Teismui perduota byla dėl galimos korupcijos išduodant laikinus leidimus užsieniečiams
Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nag­ri­nė­ti teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos iš­duo­dant už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiams lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Kal­ti­ni­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu par­eikš­ti pen­kiems as­me­nims, tarp jų yra ke­le­tas bu­vu­sių Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jų, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jas A.I. Vil­niu­je sie­kė, jog ki­tas as­muo M.R., pa­si­nau­do­da­mas sa­vo pa­žin­ti­mis, pa­veik­tų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jus, jog kai ku­riems už­sie­nie­čiams bū­tų grei­čiau nei ki­tiems iš­duo­ti lei­di­mai lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Už šią tar­pi­nin­ka­vi­mo „pas­lau­gą“ kal­ti­na­ma­jam M.R. ga­li­mai bu­vo mo­ka­ma nuo 100 iki 300 eu­rų.

Pa­si­nau­do­jant kai ku­rias mi­nė­to de­par­ta­men­to dar­buo­to­jais, ku­riems ga­li­mai bu­vo su­mo­kė­tas ky­šis, bu­vo ban­do­ma pa­veik­ti tuos de­par­ta­men­to dar­buo­to­jus, ku­rie nag­ri­nė­jo už­sie­nie­čių do­ku­men­tus.

Pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, duo­me­nų, kad pa­sta­rie­ji bū­tų ga­vę ne­tei­sė­tą at­ly­gį, nė­ra. Ma­no­ma, kad bu­vo sie­kia­ma pa­spar­tin­ti do­ku­men­tų iš­da­vi­mą ke­lio­li­kai už­sie­nie­čių.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo apk­laus­ti liu­di­nin­kai, siųs­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mai į už­sie­nio vals­ty­bes, at­lik­ti ki­ti pro­ce­si­niai veiks­mai. Tei­si­nės pa­gal­bos bu­vo kreip­ta­si į JAV. Tai bu­vo su­si­ję su elek­tro­ni­niu pa­štu - įta­ria­mie­ji su­si­ra­ši­nė­jo elek­tro­ni­niu pa­štu, ka­dan­gi nau­do­jo­si pa­što tar­ny­ba „Gmail“, o jos būs­ti­nė yra JAV, iš­siųs­tas tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mas.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai pra­dė­jo dar 2012 me­tų ru­de­nį. Ta­da STT ir pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad ti­ria­ma ga­li­ma ko­rup­ci­nė sche­ma, pa­gal ku­rią ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pi­lie­čiai, pa­gei­dau­jan­tys gau­ti lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ar­ba to­kius lei­di­mus pra­si­tęs­ti, mo­kė­jo pi­ni­gus tar­pi­nin­kau­jan­tiems ad­vo­ka­tams bei ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jams.

Įtar­ta, kad ad­vo­ka­tai ir jų pa­dė­jė­jai per­duo­da­vo sa­vo pa­žįs­ta­miems as­me­nims, tu­rin­tiems ry­šių Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te, o šie - Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nams, ga­lin­tiems pa­dė­ti, kad lei­di­mai už­sie­nie­čiams bū­tų iš­duo­da­mi grei­čiau.

Teis­mą jau anks­čiau pa­sie­kė ad­vo­ka­to Arū­no Mer­kio ir bu­vu­sio ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo Ig­no­to Un­gai­los by­la. Ji bu­vo iš­skir­ta iš 2012 me­tais pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Bu­vu­siam ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jui bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ky­šio da­vi­mo ad­vo­ka­tui, kad šis pa­veik­tų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to tar­nau­to­jus grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus. Tuo me­tu ad­vo­ka­tas bu­vo įta­ria­mas pri­ėmęs ky­šius ir, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo pa­žin­ti­mis su vals­ty­bės tar­nau­to­jais, sie­kęs juos pa­veik­ti, kad šie pa­spar­tin­tų nu­ro­dy­tų už­sie­nio pi­lie­čių pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mą.

Prieš teis­mą sto­ję A.Mer­kys ir I.Un­gai­la vi­siš­kai pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę. A.Mer­kiui teis­mas sky­rė 4518 eu­rų bau­dą, o I.Un­gai­la nuo baus­mės at­leis­tas pa­gal lai­da­vi­mą.

Įsta­ty­mas tam, kas siek­da­mas, kad as­muo, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo vi­suo­me­ni­ne pa­dė­ti­mi, tar­ny­ba, įga­lio­ji­mais, gi­mi­nys­te, pa­žin­ti­mis ar ki­ta ti­kė­ti­na įta­ka vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jai ar įstai­gai, tarp­tau­ti­nei vie­ša­jai or­ga­ni­za­ci­jai, jų vals­ty­bės tar­nau­to­jui ar jam pri­ly­gin­tam as­me­niui, pa­veik­tų ati­tin­ka­mą ins­ti­tu­ci­ją, įstai­gą ar or­ga­ni­za­ci­ją, vals­ty­bės tar­nau­to­ją ar jam pri­ly­gin­tą as­me­nį, kad šie tei­sė­tai ar ne­tei­sė­tai veik­tų ar ne­veik­tų vyk­dy­da­mi įga­lio­ji­mus, jam ar tre­čia­jam as­me­niui tie­sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai pa­siū­lė, pa­ža­dė­jo ar su­si­ta­rė duo­ti ar­ba da­vė ky­šį, nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki ket­ve­rių me­tų.

Šie­met va­sa­rio 9 die­ną Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­ba pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi iš­duo­dant lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ke­liems už­sie­nio pi­lie­čiams, ga­li­mai su­si­ju­siems su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu.

Ty­ri­mui va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.