, ir po­li­ci­jos eki­pa­žai sa­vo pa­tru­lia­vi­mo marš­ru­tus de­ri­na prie teis­mo po­sė­džių lai­ko, jei juo­se yra nu­ma­ty­ta svars­ty­ti ko­kią nors re­zo­nan­si­nę by­lą“, – tvir­ti­no NTA di­rek­to­rė. Jis pri­dū­rė, kad tei­sė­jams, teis­mų dar­buo­to­jams, lan­ky­to­jams, teis­mo pro­ce­so da­ly­viams yra par­eng­tas ir iš­leis­tas lei­di­nys apie grės­mių val­dy­mą ir sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą.