Teismas turės iš naujo nagrinėti „Judex“ ir VMVT ginčą
Teis­mas tu­rės iš nau­jo nag­ri­nė­ti šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ gin­čą su Vals­ty­bi­ne mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT).

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) ge­gu­žės 24 die­ną pa­ten­ki­no „Ju­dex“ skun­dą ir grą­ži­no by­los nag­ri­nė­ji­mą Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui (VAAT), ku­ris ba­lan­džio pra­džio­je bu­vo nu­spren­dęs nu­trauk­ti gin­čo nag­ri­nė­ji­mą, nes ne­be­li­ko gin­čo ob­jek­to – skun­džia­mas VMVT nu­ta­ri­mas jau ne­be­ga­lio­jo.

„Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ne­su­tin­ka su pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo iš­va­da, kad VMVT spren­di­mo tei­sė­tu­mo ir pa­grįs­tu­mo ver­ti­ni­mas tė­ra fak­to kons­ta­ta­vi­mas ir nag­ri­nė­jant by­lą iš es­mės ne­bū­tų gi­na­mos ma­te­ria­li­nės par­eiš­kė­jo („Ju­dex“ – BNS) tei­sės ir tei­sė­ti in­te­re­sai“, – ra­šo­ma LVAT nu­tar­ty­je.

„Ju­dex“ teis­mo pra­šo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu per­nai rugp­jū­tį VMVT pri­im­tą spren­di­mą lai­ki­nai stab­dy­ti įmo­nės ce­cho Kau­ne veik­lą.

Bend­ro­vės mė­sos per­dir­bi­mo ce­cho veik­lą VMVT su­stab­dė per­nai rugp­jū­čio pra­džio­je, iš­nag­ri­nė­ju­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją bei pa­čios tar­ny­bos pa­ti­kri­ni­mo ak­to me­džia­gą. Tuo­met šal­dy­tuo­se pro­duk­tuo­se ras­ta pa­to­ge­ni­nių bak­te­ri­jų Sal­mo­nel­la ir Es­che­ri­chia co­li. Ce­cho veik­lą leis­ta at­nau­jin­ti be­veik po mė­ne­sio – rugp­jū­čio pa­bai­go­je.

STT įta­ria, kad „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. Šia­me ty­ri­me jos bu­vu­siam va­do­vui Jo­nui Mi­liui par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga taip pat įta­ria, kad tar­ny­ba ar jai pa­val­džios įstai­gos ga­lė­jo gau­ti in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos apie „Ju­dex“ pro­duk­ci­jo­je ras­tą lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, ta­čiau šį fak­tą nu­slė­pė ir ne­siė­mė veiks­mų.