Teismas pratęsė suėmimą J. Meliui
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį dar trims mė­ne­siams pra­tę­sė kar­do­mą­jį su­ėmi­mą Ru­si­jos pi­lie­čiui, bu­vu­siam so­vie­tų ka­ri­nin­kui Ju­ri­jui Me­liui.

„Pag­rin­dai su­ėmi­mui yra, o duo­me­nų, kad ki­to­mis kar­do­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis ga­li­ma bū­tų už­ti­krin­ti tiks­lus, nė­ra“, - sa­kė tei­sė­ja Jo­lan­ta Če­pu­kė­nie­nė.

J.Me­lis da­ly­va­vo teis­mo po­sė­dy­je, jis tei­gė, kad jam ga­li­ma skir­ti ki­tą kar­do­mą­ją prie­mo­nę.

Nu­tar­tis dėl su­ėmi­mo pra­tę­si­mo dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Lap­kri­čio vi­du­ry­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė bai­gu­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Sau­sio 13-osios by­lo­je, ku­rio­je yra 69 įta­ria­mie­ji - Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai. Šio­je by­lo­je J.Me­lis yra ve­nas iš įta­ria­mų­jų.

Jis bu­vo su­lai­ky­tas ko­vo mė­ne­sį Lie­tu­vo­je, Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te su Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus kraš­tu.

J.Me­lis kal­ti­na­mas dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų. Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą. Šis Ru­si­jos pi­lie­tis lai­ko­mas su­im­tas.

Dau­gu­ma ki­tų įta­ria­mų­jų nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo pa­sis­lė­pė už­sie­ny­je, to­dėl jiems yra iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­riai, pa­skelb­ta jų tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka.

1991 me­tų sau­sį ka­ri­nių veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos bei ko­men­dan­to va­lan­dos me­tu bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių, 32 su­nkiai su­trik­dy­ta svei­ka­ta, dau­giau nei 1000 ki­taip su­ža­lo­ti.