Teismui perduota J. Radzevičiaus byla
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jo Jo­no Ra­dze­vi­čiaus su­kel­to eis­mo įvy­kio, per ku­rį žu­vo 67 me­tų vy­ras.

Kal­ti­na­ma­jam nu­sta­ty­tas su­nkus gir­tu­mo laips­nis, an­tra­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­kę Vil­niaus ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad J.Ra­dze­vi­čius, ar­tė­da­mas prie ne­re­gu­liuo­ja­mos pės­čių­jų pe­rė­jos, ne­su­lė­ti­no grei­čio ir ne­sus­to­jo prieš ją. Įva­žia­vęs į pės­čių­jų pe­rė­ją, J.Ra­dze­vi­čiaus vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis par­tren­kė ir su­ža­lo­jo į pe­rė­ją žen­gu­sį vy­rą. Jis nuo pa­tir­tų kū­no su­ža­lo­ji­mų mi­rė li­go­ni­nė­je.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas tam, ku­ris vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę bū­da­mas aps­vai­gęs nuo al­ko­ho­lio ir pa­žei­dė ke­lių eis­mo sau­gu­mo tai­syk­les, dėl ko įvy­ko eis­mo įvy­kis ir jo me­tu žu­vo žmo­gus, nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mę nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų.