Teismas: Šarūnas Birutis supainiojo interesus
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas at­me­tė bu­vu­sio kul­tū­ros mi­nis­tro „dar­bie­čio“ Ša­rū­no Bi­ru­čio skun­dą, ku­riuo jis sie­kė pa­nai­kin­ti jam ne­pa­lan­kų Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mą.

Tai, kad Š.Bi­ru­tis su­pai­nio­jo in­te­re­sus ne­dek­la­ra­vęs sa­vo ry­šių su Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­ta įmo­ne „Ag­ro­li­tas“, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ( VTEK ) kons­ta­ta­vo per­nai rug­sė­jį.

„Kiek­vie­nas as­muo, dir­ban­tis vals­ty­bės tar­ny­bo­je, tu­ri dek­la­ruo­ti bet ko­kius sa­vo pri­va­čius san­ty­kius, pri­va­čius san­do­rius, kad ne­kil­tų nė men­kiau­sia abe­jo­nė dėl jų skaid­ru­mo“, – teis­mo spren­di­mą žur­na­lis­tams pa­ko­men­ta­vo tei­sė­ja Ina Kir­ku­tie­nė.

Kaip skelb­ta ži­niask­lai­do­je, „dar­bie­tis“ Š.Bi­ru­tis yra vie­nas iš tri­jų as­me­nų, val­dan­čių Bul­ga­ri­jo­je re­gis­truo­tą įmo­nę „Ag­ro­li­tas“. Po­li­ti­ko su par­tne­riais val­do­ma įmo­nė 2009 me­tų va­sa­rį už 200 tūkst. eu­rų nu­si­pir­ko 18,5 hek­ta­ro že­mės ne­to­li Kal­če­vo gy­ven­vie­tės Ry­tų Bul­ga­ri­jo­je.

Teis­mas pa­brė­žė, kad įsi­gy­da­mas ak­ci­jas 2008-ai­siais Š.Bi­ru­tis bu­vo Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu, 2012-ai­siais iš­rink­tas į Sei­mą, pa­skir­tas kul­tū­ros mi­nis­tru, tad jam ki­lo prie­vo­lė mi­nė­tus fak­tus nu­ro­dy­ti dek­la­ra­ci­jo­je.

Š.Bi­ru­tis teis­mui nu­ro­dė, kad, jo nuo­mo­ne, jis ne­tu­rė­jo prie­vo­lės dek­la­ruo­ti įmo­nės ak­ci­jų, nes įmo­nė tuo me­tu ne­vyk­dė jo­kios veik­los. Jis taip pat aiš­ki­no, kad jo ei­tos par­ei­gos įmo­nės veik­lai ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos.

Teis­mas abu šiuos ar­gu­men­tus pri­pa­ži­no ne­reikš­min­gais.

„Ar­gu­men­tas vi­siš­kai nė­ra reikš­min­gas, ka­dan­gi ar bend­ro­vė vyk­do veik­lą, ar ne­vyk­do, bet koks fak­to bu­vi­mas tu­ri bū­ti dek­la­ruo­tas“, – nu­ro­dė I.Kir­ku­tie­nė.

Po Sei­mo rin­ki­mų Š.Bi­ru­tis į par­la­men­tą ne­pa­te­ko. Jis ei­na Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.