Teismo leidimus pakeistų tėvų pasižadėjimai
Sa­vo būs­tą par­duo­ti ar įkeis­ti no­rin­čios šei­mos, au­gi­nan­čios ne­pil­na­me­čius vai­kus, yra pri­vers­tos nu­ei­ti kry­žiaus ke­lius, kol su­ren­ka vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus ir gau­na teis­mo lei­di­mą. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo su­pap­ras­tin­ti šią tvar­ką, ta­čiau ne­aiš­ku, ar tam pri­tars Sei­mas.

Ne­sant teis­mo lei­di­mo, no­ta­rai šei­mos, ku­rio­je yra ne­pil­na­me­čių vai­kų, tur­to san­do­rių ne­tvir­ti­na. Taip esą gi­na­mi ne­pil­na­me­čių in­te­re­sai. Ta­čiau tė­vai to­kius rei­ka­la­vi­mus va­di­na per­tek­li­niais.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja iš da­lies pri­ta­ria tė­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mui ir jau yra par­en­gu­si Ci­vi­li­nio ko­dek­so bei No­ta­ria­to įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­ma­to­ma su­ma­žin­ti tiek teis­mų dar­bo krū­vį, tiek tė­vų su­gaiš­ta­mą lai­ką įvai­rioms pa­žy­moms rink­ti.

„Po­pie­ri­nis“ apsidraudimas

Jau ne vie­nus me­tus už­sie­ny­je gy­ve­nan­ti bu­vu­si kau­nie­tė Vi­li­ja LŽ pa­sa­ko­jo, kiek jai te­ko varg­ti, kol ga­vo teis­mo lei­di­mą par­duo­ti šei­mos tri­jų kam­ba­rių bu­tą. Mat ja­me bu­vo re­gis­truo­ta ne­pil­na­me­tė du­kra, ku­ri iš ti­krų­jų gy­ve­no se­ne­lės na­me. Bu­tą Kau­ne rei­kė­jo par­duo­ti no­rint gau­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­ti į gy­ve­na­mą­jį būs­tą už­sie­ny­je.

Vi­li­ja ti­kė­jo­si, kad do­ku­men­tų tvar­ky­mas il­gai ne­už­truks. Ta­čiau kai mo­te­ris nu­ėjo pas no­ta­rą tvir­tin­ti par­da­vi­mo-pir­ki­mo su­tar­ties, pa­aiš­kė­jo, kad rei­ka­lin­gas teis­mo lei­di­mas par­duo­ti šį šei­mos tur­tą. Kol su­rin­ko do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kad bu­tas nei jai, nei jos ne­pil­na­me­čiams vai­kams ne­be­rei­ka­lin­gas, pra­ėjo be­veik mė­nuo.

Į keb­lią si­tua­ci­ją prieš ke­le­tą me­tų bu­vo pa­te­ku­si ir bu­vu­si ma­ri­jam­po­lie­tė, jau se­niai už­sie­ny­je gy­ve­nan­ti Li­li­ja. Teis­mo lei­di­mo jai pri­rei­kė, kai pa­no­ro tu­ri­mą tri­jų kam­ba­rių bu­tą Ma­ri­jam­po­lė­je, ku­rį ne vie­nus me­tus nuo­mo­jo, iš­keis­ti į ki­tą, ma­žes­nį dvie­jų kam­ba­rių, bet la­bai tvar­kin­gą bu­tą, nors vi­si trys mo­ters vai­kai gi­mę už­sie­ny­je, ten vi­są lai­ką ir gy­ve­no. „Ma­nau, kad to­kie teis­mo lei­di­mai tė­ra tik „po­pie­ri­nis“ ap­sid­rau­di­mas, ban­dy­mas pa­si­ro­dy­ti, kaip rū­pi­na­ma­si ne­pil­na­me­čiais vai­kais“, – LŽ sa­kė Li­li­ja.

Sie­kia palengvinimo

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, 2014 me­tais apy­lin­kių teis­mai iš­da­vė apie 13,5 tūkst. įvai­riau­sių lei­di­mų. Maž­daug apie 90 proc. jų – bū­tent lei­di­mai šei­mos tur­tą par­duo­ti ar įkeis­ti. By­los dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo su­da­ro be­veik 7 proc. vi­sų pir­mos ins­tan­ci­jos teis­muo­se per me­tus iš­nag­ri­nė­ja­mų ci­vi­li­nių by­lų.

