Teismas sprendžia „Google“ ir „Facebook“ įtariamai apgavusio lietuvio likimą
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį nu­spren­dė už­da­ra­me po­sė­dy­je nag­ri­nė­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros par­eiš­ki­mą Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms iš­duo­ti Eval­dą Ri­ma­šaus­ką. Lie­tu­vos pi­lie­tis įta­ria­mas iš tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų „Goog­le“ ir „Fa­ce­book“ su­kčiau­da­mas iš­vi­lio­jęs 100 mln. do­le­rių (apie 92 mln. eu­rų).

„Teis­mas pro­to­ko­li­ne teis­mas nu­ta­rė ne­vie­ša­me po­sė­dy­je nag­ri­nė­ti, gerb­da­mas įta­ria­mo tei­ses. Ka­dan­gi iki šiol at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, by­la teis­me ne­nag­ri­nė­ja­ma“, – sa­kė tei­sė­ja Ai­va Su­rvi­lie­nė.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­me kal­tės klau­si­mas ne­spren­džia­mas – tik svars­to­ma, ar nė­ra kliū­čių per­duo­ti Lie­tu­vos pi­lie­tį ki­tai ša­liai už jam in­kri­mi­nuo­tus nu­si­kal­ti­mus.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ro­zi­ta Po­žars­kie­nė tei­gė, kad ne­vie­šu nag­ri­nė­ji­mu sie­kia­ma gerb­ti ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ją – JAV Lie­tu­vos pi­lie­tis yra kal­ti­na­mas, bet dar ne­nu­teis­tas.

„Gal ne­reik­tų per daug vie­šin­ti. Nors mū­sų įsta­ty­mai, nors mū­sų įsta­ty­mas ne­nu­ma­to, kad eks­tra­di­ci­jos po­sė­džiai bū­tų ne­vie­ši“, – sa­kė pro­ku­ro­rė.

Ne­vie­šo po­sė­džio pa­gei­da­vo ir į teis­mą kon­vo­jaus pri­sta­ty­tas E.Ri­ma­šaus­kas.

„Aš no­riu ap­siei­ti be vie­šu­mo, nei ži­nau ką par­ašė ame­ri­ko­nai. Bū­tų ge­riau kad be vie­šu­mo“, – sa­kė jis. Abu įta­ria­mo­jo ad­vo­ka­tai ne­prieš­ta­ra­vo pri­ta­rė klien­to pa­gei­da­vi­mui.

Stam­baus mas­to su­kčia­vi­mu įta­ria­mo Eval­do Ri­ma­šaus­ko ad­vo­ka­tas Li­nas Kup­ru­se­vi­čus sa­ko, kad Jung­ti­nių vals­ti­jų eks­tra­di­ci­jos pra­šy­me iš­duo­ti jo klien­tą nė­ra bū­ti­niau­sių duo­me­nų, ku­rių rei­ka­lau­ja Lie­tu­vos įsta­ty­mai. Be to, nė­ra įvar­din­ta, iš kur pi­ni­gai ir kiek jų ban­dy­ta pa­si­sa­vin­ti ir kiek iš ti­krų­jų pa­si­sa­vin­ta. To­dėl, pa­sak ad­vo­ka­to, su­nku ap­si­gin­ti, ne­ži­nant, koks kal­ti­ni­mas. Įsta­ty­mas su­tei­kia tei­sę as­me­niui ži­no­ti, kuo jis yra kal­ti­na­mas.

„Šia­me eks­tra­di­ci­jos pra­šy­me nė­ra įvar­din­ta nė vie­na kom­pa­ni­ja – mes tik iš ži­niask­lai­dos ga­li­me skai­ty­ti apie jū­sų mi­ni­mas kom­pa­ni­jas. Nė­ra nei nu­ken­tė­ju­sių kom­pa­ni­jų, nei kom­pa­ni­jų, į ku­rių sąs­kai­tas bu­vo per­ves­ti pi­ni­gai nė­ra“, – at­sa­ki­nė­da­mas žur­na­lis­tams į klau­si­mus po po­sė­džio sa­kė ad­vo­ka­tas L.Kup­ru­se­vi­čius.

L.Kup­ru­se­vi­čius eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mą nag­ri­nė­jan­čiam Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui penk­ta­die­nį pa­tei­kė daug pra­šy­mų, su­si­ju­sių su by­lai rei­ka­lin­ga me­džia­ga. Ad­vo­ka­tas ma­no, kad ne­sant šios me­džia­gos, net ne­ga­li­ma svars­ty­ti eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mo. Ka­dan­gi gy­ny­ba pa­tei­kė daug pra­šy­mų, teis­mas pir­miau­sia tu­ri ap­sisp­ręs­ti dėl jų pa­grįs­tu­mo. Nu­tar­tis dėl šių pra­šy­mų bus skel­bia­ma ki­tą sa­vai­tę, ge­gu­žės 18 die­ną.

