Teismas: V. Matuzas ir A. Romanovskis yra nekalti
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas, iš­ana­li­za­vęs by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus, kons­ta­ta­vo, kad V. Ma­tu­zas ir A. Ro­ma­novs­kis yra ne­kal­ti.

Pa­sak tei­sė­jų ko­le­gi­jos, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas tei­sin­gai nu­spren­dė, kad V. Ma­tu­zas ne­or­ga­ni­za­vo, ne­va­do­va­vo ir ap­gau­lės bū­du Lab­da­ros ir par­amos fon­do „Pa­ra­mos ini­cia­ty­vos“ pi­ni­gų 58 000 Lt (16 797,96 Eur) ne­pa­si­sa­vi­no.

Tei­sė­jų ko­le­gi­jos ver­ti­ni­mu, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas taip pat tei­sin­gai nu­spren­dė, kad by­los įro­dy­mai ne­pag­rin­džia A. Ro­ma­novs­kiui par­eikš­tų kal­ti­ni­mų, jog jis, teik­da­mas vie­šą­sias lo­bis­ti­nės veik­los pa­slau­gas, pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne lo­bis­to pa­dė­ti­mi. By­lo­je ne­nus­ta­ty­ta, kad lo­bis­tas A. Ro­ma­novs­kis pa­žei­dė Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo, Lo­bis­tų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus ar kt. tei­sės ak­tus.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo informacija