Teismas „Viasat“ įpareigojo transliuoti LRT Kultūros kanalą
Re­trans­liuo­to­jas „Via­sat“ iki šių me­tų pa­bai­gos pri­va­lės pra­dė­ti trans­liuo­ti ka­na­lą „LRT kul­tū­ra“, nu­spren­dė teis­mas.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) šią sa­vai­tę at­me­tė „Via­sat“ skun­dą, ku­riuo bend­ro­vė pra­šė pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) sau­sį pri­im­tą įpa­rei­go­ji­mą trans­liuo­ti ka­na­lą. Nu­tar­tis yra ga­lu­ti­nė ir ne­skun­džia­ma.

LRTK rei­ka­lau­ja, kad ka­na­las bū­tų pra­dė­tas trans­liuo­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Tuo me­tu „Via­sat“ nu­ro­dė, kad šiam rei­ka­la­vi­mui įvyk­dy­ti iš vi­so tech­ni­nėms prie­mo­nėms, su­tar­čių su pa­ly­do­vo ope­ra­to­riu­mi su­da­ry­mui bend­ro­vė tu­rė­tų in­ves­tuo­ti apie 0,5 mln. eu­rų.

„Ka­na­lą LRT Kul­tū­ra ro­dy­tu­me, ta­čiau trans­liuo­to­jas (LRT) nė­ra par­uo­šęs šio ka­na­lo sig­na­lo pa­tei­ki­mo per pa­ly­do­vą – šis ka­na­las nė­ra lais­vai prie­ina­mas pa­ly­do­ve, to­dėl mes tech­niš­kai ne­ga­li­me jo ro­dy­ti. Dėl šios prie­žas­ties ma­no­me, kad mes ati­tin­ka­me Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus ir tu­ri­me bū­ti at­leis­ti nuo įpa­rei­go­ji­mo ro­dy­ti ka­na­lą“, – BNS anks­čiau yra sa­kęs „ Via­sat“ kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Ge­di­mi­nas Gal­kaus­kas.

LVAT pa­žy­mė­jo, kad re­trans­liuo­to­jai ro­dy­ti vi­sas ne­ko­duo­tas na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas įpa­rei­go­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu.

„Tai­gi, net ir pri­tai­kius par­eiš­kė­jo pra­šo­mą rei­ka­la­vi­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nę ir su­stab­džius Ko­mi­si­jos 2016 m. sau­sio 20 d. spren­di­mo ga­lio­ji­mą, tai sa­vai­me ne­bū­tų pa­grin­das par­eiš­kė­jui ne­vyk­dy­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo (...) įtvir­tin­to rei­ka­la­vi­mo“, – ra­šo­ma teis­mo spren­di­me.

LVAT taip pat nu­ro­do, jog gal­būt pa­ti­ria­mus nuo­sto­lius bend­ro­vė ga­li iš­siieš­ko­ti įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Lie­tu­vo­je nuo 2002 me­tų vei­kian­ti „ Via­sat“ pa­slau­gas tei­kia Bal­ti­jos ša­ly­se ir Ukrai­no­je.