Teismas: valstybės dotacija Darbo partijai skirta neteisėtai
Vals­ty­bės do­ta­ci­ja Dar­bo par­ti­jai po reor­ga­ni­za­ci­jos skir­ta tei­sė­tai, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT).

Pa­sak teis­mo, prieš­in­gu at­ve­ju bū­tų ne­pro­por­cin­gai ap­ri­bo­ta par­ti­jų aso­cia­ci­jos lais­vė, ka­dan­gi tei­sė reor­ga­ni­zuo­tis ar jung­tis yra po­li­ti­nės par­ti­jos (aso­cia­ci­jos) tei­sės lais­vai tvar­ky­ti sa­vo vi­daus rei­ka­lus tu­ri­nio da­lis.

Sa­vo spren­di­mu LVAT at­me­tė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų skun­dą dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) Dar­bo par­ti­jai skir­tos 2013 me­tų an­tro pus­me­čio do­ta­ci­jos - 1 mln. 771 tūkst. li­tų ar­ba 492 tūkst. eu­rų.

Kon­ser­va­to­riai ar­gu­men­ta­vo, kad pi­ni­gai „dar­bie­čiams“ ne­prik­lau­sė, nes po su­si­jun­gi­mo su Lei­bo­ris­tų par­ti­ja bu­vo įre­gis­truo­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vo. Tuo me­tu vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tik tos par­ti­jos, ku­rios da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se ir gau­na ati­tin­ka­mą rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą.

LVAT pa­brė­žė, kad iš vie­šo­sios tei­sės ky­lan­čių tei­sių ir par­ei­gų pe­rė­ji­mas po reor­ga­ni­za­vi­mo veik­lą tę­sian­čiam ar nau­jai su­kur­tam su­bjek­tui yra ga­li­mas, o ki­toks tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo dėl vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo po­li­ti­nėms par­ti­joms aiš­ki­ni­mas „iš es­mės ne­pro­por­cin­gai ri­bo­tų aso­cia­ci­jos lais­vę“.

LVAT taip pat pa­žy­mė­jo, kad ga­li­my­bė po­li­ti­nei par­ti­jai po reor­ga­ni­za­ci­jos pe­rim­ti tei­sę į da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis nė­ra sve­ti­ma ir ki­tų vals­ty­bių tei­sei.

Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį ir tai, jog anks­tes­nės ana­lo­giš­kos si­tua­ci­jos bu­vo spren­džia­mos to­kiu pa­čiu bū­du, pa­vyz­džiui, spren­di­mą aps­kun­du­siems kon­ser­va­to­riams 2008 me­tais bu­vo pa­skir­ta do­ta­ci­ja, nors Tė­vy­nės są­jun­ga–­Lie­tu­vos krikš­čio­nys bu­vo nau­ja par­ti­ja, su­si­jun­gus Tė­vy­nės są­jun­gai ir Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tams.

Že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas bu­vo nu­spren­dęs, kad do­ta­ci­ja par­ti­jai skir­ta ne­tei­sė­tai, nes rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­si bu­vu­sio­ji Dar­bo par­ti­ja iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro bu­vo iš­re­gis­truo­ta 2013 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną, tad jos eg­zis­ta­vi­mas - pa­si­bai­gęs.

Šį spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui aps­kun­dė ir Dar­bo par­ti­ja, ir do­ta­ci­ją sky­ru­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Dar­bo par­ti­ja do­ta­ci­ją nuo to lai­ko bu­vo ga­vu­si jau ke­lis kar­tus.

Dar­bo par­ti­ja 2013 me­tais su­si­jun­gė su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja ir tuo­met nau­ja­sis da­ri­nys bu­vo pa­va­din­tas Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai). Dėl reor­ga­ni­za­ci­jos, po ku­rios for­ma­liai įsteig­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, par­ti­jos at­žvil­giu bu­vo nu­trauk­ta „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la, nors par­ti­jos va­do­vai bu­vo nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo. Vė­liau ru­de­nį Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai) po su­si­jun­gi­mo su Krikš­čio­nių par­ti­ja grį­žo prie se­no­jo pa­va­di­ni­mo.