Teismas: transliuoti dalį „NTV Mir Lithuania“ turinio drausta pagrįstai
Teis­mas at­me­tė be­veik tris­de­šim­ties Lie­tu­vos re­trans­liuo­to­jų skun­dą, ku­riuo šie pra­šė pa­nai­kin­ti Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) spre­di­mą draus­ti tik Ru­si­jo­je pa­ga­min­tas „NTV Mir Lit­hua­nia“ ka­na­lo lai­das.

Par­eiš­kė­jai skun­de bu­vo nu­ro­dę, jog toks prieš dve­jus me­tus pri­im­tas drau­di­mas ap­sun­ki­na jų pa­dė­tį ir yra „ob­jek­ty­viai ne­įgy­ven­di­na­mas“. Jų nuo­mo­ne, jie ga­li bū­ti įpa­rei­go­ti tik vi­siš­kai nu­trauk­ti vie­nos ar ke­lių prog­ra­mų re­trans­lia­vi­mą, nes ne­ga­li kiš­tis į prog­ra­mų tu­ri­nį, taip pat prie­kaiš­ta­vo, jog ko­mi­si­ja ne­nu­ro­dė, kaip to­kį spren­di­mą rei­kė­tų vyk­dy­ti.

„Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ko­mi­si­jos spren­di­me nu­ma­ty­ta po­vei­kio prie­mo­nė yra tei­sė­ta ir pa­grįs­ta. To­dėl esant mi­nė­toms ap­lin­ky­bėms, nė­ra pa­grin­do pa­nai­kin­ti spren­di­mo – skun­das at­mes­tas kaip ne­pag­rįs­tas“, – BNS sa­kė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo at­sto­vė Si­gi­ta Ja­ci­ne­vi­čie­nė – Bal­ta­duo­nė.

Pa­sak jos, teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, jog LRTK spren­di­mas bu­vo sank­cio­nuo­tas to pa­ties Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo. Per­nai pa­si­kei­tus įsta­ty­mams, šiuo me­tu ko­mi­si­jai to­kiems spren­di­mams ne­be­rei­kia teis­mo sank­ci­jos.

Ko­mi­si­ja 2014-ųjų ko­vą kons­ta­ta­vo, kad lai­do­je „Nu­teis­tie­ji. Spąs­tai gru­pei „Al­fa“ bu­vo pa­skleis­ta ne­apy­kan­ta kurs­tan­ti ir ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja apie Sau­sio 13-osios įvy­kius Lie­tu­vo­je bei pri­ėmė spren­di­mą lai­ki­nai draus­ti trims mė­ne­siams re­trans­liuo­ti tik Ru­si­jo­je pa­ga­min­tas lai­das. Teis­mas nu­ro­dė, kad lai­do­je bu­vo pa­skleis­ta me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja, men­ki­na­mas so­vie­tų ag­re­si­jos fak­tas, ty­čio­ja­ma­si iš Lie­tu­vos žmo­nių ir nie­ki­na­mas ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę at­mi­ni­mas.

Pa­na­šius spren­di­mus, ku­riuos sank­cio­na­vo teis­mas, LRTK yra pri­ėmu­si ir dėl ki­tų ru­siš­kų ka­na­lų – „Ren TV Bal­tic“, „PBK“, „RTR Pla­ne­ta“.