Teisme – dar vienas įpareigojimas įrašyti pavardę su „W“ gimimo liudijime
Teis­mas įpa­rei­go­jo įra­šy­ti pa­var­dę su ne­lie­tu­viš­ka „w“ dar vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio gi­mi­mo liu­di­ji­me.

Po tre­čia­die­nį Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo pri­im­to spren­di­mo tai jau an­tro­ji War­dyn (Var­dyn) šei­mos per­ga­lė teis­me dėl pa­var­džių ra­šy­bos. Ba­lan­dį pri­im­tas ana­lo­giš­kas spren­di­mas dėl ki­to Lie­tu­vos pi­lie­tės Mal­go­ža­tos Ru­ne­vič – Var­dyn ir jos vy­ro Len­ki­jos pi­lie­čio Lu­kas­zo Pa­we­lo War­dy­no (Lu­ka­šo Pa­ve­lo Var­dy­no) vai­ko.

Kaip BNS nu­ro­dė Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do va­do­vė, ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ja Eve­li­na Ba­li­ko, at­sto­vau­jan­ti as­me­nims by­lo­se dėl ori­gi­na­lios as­men­var­džių ra­šy­bos, nors pir­ma­sis vai­kas jau ga­vo gi­mi­mo liu­di­ji­mą su ori­gi­na­lia pa­var­de, Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­ba jam at­si­sa­kė iš­duo­ti pa­są su pa­var­de „War­dyn“. Dėl to šei­ma šią sa­vai­tę taip pat ke­ti­na kreip­tis į teis­mą.

Per pa­sta­ruo­sius me­tus į teis­mus dėl ori­gi­na­lios as­men­var­džių ra­šy­bos san­tuo­kos, gi­mi­mo liu­di­ji­muo­se krei­pė­si ke­le­tas šei­mų, iki šiol vi­si teis­mų spren­di­mai bu­vo pa­lan­kūs šei­moms. Spren­di­mai dėl pa­var­džių ra­šy­bos pa­suo­se ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­se kol kas nė­ra pri­im­ti.

E.Ba­li­ko tei­gia, kad dau­gu­ma ori­gi­na­lių pa­var­džių ra­šy­bos teis­muo­se sie­kian­čių as­me­nų yra ne ki­tų tau­ty­bių at­sto­vai, o su už­sie­nio pi­lie­čiais su­si­tuo­ku­sios lie­tu­vės.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Sei­me svars­to­mi du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­das bu­vo ga­vęs Sei­mo se­kre­to­ria­to pa­ti­ki­ni­mą, kad pa­var­džių ra­šy­ba par­la­men­te vėl bus svars­to­ma ge­gu­žę, ta­čiau šis klau­si­mas į Sei­mo dar­bot­var­kę ne­bu­vo įtrauk­tas.