Teisme - Baltarusijos karininko ir jo užverbuoto lietuvio bendravimo įrašai
Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bos (GRU) ka­ri­nin­kas Ser­ge­jus Ku­ru­len­ka ir tuo­me­ti­nis bend­ro­vės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas Ro­mual­das Lips­kis kal­bė­jo­si ir apie žve­jy­bą, ir apie ka­ri­nius ob­jek­tus.

Tai ro­do slap­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) fik­suo­ti įra­šai, ku­rių da­lis pir­ma­die­nį bu­vo pa­skelb­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, nag­ri­nė­jan­čia­me šni­pi­nė­ji­mu Bal­ta­ru­si­jai kal­ti­na­mo Lie­tu­vos pi­lie­čio R.Lips­kio by­lą. Teis­mas nu­spren­dė, kad da­lį by­los me­džia­gos skelbs vie­šuo­se, da­lį - už­da­ruo­se teis­mo po­sė­džiuo­se.

„Me­džia­gą apie žval­gy­bos bū­dus ir me­to­dus, tak­ti­nus veiks­mus, nau­do­ja­mas tech­ni­nes prie­mo­nes, as­me­nis, ku­rie nė­ra pro­ce­so da­ly­viai ir liu­dy­to­jai, gar­sin­ti už­da­ra­me po­sė­dy­je, o ki­tą - vie­ša­me“, - po­sė­džio pra­džio­je sa­kė tei­sė­ja Jur­gi­ta Ma­čio­ny­tė.

By­los duo­me­ni­mis, R.Lips­kis sa­vo ka­bi­ne­te „O­ro na­vi­ga­ci­jo­je“ slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai. Įta­ria­ma, kad Bal­ta­ru­si­jai rink­ta ir per­duo­ta in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, jos da­li­nius, stra­te­gi­nę reikš­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čias vals­ty­bės įmo­nes, jų veik­lą, ob­jek­tus bei įren­gi­nius jo­se.

Iš pra­džių teis­mas pa­skel­bė iš­ra­šą iš tech­ni­nių prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mo pro­to­ko­lo. Par­ei­gū­nai ra­šo, kad už­fik­suo­ta ty­ri­mui reikš­min­ga in­for­ma­ci­ja apie R.Lips­kio ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čio S.Ku­ru­len­kos ga­li­mai vyk­do­mą šni­pi­nė­ji­mą, bu­vo pa­teik­tas te­le­fo­ni­nio po­kal­bio tu­ri­nys. Teis­mas gar­so įra­šų ne­klau­sė, po­sė­dy­je bu­vo skai­to­mos tik po­kal­bių ste­nog­ra­mos, iš­ves­tos į lie­tu­vių kal­bą.

„La­bas, kaip gy­vas, alaus iš­ger­sim, ke­lin­tą va­lan­dą at­si­lais­vin­si?“, - vie­na­me įra­šų S.Ku­ru­len­ka klau­sia R.Lips­kio. Šis at­sa­ko, ka­da baigs dar­bą.

„La­bas Ro­mai. Dirb­ti ne­truk­dau. Kaip ten pas ta­ve šian­dien, klau­syk rei­kia šian­dien. Tu man pa­sa­kyk vie­tą ir lai­ką“, - ki­ta­me įra­še už­fik­suo­ti S.Ku­ru­len­kos žo­džiai. R.Lips­kis kal­ba apie sa­vo sa­vo so­dą, aiš­ki­na, kaip nu­va­žiuo­to iki jo.

Spe­cia­lio­sios tar­ny­bos už­fik­sa­vo ir po­kal­bius tarp R.Lips­kio ir jo sū­naus, ja­me jie kal­ba­si apie fo­toa­pa­ra­to at­min­ties kor­te­lę.

Vie­na­me po­kal­by­je R.Lips­kis ir S.Ku­ru­len­ko kal­ba apie R.Lips­kio iš­vy­ką į Šiau­lius.

Pro­ku­ro­ras sau­sį teis­me yra skel­bęs, jog R. Lips­kis, su Bal­ta­ru­si­jos KGB agen­tu S.Ku­ru­len­ka su­si­ti­kęs pre­ky­bos cen­tre, žo­džiu per­da­vė in­for­ma­ci­ją apie Zok­nių oro uos­tą - ob­jek­tų iš­dės­ty­mą, nau­jų ob­jek­tų įren­gi­mo pla­nus, pa­te­ki­mo są­ly­gas, ko­mu­ni­ka­ci­jas, inf­ras­truk­tū­rą.

