Teismas vėl grįš prie A. Matonio bylos
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tu­rės iš nau­jo nag­ri­nė­ti bu­vu­sio Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro (LKPB) va­do­vo Al­gir­do Ma­to­nio skun­dą dėl jam skir­tos nuo­bau­dos už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) an­tra­die­nį pa­nai­ki­no per­nai rugp­jū­tį pri­im­tą apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria bu­vo at­mes­tas už Ke­lių eis­mo tai­syk­les nu­baus­to eks­pa­rei­gū­no skun­das.

LAT nu­spren­dė, kad Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas ne­su­da­rė ga­li­my­bių A.Ma­to­niui pa­teik­ti teis­mui įro­dy­mus ir duo­ti pa­aiš­ki­ni­mus apie do­ku­men­tuo­se pa­teik­tą įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją.

„A­pe­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas to ne­ver­ti­no kaip pro­ce­so pa­žei­di­mo, o par­eiš­kė­jui to­kia ga­li­my­bė ne­bu­vo su­teik­ta ir vė­liau“, - kons­ta­ta­vo LAT.

A.Ma­to­nio skun­dą dėl apy­lin­kės teis­mo skir­tos nuo­bau­dos nag­ri­nė­jęs apy­gar­dos teis­mas pa­pra­šė LKPB in­for­muo­ti apie kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ty­ri­mo ei­gą ir pa­teik­ti dvi pa­žy­mas. Per­žiū­rė­jęs by­lą LAT nu­spren­dė, kad nė­ra jo­kių duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad apy­gar­dos teis­mui bu­vo pa­teik­ta pra­šo­ma me­džia­ga ir teis­mas ją pers­kai­tė.

LAT tei­sė­jai nu­tar­ty­je kons­ta­ta­vo, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­li­ko įro­dy­mų ty­ri­mą - iš­nag­ri­nė­jo nau­jai gau­tus duo­me­nis ir jais grin­dė spren­di­mą, ne­su­pa­žin­di­nęs su­in­te­re­suo­tų pro­ce­so da­ly­vių su nau­jai gau­ta by­los me­džia­ga. To­dėl ne­su­teik­da­mas tei­sės pro­ce­so da­ly­viams su­si­pa­žin­ti su nau­jai gau­tais do­ku­men­tais, pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus, pra­šy­mus, juos gin­čy­ti, ne­su­da­rė ly­gių da­ly­vau­ti pro­ce­se, pa­teik­ti gy­ny­bos ar­gu­men­tus ir taip pa­žei­dė run­gi­mo­si pri­nci­pą, su­var­žė A.Ma­to­nio tei­sę į gy­ny­bą.

LAT nu­ta­rė, kad apy­gar­dos teis­mas iš­sa­miai ne­iš­nag­ri­nė­jo bu­vu­sio LKPB vir­ši­nin­ko skun­do, ne­iš­siaiš­ki­no vi­sų ap­lin­ky­bių, tu­rin­čių reikš­mės by­lai tei­sin­gai iš­spręs­ti, pa­žei­dė run­gi­mo­si ir tei­sės į gy­ny­bą pri­nci­pus ir taip pa­da­rė es­mi­nius pro­ce­so tei­sės pa­žei­di­mus.

Per­nai rugp­jū­čio 29 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad skun­dą at­me­tė, pa­lik­da­mas ga­lio­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo nu­ta­ri­mą. Apy­gar­dos teis­mas ma­nė, kad ap­lin­ky­bės, ku­rias A.Ma­to­nio at­sto­vas dės­tė skun­de - kad bu­vo bū­ti­na­sis rei­ka­lin­gu­mas, kad vi­suo­me­nei ir vals­ty­bei grė­sė pa­vo­jus - ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Esą grės­mę kė­lu­si in­for­ma­ci­ja ne­pa­sit­vir­ti­no, ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas.

2014 me­tų lie­pos 4 die­ną Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus A.Ma­to­niui sky­rė 2 tūkst. li­tų (579 eu­rų) bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mu dve­jiems me­tams. Tai mi­ni­ma­li nuo­bau­da už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, kai nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis.

Tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas pa­skel­bė, jog ne­nus­ta­ty­ta, kad A. Ma­to­nis vai­ra­vo ne­blai­vus esant bū­ti­no­jo rei­ka­lin­gu­mo są­ly­go­mis.

A.Ma­to­nis teis­me vie­šai pri­si­pa­ži­no kal­tas dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus. Jis kar­tu su ad­vo­ka­tu apy­lin­kės teis­mo pra­šė ne­tai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės, nes esą vei­kė bū­ti­no­jo rei­ka­lin­gu­mo są­ly­go­mis - tu­rė­jo im­tis veiks­mų dėl gau­tos in­for­ma­ci­jos, kė­lu­sios pa­vo­jų vi­suo­me­nės sau­gu­mui. Teis­mas pa­skel­bė, kad iš slap­to­jo bend­ra­dar­bio SBA A. Ma­to­nis ga­vo in­for­ma­ci­jos apie pro­ru­siš­kų gru­pių vei­ki­mą, ku­rios su­si­ju­sios su ka­ri­niu konf­lik­tu Ukrai­no­je.

Sa­vo kal­bo­je A.Ma­to­nis mi­nė­jo „ned­rau­giš­kų ša­lių“ spe­cia­lių­jų tar­ny­bų vei­ki­mą ir jų nau­do­ja­mas se­ki­mo prie­mo­nes, ku­rios su­da­ro ga­li­my­bę klau­sy­tis net po­li­ci­jos po­kal­bių. Jo ad­vo­ka­tas Ug­nius Pėd­ny­čia teis­mui pa­aiš­ki­no, kad jo klien­tas tą­kart bu­vo su­si­ti­kęs su slap­tu po­li­ci­jos bend­ra­dar­biu, ku­rį įvar­di­ja kaip SBA. Šis jam pa­tei­kė svar­bios in­for­ma­ci­jos apie nu­si­kal­ti­mus, ku­rie ne­tru­kus ga­li bū­ti įvyk­dy­ti.

Tuo­me­ti­nis LKPB va­do­vas ne­blai­vus prie vai­ro įkliu­vo be­veik prieš me­tus - 2014 me­tų ko­vo 22 die­ną, po šio įvy­kio jis at­leis­tas iš LKPB vir­ši­nin­ko par­ei­gų. Par­ei­gū­nui me­di­ci­nos įstai­go­je nu­sta­ty­tas 1,71 pro­mi­lės gir­tu­mas. Tuo me­tu ko­vo 26 die­nos me­di­ci­ni­nės ap­žiū­ros ne­blai­vu­mui nu­sta­ty­ti ak­tas pa­tvir­ti­na, kad A.Ma­to­nio krau­jy­je ras­ta 2,19 pro­mi­lės al­ko­ho­lio.

A.Ma­to­nis taip pat ne­sėk­min­gai by­li­nė­jo­si dėl at­lei­di­mo iš tar­ny­bos - Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas per­nai lap­kri­tį pri­im­ta nu­tar­ti­mi at­me­tė A.Ma­to­nio skun­dą at­sa­ko­vui Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui dėl įsa­ky­mo, ku­riuo jis at­leis­tas iš vi­daus tar­ny­bos. Teis­mas pa­skel­bė, kad aukš­tas par­ei­gas ėjęs ir ne­blai­vus vai­ra­vęs par­ei­gū­nas at­leis­tas tei­sė­tai - jis su­lau­žė prie­sai­ką ir pa­že­mi­no par­ei­gū­no var­dą bei pa­ken­kė vi­sos po­li­ci­jos au­to­ri­te­tui.

Iš po­li­ci­jos at­leis­tas A. Ma­to­nis įsi­dar­bi­no įmo­nė­je „Gel­sau­ga“. Tai yra duk­te­ri­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ įmo­nė, ku­ri rū­pi­na­si ob­jek­tų ap­sau­ga ir tei­kia ki­tas pa­slau­gas.