Teismas: valstybė L. Stankūnaitei turi sumokėti 11,5 tūkst.
Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei pri­tei­sė 11 tūkst. 584 eu­rus ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ra­sa Stun­džė­nie­nė.

Ši su­ma pri­teis­ta nag­ri­nė­jant bu­vu­sių Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nų Egi­di­jaus Kuc­kai­lio ir Ra­sos Kai­rie­nės bau­džia­mą­ją by­lą.

2013 me­tų rug­sė­jį Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mas šiuos du po­li­ci­nin­kus pri­pa­ži­no kal­tais dėl tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo, iš­da­vus pa­žy­mą apie ta­ria­mą Drą­siaus Ke­džio duk­ters tvir­ki­ni­mą.

Nuo­spren­džiu Kau­no mies­to Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vęs vir­ši­nin­kas E.Kuc­kai­lis ir to pa­ties ko­mi­sa­ria­to ty­rė­ja R.Kai­rie­nė - nu­baus­ti bau­do­mis po 4940 li­tų (1430 eu­rų). Ta­da teis­mas iš da­lies pa­ten­ki­no ir nu­ken­tė­ju­sio­sios L.Stan­kū­nai­tės ci­vi­li­nį ieš­ki­nį bei pri­tei­sė jai 40 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nės ža­los. Par­ei­gū­nų iš­duo­to­je pa­žy­mo­je ra­šy­ta, esą vai­kas bu­vo tvir­ki­na­mas ar­ti­mų­jų na­muo­se.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad 2008 me­tų gruo­džio 19 die­ną R.Kai­rie­nė ir E.Kuc­kai­lis kau­nie­čiui D.Ke­džiui ne­tei­sė­tai iš­da­vė pa­žy­mą, jog jo ma­ža­me­tė du­kra bu­vo prie­var­tau­ja­ma. Vė­liau re­mian­tis šia pa­žy­ma, Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas iš mo­ters at­ėmė du­krą. Ją lai­ki­nai glo­bo­jo D.Ke­džio se­suo, mer­gai­tės te­ta, tuo­me­ti­nė Kau­no apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­nė. Kė­dai­nių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė N.Venc­kie­nės glo­bo­tą mer­gai­tę per­duo­ti mo­ti­nai L.Stan­kū­nai­tei. Vyk­dy­da­ma teis­mo spren­di­mą, tei­sė­sau­ga mer­gai­tę mo­ti­nai per­da­vė 2012 me­tų ge­gu­žės 17 die­ną.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas R.Kai­rie­nę ir E.Kuc­kai­lį bu­vo iš­tei­si­nęs, vė­liau šį nuo­spren­dį pa­nai­ki­no Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas. Dėl ci­vi­li­nio ieš­ki­nio by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mui.

L.Stan­kū­nai­tei pi­ni­gai pri­teis­ti iš vals­ty­bės, at­sto­vau­ja­mos Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.

By­los dėl ta­ria­mos pe­do­fi­li­jos pro­ce­sas teis­muo­se yra ga­lu­ti­nai baig­tas - ve­lio­nis And­rius Ūsas yra vi­siš­kai iš­tei­sin­tas dėl vai­ko tvir­ki­ni­mo.