Teismas pratęsė J. Melio suėmimą trims mėnesiams
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį pa­ten­ki­no pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą dar trims mė­ne­siams pra­tęs­ti kar­do­mą­jį su­ėmi­mą Ru­si­jos pi­lie­čiui, bu­vu­siam so­vie­tų ka­ri­nin­kui Ju­ri­jui Me­liui. Jis yra įta­ria­ma­sis Sau­sio 13-osios by­lo­je.

J.Me­lio su­ėmi­mas pra­tęs­tas trims mė­ne­siams skai­čiuo­jant nuo bir­že­lio 12 die­nos.

„Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­mo­ne, yra pa­grįs­tas ma­ny­mas, kad įta­ria­ma­sis, bū­da­mas ne­suim­tas, ga­li bėg­ti ar slėp­tis nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, pro­ku­ro­ro ar teis­mo, ka­dan­gi jis su Lie­tu­va nė­ra sais­to­mas jo­kiais so­cia­li­niais ry­šiais, yra už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tis, ku­rio gy­ve­na­mo­ji vie­ta ir ry­šiai yra už­sie­ny­je“, – pra­ne­šė teis­mas.

Jis pa­brė­žė, kad ši by­la yra di­de­lės apim­ties ir su­dė­tin­ga.

Ru­si­jos pi­lie­tis bu­vo su­lai­ky­tas per­nai ko­vo 12-osios va­ka­rą Lie­tu­vo­je, Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kon­tro­lės punk­te su Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus kraš­tu.

Per­nai lap­kri­čio vi­du­ry­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė bai­gu­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Sau­sio 13-osios by­lo­je, ku­rio­je yra 69 įta­ria­mie­ji - Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai. Šio­je by­lo­je J.Me­lis yra vie­nas iš įta­ria­mų­jų.

J.Me­lis kal­ti­na­mas dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų. Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, Ru­si­jos pi­lie­tis bu­vo vie­na­me iš tan­kų so­vie­tams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą.

Dau­gu­ma ki­tų įta­ria­mų­jų nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo pa­sis­lė­pė už­sie­ny­je, to­dėl jiems yra iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­riai, pa­skelb­ta jų tarp­tau­ti­nė pa­ieš­ka.

1991 me­tų sau­sį ka­ri­nių veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos bei ko­men­dan­to va­lan­dos me­tu bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių, 32 su­nkiai su­trik­dy­ta svei­ka­ta, dau­giau nei 1000 ki­taip su­ža­lo­ti.