Vie­na­me po­kal­by­je už­fik­suo­ta, kad R.Lips­kis sa­ko pir­mą kar­tą va­žia­vęs į Šiau­lius, S.Ku­ru­len­ka jo klau­sia, „na, ir kas ten“. R.Lips­kis sa­ko, „bu­vau ten, kur mū­sų dis­pe­če­riai sė­di“.

„Ar vi­du­je bus ga­li­my­bė už­fik­suo­ti?“, - klau­sia S.Ku­ru­len­ko. R.Lips­kis at­sa­ko, kad „nie­ko ten įdo­maus“.

R.Lips­kis teis­me ne­nei­gė nė vie­no sa­vo po­kal­bio su S.Ku­ru­len­ka, sū­nu­mis, ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad 2013 ko­vo 4 die­ną par­duo­tu­vė­je vy­kęs po­kal­bio iš ti­krų­jų bu­vo il­ges­nis, nei pa­teik­ta by­lo­je.

„Šiau­liuo­se aš nie­ko ne­ma­čiau, man rei­kė­jo ką nors jam pa­sa­ky­ti, aš pa­sa­kiau, kad sta­to­mas sto­vas, klo­ja­mas nau­jas ka­be­lis. Man rei­kė­jo apie ką nors su juo kal­bė­ti. Jis pa­sa­kė „vi­so ge­ro tu man dau­giau ne­įdo­mus, gy­venk kol kas“, - teis­mui pir­ma­die­nį tei­gė R.Lips­kis.

Vals­ty­bės kal­tin­to­jas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas kal­ti­na­mo­jo klau­sė, su kuo, pa­gal po­kal­bių įra­šą, no­rė­ta su­pa­žin­din­ti jo jau­nes­nį­jį sū­nų.

„S.Ku­ru­len­ka bu­vo vers­li­nin­kas. Jam bu­vo duo­tas lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, ne­ži­nia, ko­dėl sau­gu­mas da­vė, jei­gu pen­ke­rius me­tus ži­no­jo (apie šni­pi­nė­ji­mą - BNS). Dėl Mask­vos, ka­da su­ži­no­jo, kad ma­no sū­nus už­sii­mi­nė­ja de­ta­lė­mis iš Mask­vos, va­žiuo­ja į Len­ki­ją, pa­skui siun­čia į Mask­vą. Jis sa­kė, kad tu­ri pa­žįs­ta­mų daug Mask­vo­je, gal su­do­mins. Jis da­vė są­ra­šą ir pa­pra­šė, kad sū­nui pa­duo­čiau. Aš sū­nui nie­ko ne­no­rė­jau sa­ky­ti, iš­me­čiau la­pe­lį. Aš pa­sa­kiau, kad sū­naus ne­do­mi­na“, - at­sa­kė R.Lips­kis.

Pa­skel­bęs vie­šą me­džia­gą, teis­mas ki­tą da­lį me­džia­gos skel­bia už­da­ra­me po­sė­dy­je.

VSD ne­se­niai pa­skel­bė, kad Bal­ta­ru­si­jos agen­tas S.Ku­ru­len­ka Lie­tu­vo­je bu­vo už­ver­ba­vęs du agen­tus: in­for­ma­ci­ją jam tei­kė bu­vęs vals­ty­bi­nės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jas R. Lips­kis ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Abu šie as­me­nys yra su­lau­kę kal­ti­ni­mų dėl šni­pi­nė­ji­mo ir da­bar tei­sia­mi.

R.Lips­kio by­lo­je teis­mui per­duo­ti sep­ty­ni by­los to­mai, juo­se yra 1,3 tūkst. do­ku­men­tų ir 26 laik­me­nos su įvai­riais vaiz­do bei gar­so įra­šais.

Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas dau­giau nei prieš me­tus, jam gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų. R.Lips­kis sa­vo kal­tę ne­igia.

Kaip yra sa­kęs bu­vęs Vals­ty­bės sau­gu­mo va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na, vi­sa žval­gy­bos ope­ra­ci­ja de­mas­kuo­jant R.Lips­kį tru­ko dau­giau kaip tre­jus me­tus. Jis ne­ko­men­ta­vo, kiek me­džia­gos įta­ria­ma­sis spė­jo per­duo­ti Bal­ta­ru­si­jai, ar­gu­men­tuo­da­mas, jog „mes ne­ga­li­me leis­ti ži­no­ti, ką mes ži­no­me“.

Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, kad Bal­ta­ru­si­ja gau­ta in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si ir su Ru­si­ja.

Pro­ku­ro­rai at­lie­ka dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šni­pi­nė­ji­mo, kai gruo­džio pa­bai­go­je dėl įta­ri­mų šni­pi­nė­ji­mu bu­vo su­lai­ky­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ka­rys.