Mi­nis­te­ri­jos at­lik­ta ana­li­zė par­odė, kad to­kie teis­mo lei­di­mai iš­duo­da­mi ga­na grei­tai, pa­pras­tai nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo iki lei­di­mo iš­da­vi­mo pra­ėjus 1–2 die­noms. At­ve­jai, kai teis­mai at­si­sa­ko iš­duo­ti to­kį lei­di­mą, nė­ra daž­ni, o at­si­sa­ky­mo prie­žas­tys daž­niau­siai bū­na for­ma­lios – pa­tei­kia­mi ne­iš­sa­mūs duo­me­nys, ne vi­si rei­kia­mi do­ku­men­tai, pra­šy­mą dėl lei­di­mo iš­da­vi­mo pa­si­ra­šo tik vie­nas su­tuok­ti­nių.

Anot tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio, teis­mų iš­duo­da­mų lei­di­mų siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti. Mat tė­vų par­ei­gą už­ti­krin­ti, kad dėl ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to san­do­rio ne­pil­na­me­tis vai­kas ne­bus pa­lik­tas be gy­ve­na­mo­jo būs­to ir ne­bus pa­žeis­ta jo tei­sė į gy­ve­ni­mo są­ly­gas, įtvir­ti­na ki­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so bei Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Tad jei tė­vai ar glo­bė­jai vai­ko tei­ses pa­žei­di­nė­ja, prie­mo­nių joms už­ti­krin­ti ga­li im­tis vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja ar­ba pro­ku­ro­ras. Be to, jei­gu vai­kas ma­no, kad tė­vai pa­žei­džia jo tei­ses, jis tu­ri tei­sę sa­va­ran­kiš­kai kreip­tis dėl gy­ny­bos į vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją, o nuo 14 me­tų – ir į teis­mą.

„Ma­ny­ti­na, kad teis­mo lei­di­mų ne­kil­no­ja­mo­jo daik­to, ku­ris yra šei­mos tur­tas, san­do­riams at­si­sa­ky­mas ne­igia­mos įta­kos ne­pil­na­me­čių vai­kų tei­sėms ir tei­sė­tiems in­te­re­sams ne­pa­da­rys“, – pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tvir­ti­no J. Ber­na­to­nis.

To­dėl par­duo­da­mi ar įkeis­da­mi bu­tą, ku­ris yra šei­mos tur­tas, su­tuok­ti­niai tu­rė­tų pa­teik­ti no­ta­rui ra­šy­ti­nį pa­tvir­ti­ni­mą, kad dėl šio san­do­rio ne­nu­ken­tės ne­pil­na­me­čio vai­ko in­te­re­sai. Tais at­ve­jais, kai šei­ma yra įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, aps­kai­tą, no­ta­ras, prieš tvir­tin­da­mas san­do­rį, tu­rės kreip­tis į vals­ty­bi­nę vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją, kad ši pa­teik­tų sa­vo iš­va­dą.

Jei tik Sei­mas pri­tar­tų siū­lo­moms pa­tai­soms, jos įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos.

Ne taip paprasta

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ne­si­ry­žo ver­tin­ti, kaip pa­sielgs Sei­mas. Mat si­tua­ci­ja yra kiek su­dė­tin­ges­nė, nei at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio.

„Da­bar­ti­nės Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tos pri­im­tos sie­kiant ap­sau­go­ti vai­kų in­te­re­sus, nes bū­ta ne vie­no at­ve­jo, kai iš­ger­ti mėgs­tan­tys tė­vai blo­gi­no sa­vo ir sa­vo vai­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gas – par­duo­da­vo ge­rą 2–3 kam­ba­rių bu­tą ir kel­da­vo­si gy­ven­ti į bend­ra­bu­čio kam­ba­rė­lį. To­dėl rei­kė­jo kaip nors at­siž­velg­ti į tai, kas ge­riau­sia ne­pil­na­me­čiams vai­kams“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Anot jo, iš­duo­da­mi lei­di­mus san­do­riams, teis­mai at­siž­vel­gia į vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų pa­teik­tą iš­va­dą, ki­tų so­cia­li­nių tar­ny­bų pa­teik­tas pa­žy­mas, ar šei­ma nė­ra pri­skir­ta so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų gru­pei. Tad jei nė­ra gin­čo, jei tar­ny­bos ne­prieš­ta­rau­ja, lei­di­mus san­do­riams šei­mos gau­na. „Gal bū­tent to­kiais at­ve­jais teis­mų lei­di­mų ir ne­rei­kė­tų. Bet jei yra nors koks prieš­ta­ra­vi­mas ar ne­aiš­ku­mas, teis­mo lei­di­mas, ma­ny­čiau, bū­ti­nas“, – pa­brė­žė J. Sa­ba­taus­kas.