Teismuose mažėja baudžiamųjų, daugėja civilinių bylų
Lie­tu­vos teis­muo­se ma­žė­ja bau­džia­mų­jų, dau­gė­ja ci­vi­li­nių by­lų, ta­čiau pro­ce­so ter­mi­nai trum­pė­ja, menks­ta ir ne­iš­nag­ri­nė­tų by­lų li­ku­tis, tei­gia Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus.

Pri­sta­ty­da­mas 2016-ųjų teis­mo veik­los at­as­kai­tą, R.Nor­kus at­krei­pė dė­me­sį, kad pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se gau­na­mų bau­džia­mų­jų by­lų skai­čius per­nai, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais, su­men­ko 9 pro­cen­tais: nuo be­veik 18,4 tūkst. iki 16,8 tūks­tan­čio. Ši ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja pa­ste­bi­ma an­trus me­tus iš ei­lės. Ne­smar­kiai su­ma­žė­jo ir gau­tų ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų. Tuo me­tu, anot jo, ir taip kri­tiš­kai di­de­lis ci­vi­li­nių by­lų skai­čius ne­daug iš­au­go – nuo 206,1 iki 206,6 tūks­tan­čio.

Pa­sak R.Nor­kaus, ne­ma­žė­jan­tį ci­vi­li­nių by­lų skai­čių pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se lė­mė ne tik di­des­nis pi­lie­čių ir vers­lo ak­ty­vu­mas gi­nant sa­vo tei­ses, bet ir Sei­mas.

„Vien dėl ne­veiks­nu­mo ins­ti­tu­to re­for­mos Lie­tu­vos teis­mai per dve­jus me­tus be pa­pil­do­mų re­sur­sų tu­ri per­žiū­rė­ti 7 tūkst. jau anks­čiau ne­veiks­niais ir ri­bo­tai veiks­niais pri­pa­žin­tų as­me­nų by­lų. Po­zi­ty­vu tai, kad Lie­tu­vos teis­mai su by­lų skai­čiu­mi kol kas su­sit­var­ko ir vi­suo­se seg­men­tuo­se (bau­džia­mų­jų, ci­vi­li­nių, ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų) by­lų iš­nag­ri­nė­ta dau­giau, nei bu­vo gau­ta, to­dėl ne­iš­nag­ri­nė­tų by­lų li­ku­tis me­tų pa­bai­gai bu­vo ma­žes­nis, nei to­kių by­lų li­ku­tis me­tų pra­džio­je“, – tvir­ti­no R.Nor­kus.

Jis pa­žy­mi, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas vi­sų rū­šių by­lų per­nai iš­nag­ri­nė­jo ma­žiau nei 2015-ai­siais, ta­čiau ma­žė­jo ir ne­iš­nag­ri­nė­tų by­lų li­ku­čių – va­di­na­mie­ji by­lų „kamš­čiai“, ku­rie pa­sak teis­mo pir­mi­nin­ko, ir yra „es­mi­nė kliū­tis ope­ra­ty­viai tei­sin­gu­mui vyk­dy­ti“.

LAT duo­me­ni­mis, šia­me teis­me ci­vi­li­nių by­lų truk­mė per­nai su­trum­pė­jo nuo 195 iki 180 die­nų, bau­džia­mų­jų – nuo 163 iki 141, pra­šy­mų at­nau­jin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lą su­trum­pė­jo nuo 157 iki 130 die­nų.

LAT ci­vi­li­nė­se by­lo­se at­me­tė 44 proc., bau­džia­mo­sio­se – 66 proc., ad­mi­nis­tra­ci­nė­se by­lo­se – 58 proc. ka­sa­ci­nių skun­dų.

Anot R.Nor­kaus, pa­gal by­lų nag­ri­nė­ji­mo spar­tą Lie­tu­vos teis­mai yra vie­ni pir­mų­jų Eu­ro­po­je. Vis dėl­to LAT va­do­vas pri­pa­ži­no, kad fik­suo­ti ke­li by­lų už­del­si­mo at­ve­jai, pa­vyz­džiui, sky­rus by­lą tei­sė­jai, ji jau ki­tą die­ną iš­ėjo il­ges­nių nei mė­ne­sio at­os­to­gų.

Di­džio­ji da­lis LAT per­nai nag­ri­nė­tų by­lų su­si­ju­sios su kiek­vie­no as­mens kas­die­no­je ga­lin­čiais at­si­tik­ti įvy­kiais, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lio, ku­ris bu­vo per­duo­tas ki­tam as­me­niui, sa­vi­nin­ko at­sa­ko­my­be už pa­da­ry­tą ža­lą ar šio au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mu, nu­ken­tė­ju­sio ga­li­my­be gau­ti bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­tir­tų iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mą, ban­kru­ta­vu­sio ban­ko in­dė­li­nin­kų ar in­ves­tuo­to­jų ap­sau­ga ir kt.

LAT pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, kad teis­mas per­nai sie­kė bū­ti ir at­vi­res­nis vi­suo­me­nei aiš­kin­da­mas pri­im­tus reikš­min­gus spren­di­mus su­dė­tin­go­se by­lo­se.