„Pra­šy­mai su­si­ję su me­džia­ga, ku­rios nė­ra pa­teik­ta šio­je by­lo­je. Pa­si­ge­dau ne­tgi tų veiks­mų pro­to­ko­lų, ku­riuo­se aš pats da­ly­va­vau“, – žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė LKup­ru­se­vi­čius.

Dėl jo klien­to ty­ri­mas at­lie­ka­mas dar ir Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je, ta­čiau, pa­sak gy­nė­jo, nė­ra šios in­for­ma­ci­jos pa­teik­ta eks­tra­di­ci­jos me­džia­go­je. Teis­me pa­aiš­kė­jo, kad yra ke­lios by­los, vie­nas by­los apk­lau­sa me­džia­go­je yra, ki­tos nė­ra.

„Tai svar­bu spren­džiant te­ri­to­ri­nės ju­ris­dik­ci­jos klau­si­mą – kur tos vei­kos pa­da­ry­tos ir ku­ri vals­ty­bė tu­ri pir­me­ny­bę at­lik­ti dėl jų ty­ri­mą“, – tei­gė L.Kup­ru­se­vi­čius.

Ad­vo­ka­tas sa­kė la­bai nu­ste­bęs dėl ne­ko­ky­biš­ko do­ku­men­tų ver­ti­mo iš ang­lų į lie­tu­vių kal­bą. Jo ži­nio­mis, do­ku­men­tus ver­tė ver­tė­ja iš Niu­jor­ko.

„Ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą yra at­lik­tas... aš ne­no­riu įžeis­ti nei JAV par­ei­gū­nų, nei ver­tė­jų ir dar ko nors. Bet aš, bū­da­mas lie­tu­vis, iš pri­gim­ties gry­na­krau­jis, dau­ge­ly­je vie­tų ne­sup­ra­tau, apie ką ten kal­ba­ma, nes yra at­lik­tas ver­ti­mas kaip ko­kio mo­kyk­li­nu­ko. Man iš­vis su­nku ko­men­tuo­ti tą pra­šy­mą. Šian­dien pa­gal kal­ti­ni­mus mes ne­ži­no­me, kiek tų pi­ni­gų ban­dy­ta pa­si­sa­vin­ti, kiek rea­liai jų bu­vo pa­si­sa­vin­ta, to nie­kur nė­ra nu­ro­dy­ta, kaip ga­li­ma ver­tin­ti, kai ne­ži­nai, ką ver­tin­ti“, – ti­ki­no įta­ria­mo­jo gy­nė­jas.

Pa­sak L.Kup­ru­se­vi­čiaus, pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se nė­ra nu­ro­dy­ta, ar jo klien­tui JAV pa­gal kal­ti­ni­mus grės­tų mir­ties baus­mė, yra tik, pa­sak ad­vo­ka­to, „ne­sup­ran­ta­ma kal­ba par­ašy­tas ver­ti­mas“ apie mir­ties baus­mę.

„Aš aps­kri­tai ne­sup­ran­tu, kas čia vyks­ta“, – pri­pa­ži­no E.Ri­ma­šaus­ko ad­vo­ka­tas.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ro­zi­ta Po­žars­kie­nė at­si­sa­kė žur­na­lis­tams ko­men­tuo­ti po­sė­džio ei­gą.

Pa­sak L.Kup­ru­se­vi­čiaus, jo gi­na­ma­sis tei­gia, kad jo­kie pi­ni­gai ne­bu­vo už­val­dy­ti.

Ma­no­ma, kad iš­vi­lio­jo šim­tus milijonų

E.Ri­ma­šaus­kas bu­vo su­lai­ky­tas ko­vo vi­du­ry­je, maž­daug po mė­ne­sio Lie­tu­vą pa­sie­kė JAV pra­šy­mas dėl įta­ria­mo­jo eks­tra­di­ci­jos.

Pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu su­im­tą 48 me­tų E.Ri­ma­šaus­ką pra­šo iš­duo­ti rem­da­ma­si tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi su JAV dėl eks­tra­di­ci­jos.

Kaip skelb­ta, Jung­ti­nių Vals­ti­jų tei­sė­sau­ga pa­tei­kė kal­ti­ni­mus lie­tu­viui dėl su­kčia­vi­mo, pi­ni­gų plo­vi­mo ir ta­pa­ty­bės va­gys­tės.

JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, E.Ri­ma­šaus­kas su­kčia­vi­mo sche­mą or­ga­ni­za­vo nuo 2013 iki 2015 me­tų.

„Ki­to­je pa­sau­lio pu­sė­je E.Ri­ma­šaus­kas tai­kė­si į tarp­tau­ti­nes in­ter­ne­te vei­kian­čias kom­pa­ni­jas ir ap­ga­vo jų agen­tus bei dar­buo­to­jus, kad šie per­ves­tų 100 mln. do­le­rių į už­jū­rio ban­ko sąs­kai­tas, ku­rias jis kon­tro­lia­vo“, – sa­kė Niu­jor­ko Pie­tų apy­gar­dos fe­de­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Joo­nas H.Ki­mas (Džu­nas H.Ki­mas).

Pa­sak jo, da­lis pa­vog­tų lė­šų JAV kom­pa­ni­joms grą­žin­ta.