Teismas: R. Kurlianskis suimtas pagrįstai
Pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi įta­ria­mas kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis su­im­tas pa­grįs­tai, an­tra­die­nį pa­skel­bė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

R.Kur­lians­kio ad­vo­ka­tas in­for­ma­vo žur­na­lis­tus, kad jo skun­das dėl gi­na­mo­jo su­ėmi­mo at­mes­tas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas, su­si­pa­ži­nęs su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, kons­ta­ta­vo, kad jo­je yra pa­kan­ka­mas kie­kis duo­me­nų, lei­džian­čių pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad įta­ria­ma­sis ga­lė­jo pa­da­ry­ti jam in­kri­mi­nuo­ja­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Jis tik pa­kei­tė vers­li­nin­ko su­ėmi­mo pa­grin­dą. Apy­gar­dos teis­mas nu­sta­tė, kad R.Kur­lians­kis ga­li truk­dy­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, o Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas lei­do jį su­im­ti, nes ma­nė, jog šis ga­li bėg­ti ir slaps­ty­tis nuo tei­sė­sau­gos.

„Pa­sis­lė­pi­mo ri­zi­ką ga­li­ma su­ma­žin­ti ki­to­mis švel­nes­nė­mis kar­do­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis (...) Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad jo­kios ki­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės ne­eli­mi­nuo­tų ga­li­my­bės įta­ria­ma­jam ko­mu­ni­kuo­ti su ki­tais as­me­ni­mis bū­nant lais­vė­je elek­tro­ni­nė­mis ry­šio prie­mo­nė­mis ir taip truk­dy­ti pro­ce­są, pa­veik­ti gal­būt ki­tus as­me­nis, klas­to­ti do­ku­men­tus, nai­kin­ti ir pan. Teis­mas ma­tė iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų, kad to­kia ri­zi­ka yra iš tie­sų pa­grįs­ta“, – po teis­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Er­nes­tas Rim­še­lis.

Anot jo, teis­mo spren­di­mui įta­kos tu­rė­jo ir tai, kad R.Kur­lians­kis ei­na va­do­vau­jan­čias par­ei­gas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se.

Jis yra ke­lias te­le­vi­zi­jas val­dan­čio „Lais­vo ir ne­prik­lau­so­mo ka­na­lo“ gru­pės val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir nau­jie­nų por­ta­lą al­fa.lt val­dan­čios „Al­fa Me­dia“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

„Pa­ti nu­si­kals­ta­ma vei­ka kal­ba, kad įta­ria­ma­sis da­rė ne­tei­sė­tą po­vei­kį, teis­mas iš to taip pat ma­no, kad ga­li bū­ti da­ro­mas po­vei­kis ir ki­tiems as­me­nims“, – dės­tė E.Rim­še­lis.

„Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad šio­je si­tua­ci­jo­je su­truk­dy­mo ri­zi­ka ir ža­la, ku­ri ga­li bū­ti pa­da­ry­ta su­truk­džius ty­ri­mą, tai yra at­skleis­ti ar pa­sit­vir­ti­nan­čias, ar pa­nei­gian­čias ap­lin­ky­bes, bū­tų ne ma­žiau di­de­lė nei pa­tys in­kri­mi­nuo­ja­mi nu­si­kals­ta­mi veiks­mai. To­dėl to­kias ri­zi­kas teis­mas ma­tė pa­grin­dą vie­šo in­te­re­so pra­sme eli­mi­nuo­ti pa­ski­riant griež­čiau­sią kar­do­mą­ją prie­mo­nę“, – aiš­ki­no tei­sė­jas.

Teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai pa­brė­žia­ma, kad by­los ap­lin­ky­bės ro­do, jog įta­ria­mo­jo su­ėmi­mas rei­ka­lin­gas ne sie­kiant su­pap­ras­tin­ti ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jų dar­bą, o ap­ri­bo­ti įta­ria­mo­jo ga­li­my­bę pa­veik­ti vyks­tan­tį ir kol kas pra­di­nė­je sta­di­jo­je esan­tį ty­ri­mą bei su juo su­si­ju­sius as­me­nis ar ob­jek­tus.

E.Rim­še­lis tei­gė, kad tei­sė­jų ko­le­gi­jos ver­ti­ni­mu, skir­tas pa­grįs­tas 20 die­nų su­ėmi­mas. Jis bai­gia­si ge­gu­žės 30 die­ną.

„Ter­mi­nas šio­je sta­di­jo­je, kiek bu­vo pa­teik­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų, yra pa­grįs­tas. Kaip vys­ty­sis to­liau pro­ce­sas, pro­ku­ro­ras spręs“, – tvir­ti­no tei­sė­jas.

R.Kur­lians­kis bu­vo su­lai­ky­tas ge­gu­žės 12 die­ną, ki­tą die­ną teis­mas jam sky­rė 20 par­ų truk­mės su­ėmi­mą. Iš vi­so vers­li­nin­kas už gro­tų jau pra­lei­do 12 par­ų. Apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas taip pat pa­brė­žė, kad įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja pro­ku­ro­rą pa­nai­kin­ti skir­tas kar­do­mą­sias prie­mo­nes, kai jos tam­pa ne­be­rei­ka­lin­gos ar­ba pa­keis­ti jas švel­nes­nė­mis ne­lau­kiant su­ėmi­mo ter­mi­no pa­bai­gos, jei jos tam­pa ne­pro­por­cin­gos ir ne­bū­ti­nos.

Tei­sė­sau­ga ti­ria įta­ri­mus, kad R.Kur­lians­kis ga­lė­jo per­duo­ti bu­vu­siam Sei­mo na­riui ir bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį. Vers­li­nin­kas kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.